Доклад разтресе общината! Съставени са 28 акта за административни нарушения по ключови обекти

Под лупа

Долев: Обжалваме ги, за дребни неща са
Image title
Доклад след извршена финансова инспекция в общината разтресе кметството днес. Документът, в който става ясно, че на местната администрация са съставени 28 акта за административни нарушения, се разпространява като лавина. Два от актовете висват на гърба на предишния кмет д-р Иван Чомаков. 19 са срещу градоначалника Славчо Атанасов. Според доклада, нарушения са открити в реконструкцията на булевардите „Руски”, „България”, ремонта на Градския дом на културата и други ключови инфраструктурни обекти за града. Три акта има срещу бившият зам.-кмет и настоящ лидер на ВМРО-НИЕ Петко Атанасов, а наследникът в общината Александър Долев е допуснал едно нарушение. Актовете са свързани с обвявяването на поръчки, избора на изплнители, контрола им. При ремонта на булевард „Руски” например договорената сума за завършване на обекта е 1 452 000, но строително-монтажните работите на Драгиев и Ко излизат доста по-скъпи от првоначалната цена на обекта.   
До момента са ме проверявали 183 най-различни проверки, които не успяха да открият нито един сериозен пропуск в работата на администрацията, коментира доклада кметът Славчо Атанасов.
Четири стари акта вече паднаха в съда, обжалвали сме и тези, защото са за дребни неща и най-вероятно също ще паднат в съда, коментира общинският юрист Георги Стоилов.
Абсолютно не отговаря на истината изнесената информация, че от бюджета на Община Пловдив за реконструкцията на бул. „Руски”  предстои да бъдат актувани и платени 3 805 952. Нищо подобно няма, платили сме милион и четиристотин хиляди лева на фирмата, тя има претенции за още два милиона и по тази причина се съдим с тях, заяви зам.-кметът по общинска собственост на община Пловдив Александър Долев. Той припомни, че специално този договор е наследен от мандата на д-р Иван Чомаков. Направените актове са за незначителни административни неточности от порядъка на невърнати в срок гаранции на участници в процедури или неизпратена също навреме информация до участници в процедурите за сключен по тях договор. А както всички вече знаят, начетът за цитираните 121 хиляди лева не е на общината, а е на фирма „Инжстрой”, а общинските служители са  солидарни с нея. Това също вече сме обжалвали, защото общинските специалисти не са допуснали нарушения в работата си, допълни Долев. Благодаря на партия Герб, че непрекъснато ни пращат проверки, така ни държат бодри и във форма. Напълно ги разбирам, изборите са съвсем близо и те трескаво търсят компромати срещу Славчо Атанасов, каза още зам.-кметът Долев.    
Ето и част от скандалния доклад:
При проверка за законосъобразност на процедура за „Избор на консултантска фирма за строителен надзор на обект: „Инженеринг-комплексен проект за инвестиционна инициатива, основен ремонт, реконструкция и преустройство на съществуваща сграда „Градски дом на културата” Пловдив” се установи, че на практика е реализирано субективно оценяване, поради липса на точни указания за определяне на оценката. Възложителят не е определил срок за приключване на работата на комисията. За нарушенията не се съставиха 2 АУАН срещу Славчо Атанасов, поради липса на административно наказателен състав.
При проверка за законосъобразност на процедура чрез „договаряне с покана” за малка обществена поръчка за „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция на бул. „България” гр. Пловдив, който е част от път І-8 от републиканската пътна мрежа” – от о.т.90 до о.т. 189 и проектни преработки по време на изпълнение на СМР” се установи, че съгласно договор с проектанта ЕТ „АКС-Ю” авторското право принадлежи на Общината, поради което обявяването на процедура за авторски надзор е безпредметно и незаконосъобразно. Договорът не е сключен в законоустановения срок след срока за обжалване на решението за изпълнител. Не е спазен срока за изпращане на информацията до АОП. Възложителят не е възстановил гаранциите за участие. В нарушение на НВМОП възложителят е възложил чрез „договоряне с покана” допълнителна поръчка на стойност над 50 % от основната. За нарушенията се съставиха 5 АУАН срещу Славчо Атанасов.
При проверка за законосъобразност на процедура чрез „договаряне с покана” за малка обществена поръчка за „Упражняване на строителен надзор при изграждане на светофарни уредби, тръбна канална мрежа за синхронизация на светофарните уредби и преустрйство на уличното осветление към обект: „Реконструкция на бул.„България”,гр.Пловдив, част от път І-8 от републиканската пътна мрежа, части Канализация, Електрификация и Телефонизация” се установи, че възложителят не е аргументирал мотивите за избор на процедурата и не е посочил обстоятелствата, довели до допълнителните непредвидени СМР и причините за тяхното възникване. За нарушението се състави АУАН срещу Славчо Атанасов.
При проверка за законосъобразност на открита процедура за „Строително-ремонтни дейности за реконструкция на бул. „България – ІІ етап, гр.Пловдив” се установи, че комисията не е разгледала, оценила и класирала офертите в определения от възложителя срок. За нарушението на ЗОП не се съставиха 5 АУАН поради това, че деянието не е обявено за административно наказуемо. Сред показателите за оценка неправилно е включен „брой ангажиран персонал”, тъй като е квалификационен критерий, а не параметър за изпълнение на обществената поръчка. За нарушението се състави АУАН срещу Славчо Атанасов. Комисията е допуснала до класиране „Пътинженеринг” ЕООД гр.Пловдив, който не отговаря на обявените условия. За нарушенията се съставиха 5 АУАН срещу председателя и членовете на комисията.
При проверка за законосъобразност на открита процедура за „Строителен надзор върху строително – ремонтни дейности за реконструкция на бул. „България” – ІІ-ри етап, гр. Пловдив” се установи, че сред показателите за оценка неправилно е включен „брой изпълнени договори за упражняване на строителен надзор върху подобен обект за последните три години ”, тъй като е квалификационен критерий, а не е параметър за изпълнение на обществената поръчка. За нарушението се състави АУАН срещу Славчо Атанасов.
При проверка за законосъобразност на процедура чрез „договаряне с покана” за малка обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на северното пътно платно на бул. „България в участъка – бул. ”Васил Априлов” до ул. „Победа” се установи, че мотивите за избор на процедурата са неоснователни. Временната мярка „спиране” не следва да се разглежда като непреодолима сила, тъй като това е законово предвидена възможност в ЗОП, а не обстоятелство с извънреден характер. За нарушението се състави АУАН срещу Петко Атанасов – бивш зам. кмет, на когото са делегирани правомощия за заместване на кмета.
Открита е нова процедура с предмет, съдържащ се в предходно обявена обжалвана процедура, по която спорът не е решен. За нарушението се състави АУАН срещу Петко Атанасов – вр.и.д. „кмет”.
Установено е разделяне на обществена поръчка, като участъкът от бул. „Васил Априлов” до ул. „Победа” е включен в проведена открита процедура за реконструкция на бул. „България”. За изграждане на водопровод на същия участък е проведена втора процедура, което представлява нарушение на ЗОП. За нарушението се състави АУАН срещу Петко Атанасов – вр.и.д.„кмет”.
Участниците са уведомени за прекратяване на процедурата след изтичане на законоустановения срок. Възложителят не е възстановил гаранциите за участие в срок. За нарушенията се съставиха 4 АУАН срещу Славчо Атанасов.
При проверка за законосъобразност на процедура чрез „договаряне без обявление” за обществена поръчка за „Допълнителни довършителни работи за обект: Строително ремонтни дейности за реконструкция на бул. „България”–ІІ етап, гр.Пловдив, от бул.„Васил Априлов” до ул.„Полковник Бонев”, се установи, че мотивите на възложителя за провеждане на „договаряне без обявление” са неоснователни. От тях не може категорично да се направи извод, че се е породила необходимост от допълнителни СМР. В дадените разпореждания не личи настъпване на непредвидени събития, а установяване на несъответствие между проекта и строителството към момента. За извършеното нарушение се състави АУАН срещу Славчо Атанасов.
При проверка за законосъобразност на процедура чрез „договаряне с покана” за малка обществена поръчка за „Консултантска дейност и строителен надзор при изпълнение на допълнителни довършителни работи за обект: „Строително-ремонтни дейности за реконструкция на бул.„България” – І І етап, гр. Пловдив” възложителят е заявил, че се налага възлагане на допълнителен строителен надзор, като не е аргументирал мотивите за избор на процедура и не е посочил обстоятелствата, налагащи допълнителна консултантска дейност и строителен надзор. За нарушението се състави АУАН срещу Александър Долев – зам. кмет, на който са делегирани правомощия за заместване на кмета.
При проверка за законосъобразност на открита процедура за „Строително-ремонтни работи за бул.„България” – ІІІ-ти етап, гр. Пловдив”, който включва: – изграждане на бул.„България” – ІІІ етап с подмяна на водопровод, реконструкция на пътното платно след подмяна на водопровода, след изграждане на отводнителната канализация за повърхностни води, както и след СМР по част ЕЛ и Т. Рехабилитация на пътната настилка” се установи, че възложителят не е възстановил гаранциите за участие в законоустановения срок. За нарушението на ЗОП не се съставиха 2 АУАН срещу Славчо Атанасов, тъй като не е предвиден административно наказателен състав.
При проверка за законосъобразност на „открит конкурс” за малка обществена поръчка за „Упражняване на строителен надзор върху строително-ремонтни дейности за реконструкция на бул. „България” – ІІІ-ти етап, гр. Пловдив”, се установи, че възложителят не е възстановил гаранциите за участие в законоустановеният срок. За нарушенията на НВМОП се съставиха 6 АУАН срещу Славчо Атанасов.
При проверка за законосъобразност на открита процедура за „Изработване на идеен проект за улица на кръстовище бул. „България – Рогошко шосе – моста на Адата” /ос.т.560 – до ос.т.463а, 463б/ и улица от ос.т. 436а до ос.т. 169а /кръстовище „ул.Брезовско шосе-бул.Северен/” се установи, че възложителят не е определил резервни членове на комисията. Възложителят не е възстановил в срок разходите за закупуване на документацията за участие и гаранциите за участие. За нарушенията не се съставиха 3 АУАН срещу Петя Гогова и Славчо Атанасов, тъй като не е предвиден административнонаказателен състав.
   

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.