МненияПод ножа

Вижте подробното представяне на новия бъдещ парк до Гребния канал

 

Пълен текст от свален запис на брифинга на кмета от понеделник 23.10.2017-а година, където бе представен най-мащабният проект за озеленяване през последните години на територия от 650 декара

Тъй като от правото на отговор на Община Пловдив по повод статии на Под тепето със заглавия „Общината планира да изгражда парк в парка на 7 пъти по-висока цена“ и „Няма готови проекти за инфраструктурните обекти за 2019-а“ става ясно, че екипът ни не е разбрал правилно представената информация, публикуваме какво точно бе съобщено по темата от кмета Иван Тотев в Заседателната зала пред журналисти, свалено от запис и без редакторска намеса.

„Колеги, виждате една снимка, която я разпознавате. Защо е там? Защото Община Пловдив в последните няколко години, така нееднократно сме заявявали нашето намерение да разширяваме зелената система на Пловдив. И това, което се случва през годините със залесяванията, които правим ежегодно есен и пролет, можем да кажем, че почти не останаха места в град Пловдив, в които е възможно да бъдат, така, засаждани дървета, но така или иначе имаме една язва, която язва си седи от не знам колко години – аз поне откакто съм жив и откакто помня си е в това състояние – една огромна територия в Община Пловдив, която територия, така, не е получавала вниманието през тези години. А от гледна точка на спецификата на Пловдив тя е изключително важна територия. Намира се в западната част на града, като западната част на града е характерна с това, че ветровете в Пловдив повечето идват от там, което означава, че и фини прахови частици и прахоляк от полските територии, които се намират на запад от Пловдив, това са обработваеми земи, които биват подлагани, така, на различно третиране, като оран и други неща, и необезпокоявано навлиза в град Пловдив прах и други частици, които после ги виждаме в измервателните станции. За съжаление това е територия, която е прекалено голяма и времето и така вниманието към нея.

Поради факта, че това е и дългогодишен проект, най-вероятно и че струва и достатъчно много пари, администрацията или общината до сега не се е занимавала с тази територия. В момента това е една неконтролирана територия, в която може да видите животни, може да видите много изсъхнали дървета, така доста така и се използва за всичко, но не и по предназначение. Там се намират и едни от помпените станции на В и К – Пловдив.

Община Пловдив преди две години се опита да включи територията, така, в общ проект с фонда Джесика заедно, като част от компесаторното залесяване във връзка с намерението на Община Пловдив за изграждане на Втори гребен канал. Така или иначе така и не се случи някакво развитие в тази тема по причини, които вие знаете, но пък от друга страна Община Пловдив сключи договор с Лесотехническия университет в София за предпроектни проучвания, които бяха извършени там преди 2 или 3 години, в които предпроектни проучвания са първата стъпка към реализиране на проект за зоната.

На база на това през 2017-а година Община Пловдив по заповед на, в случая на кмета – на мен, се създаде работна група, която работна група трябва да изработи на база на предпроектните проучвания от Лесотехническия университет, план програма, която план програма да получи съответното финасиране от Общински съвет. Като целта на програмата е залесяване на цялата територия от 655 декара, като срокът на изпълнение на програмата е 5-годишен. Зоната се разделя на 4 подзони, като за всички 4 подзони са изработени мерки, които трябва да бъдат приложени в тях, тъй като самите подзони са в различен вид.

И в момента зона 1, например, ще ви я покажа. Така, говорим за територията, само да си я представите, от Гребния канал, тоест по насипа, като минава до Околовръстния път, като общинската, до помпените станции на В и К и до мостчето на река Първенецка, което продължение на улицата до Чадърите. Така …(следва въпрос на журналист)

Мерките, които ще бъдат прилагани в тях са различни. Най-добро състояние можем да кажем това е първата зона от 130 декара, която е непосредствено до Гребния канал, която и в момента е видимо залесена, само че видовете, които са там, са първо много гъсто един до друг, видове, които има парзитни видове, така че в първата зона мерките ще бъдат приложени най-бързо. Тя ще има, така, най-видим ефект в плана.

Какво трябва да се направи? Така, програмата включва следното – като крайна цел –едно озеленено пространство с възможност за рекреация, посещения, разходки, с алеи от естествени материали, кътове за почивка –като краен вид.

За да се случи това какво трябва да направи Община Пловдив? Първо-заграждане на цялата зона, откъм посоките, в които няма естествена преграда, както е коритото на река Марица. Това означава в западна посока и основно в южна посока. Изграждане на ограда.

Входно-изходни точки с постоянно наблюдение, с КПП-та, които трябва да го кажем. На две места ще има такива входове. Зоната ще бъде охранявана. И с камери, и с физическа охрана, и с ограда – това ще бъде едно от първите неща, което ще се направи.

Изграждане на поливна система в зоната. По етапи, като два вида напояване. Основното напояване, което се предвижда е от водохващане и разширяване на водохващането от река Първенецка. В момента има изградено водохващане за пълненето на Гребния канал. Сега ще увеличим количествата вода чрез Басейнова дирекция, така че да започнем да напояваме зоната от река Първенецка, естествено с предвиждане на сондажи, където е необходимо в зоната. Но това е свързано с изграждане на тръбна поливна система в цялата зона.

5-годишна програма за залесяване, на база на предпроектните проучвания, с видове, които са местни видове, характерни за град Пловдив и за региона на Пловдив. Основно видовете са дървета, които познавате: дъб, ясен, чинар, липи, връби… достъпа, така, зоната… Тук програмата е петгодишна.

Като стойност на програмата, финансиране на програмата е така 4 милиона и половина, и 632 хиляди лева. Като, естесвено, за реализиране на всичко това са съответните процедури, по държавни процедури, подробни устройствени планове, ако е необходимо по някои от местата, строителни надзори и така нататък, и така нататък.

След приемане на програмата от Общинския съвет на Пловдив и респективно отделяне на този бюджет в следващите 5 години, на база на програмата Община Пловдив ще избере изпълнител, който да изпълни програмата за тези 5 години. Като в тези 5 години тове е срокът, в който дървесните видове да могат вече да бъдат трайно закрепени към мястото. В смисъл – оживяли, или да се подменят тези, които не са се хванали в първите години. Затова срокът е поне 5 години. В тези 5 години ще искаме изграждане всичко това, което е в програмата, изпълнение на мерките в програмата и охрана, естествено жива охрана в зоната.

Това е, може би, най-големият залесителен проект в новата история на Пловдив! Аз се надявам, че това ще бъде един много, много успешен пример и показател за това как Община Пловдив гледа, така, на опазване на… Първо-на живота и здравето на хората, тъй като всички мерки, които се предприемат тук имат една единствена цел – да направят нашия живот по-добър и средата, в която живеем по-добра!

В промяната на новия общ устройствен план, който стартира, вече подготвяме процедурата за възлагане. Естествено ще имаме и допълнителни територии, които ще бъдат определени за озеленяване, но тук това е най-голямата територия, която вече спокойно може да бъде приобщена към, така, зелените площи в Пловдив. Нещо, което, което ние обичаме да казваме с квадратните метри на брой жител, тук смятам, че ние ще решим много, много въпроси на един път.

(следва въпрос за отдалечеността на зоната от града и ще има ли паркинги)

В зоната няма да има изградени паркинги. Ще има входове от две места в зоната. Едното е от Околовръстния път, където ще имаме КПП, там ще имаме възможност за паркиране. Втората зона са всички възможности за паркиране около Гребния канал, които да бъдат използвани, но няма да търсим специфични места за отнемане на територии и за изграждане на паркинги –не. По-скоро в момента това, което имаме като паркинги около парк „Отдих и култура“ и евентуално ще имаме паркинги откъм зоната на Окловръстния път, тъй като там ще ни бъде единият вход.

Но първите мерки, които ще държим, като ограждане, охрана, контрол на зоната, изграждане на съответната система за напояване и респективно в есента на 2018-а година да бъде първата година, в която да се извършват и залесителни дейности в зоната. Като паралелно в първата част или първия сектор, който е в размер на 130 декара, той може да започне да се работи още през лятото. Като там основно ще бъдат дейности по премахване на паразитна растителност, облагородяване, малко разширяване така на дървета, да могат да дишат и естествено засаждане на растителност, която да бъде допълваща там. Изграждане на алеи, алейна мрежа със съответните места за отдих.

(Следва въпрос там има ли частни терени)

100% общинска е територия. Цялата територия в момента е 100% общинска. Обследваме да бъде общинска. Тя затова и границата е малко така гъвкава, ако виждате вляво синята черта, поради причината, че са гледани да бъдат само общински територии. Вътре в зоната имаме само една помпена станция на В и К, която влиза в самата територия. Но това пък е добре, така че вододайните зони да бъдат залесени, това пък е идеалният вариант. Комуникирахме го с колегите от В и К, те са изключително щастливи за реализирането на този проект.

(следва въпрос всички зони ли ще бъдат залесени като парк)

Всички зони. Първата понеже вече е залесена или тя е останала, така да кажем. Цялата зона от 650 декара има следи от това , че е имало дървета, но в момента ако отидете виждате само, че е имало следи от дървета. Това са изсъхнали дървета в общи линии или тук-таме някой саморасляк. Но първата зона, която е най-близко до Гребния канал, тя в общи линии е най-залесена към настоящия момент. Това е мостчето на Първенецка. След мостчето на река Първенецка, ако сте ходили там, зоната като цяло има едни дървесни видове, които са доста стари. Имаме около 40-50 годишни дървета се вижда, но пък имаме и много паразитна растителност, така че там мерките ще бъдат по-различни от гледна точка на другите зони. Затова в програмата сме описали всяка зона със съответните дейности, които трябва да бъдат приложени към нея.

Най-подходяща за посещения, примерно от пловдивчани, ако можем да говорим във време, е първата зона от 130 декара, която може би в рамките на 1-1,5 г. ще бъде преведна във вид, в който да бъде посещавана. Тя и сега може да бъде посещавана, но да бъде така, примерно, както хората в Лаута посещават-доста по-удобно.

(следва въпрос за паразитната растителност и евентуални протести на природозащитници)

За паразитна растителност?! Не! Вижте част от зоната е и в НАТУРА, естествено. Защо го казвам цялото това нещо? Всичко, което ние в момента правим е на базата на предпроектни проучвания на Лесотехническия университет. След това, всичко което ще бъде като мерки и дейности в съответната зона, то си минава режим, в който режим  ще бъде съгласувателен. С РИОСВ, в случая с Басейнова дирекция за водохващането и изобщо напоителната система, така че всяко едно дърво да бъде посадено някъде, то се посажда със съответната програма, която се одобрява. Всичко, което се извършва там се одобрява от съответните органи.

Те екологичните организации, според мен, трябва да работят заедно с нас в това нещо. Даже това е нещо, в което трябва да ги видим като доброволци. Целта, смисълът на съществуване на една екологична организация е тя да направи едно пространство много по-екологично. Точно това иска да направи Община Пловдив в случая. И смятаме, че тук не само, че трябва да бъдат ангажирани в темата, те трябва да бъдат партньори в изпълнение на тази програма – както с идеи, така и с жив труд! Това е и целта.

Звуковият файл с изказването от брифинга може да изслушате във фейсбук страницата на Под тепето. Екипът ни остава на читателите сами да преценят имало ли е неразбрана информация от страна на репотерите ни, както и манипулирана такава.  

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

  1. БлагодаримЕ на Иво Дерн за пълноценната журналистика, все така, дано се задържи (колкото и да е трудно; инак – виж бай Баев със „свободата…без граници“ кис-кис)! ИСТИНАТА ЗА ПЛОВДИВ. Когато ФАКТите говорят – и боговете мълчат, няма интерпретации „ти ли ми криво каза, аз ли те криво разбрах“. Дребнотемието за „капано“ и крафт-бира-тиквеник е неизбежно, оти доходно (реклама замаскирана като „репортаж“) но може и да НЕ СЕ ОТКАЖЕМ от ПОДтепето

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button
📨 Изпрати новина