Инж. Минко Кафтански: ОП „Жилфонд“ няма правомощия да взима решения и изработва стратегии

Актуално Власт Гласове Градът Новини Разследване

Предприятието изпълнява и прилага такива в съответствие с политиките и правилата, приети в Община Пловдив

„Къщите паметници на културата не са от компетенциите на ОП „Жилфонд”

Във връзка с поредицата журналистически разследвания по темата има ли двоен стандарт при ремонтите на жилищата за настаняване, които стопанисва Община Пловдив (Ремонтираха и оборудваха две чисто нови общински жилища за Богомил Грозев с публични средства/ Пореден случай на ремонт и обзавеждане на общинско жилище за „отбран човек“ с публични средства ), както ви съобщихме, преди време поискахме интервю на живо с директора на ОП “Жилфонд” от пресцентъра на общината. В крайна сметка, очаквано се стигна до “интервю по пощата”.

Директорът на общинското предприятие “Жилфонд” инж. Минко Кафтански е роден на 26 август 1962 г. Завършил е магистратура в Икономически университет – Варна и има богат професионален опит. Работил е в “Стопанска банка” АД в Сопот, заемал ръководни длъжности във ВМЗ – Сопот, включително е бил директор на дружеството, оглавявал е регионалното управление на “Български пощи” ЕАД за Южен Централен регион, бил е главен секретар в Областна администрация – Пловдив. От 1 декември 2014 г. до 6 ноември 2015 г. е назначен за зам.-кмет по общинска икономика в екипа на кмета Иван Тотев, а след това – за директор на Общинския институт “Старинен Пловдив”. От 15 януари 2018 г. ръководи “Жилфонд”.

Ето и официалните отговори, които получихме:

Общинско предприятие “Жилфонд” е структурно звено към Община Пловдив и е създадено с решение № 212, взето с протокол № 14/24.07.1997 г. на Общински съвет – Пловдив, на основание чл. 52 и следващите от Закона за общинската собственост и Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия, приета с решение № 187 на Общински съвет – Пловдив, взето с протокол № 12/02.07.1997 г. Предприятието е с утвърдена численост на работниците и служителите 111 бр. щатен и 4 бр. нещатен персонал /разпределен на 6 работни места: административна сграда на ул. „Гевгели”, кантора „Източен” на ул. „Къпина”, кантора „Тракия” в бл. 14, складова база на ул. „Братя Бъкстон”, Общински плувен комплекс „Младост” на ул. „Ясна поляна” и гребна база Кулата и годишен бюджет за 2020 год. 2 859 539 лв. Дейността на ОП “Жилфонд” е свързана със стопанисване и поддържане на общински жилища; наемосъбиране на жилищни имоти; участие в принудително освобождаване на общински жилища, обитавани от нередовни платци; стопанисване и поддържане на сгради и съоръжения, представляващи собственост на Община Пловдив и предназначени за спортна дейност; извършване на аварийни ремонти в детски ясли и детски градини; отстраняване на аварии на елинсталации и ВиК инсталации в административни сгради на Община Пловдив и неотложни аварийни ремонти по отстраняване на дефекти по тротоари, плочници, алеи и пътни настилки.

Във връзка с гореизложеното и зададените от Вас въпроси, Ви предоставям исканата информация за дейността на ОП “Жилфонд” за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

За колко жилища (апартаменти и къщи) отговаря „Жилфонд“?

Към 01.01.2021 г. общо в баланса на ОП “Жилфонд” Пловдив са заведени 3551 бр. жилищни имота: 3335 апартамента и 216 къщи, като в една къща има повече от едно жилище. Общият брой жилища е 3673 бр., представляващи 3335 бр. апартамента и 338 бр. жилища в къщи, като над половината общински имоти – 54 % са на територията на район „Източен”.

Колко са празните апартаменти и съответно къщи  във фонда на ОП-то? В кои райони на града се намират свободните?

Апартаменти  – 58 бр., жилища в къщи  – 85 бр. /57 бр. , от които са определени с Решение на ОС за процедури по продажби, чрез търг или конкурс, замени, преустройство, събаряне и др./. Незаетите жилища са разпределени по райони, както следва:

Източен: апартаменти – 15 бр. , жилища в къщи  – 2 бр., които са с решение на ОС за продажба – търг или конкурс;

Западен: апартаменти – 4 бр., жилища в къщи – 0;

Северен: апартаменти – 6 бр., жилища в къщи  – 3 бр., като 2 бр. от тях са с Решение на ОС за продажба, чрез търг или конкурс;

Южен: апартаменти – 11 бр. , жилища в къщи – 12 бр., от които 1 бр. е със заповед за събаряне;

Тракия: апартаменти – 18 бр., жилища в къщи – 0;

Централен: апартаменти без лица – 4 бр., жилища в къщи без лица – 68 бр., като от тях 42 бр. са определени с Решение на ОС за процедури /продажби, преустройство на сграда, за замени и др./ и 10 бр. са със заповед за събаряне/.

Колко са необитаемите/негодни къщи?

Източен: няма; Западен: няма; Северен: 1 бр. къща общинска собственост, определена с Решение на ОС за продажба – търг или конкурс/; Южен: 2 бр. къщи общинска собственост и 4 бр. къщи, в които община Пловдив е в съсобственост; Тракия: няма; Централен: 4 бр. къщи общинска собственост.

Колко са къщите паметници на културата, за които трябва да се грижите?

15 бр. са къщите паметници на културата, включени в баланса на предприятието.

Най-честата необходимост от  извършване на ремонт при тези сгради, засяга фасадните части, за които ОП „Жилфонд” няма компетенции и специализиран трудов ресурс /реставратори/.

За извършване на реставраторски дейности, се изисква наличие на право да се ремонтират сгради паметници на културата, за което е нужно и осъществяване на специализирана процедура по съгласуване с НИНКН.

Какъв ресурс е отделен през изминалата година за ремонт на къщи паметници на културата? А за времето, през което Вие управлявате дружеството?

Финансовата стойност на извършените ремонти в къщи паметници на културата е незначителна /600 лева/, защото в същите наемателите  са настанени преди 2017 г., в отремонтирани жилища, приведени във вид годен за настаняване и след 2017 г. поддръжката на жилищата с изключение на общите части /фасади, тераси, стълбищни клетки, покриви и др./ е задължение на наемателя – ползвател на имота.

За периода 2018 – 2020 г. общинското предприятие, съобразно своите компетенции, е извършвало ремонтни работи изцяло със свой трудов ресурс, включващи следните дейности: обезопасяване на имоти; възстановяване на компрометирана подова настилка на тераса, с цел предотвратяване на течове; почистване на открити тераси; доставка и монтаж на предпазна ограда за имот на ул. „Д-р Вълкович” №15; възстановяване на етажна дървена подова конструкция; почистване на улуци.

Влиза ли в задълженията на ОП „Жилфонд“ да ремонтира жилищата на наемателите?

ОП „Жилфонд” извършва ремонт на общински жилища за привеждането им във вид, годен за настаняване само при новонастанени наематели от фонд „Резервен”, които са със срок за настаняване от 6 месеца до 2 години и фонд „Ведомствен”, които са със срок за настаняване: временно, докато работят в съответната институция /за служители на бюджетна издръжка без право на закупуване/.

Наемателите от фонд „Отдаване под наем” /на основание въведена инструкция от 2017 г./ приемат жилищата във вида, в който е направен огледът  им. До това решение се стигна след направен анализ /при съвместна среща на служители на предприятието, районна и общинска администрация/ на дългогодишната практика на общинското предприятие, при който се установява, че голяма част от общинските наематели не полагат грижата на добър стопанин, по ползване на предоставените им жилища. Отчетено е като нецелесъобразно и също несправедливо спрямо всички граждани на гр. Пловдив, да се влагат общински средства за ремонт на жилища, ползвани от недобросъвестни наематели.

Взето е предвид, че голяма част от общинските наематели са със здравословни проблеми, които често не могат да се грижат както за себе си, така и за предоставените им общински жилища. В инструкцията са предвидени изключения за извършване на ремонт за жилища от фонд „Отдаване под наем”, както и за наематели от всеки фонд, които не са новонастанени:

-при трудно-подвижни наематели – инвалиди с тежък физически недъг /пр. инвалидни колички/, когато жилището е необходимо да се пригоди спрямо техните специфични нужди чрез осигуряване на достъп и оборудване /рампа за инвалидна количка, дръжки в санитарни помещения, широки врати и др./;

-при наличие на авария с цел предотвратяване на увреждане на общинска или частна собственост;

-при писмено разпореждане от Кмет, ресорен Зам.-кмет или с Решение на Общински Съвет Пловдив.

При решение на етажната собственост за извършване на ремонт на общи части, ОП „Жилфонд” заплаща разходите за същите, съгласно притежаваните ид.ч. общинска собственост.

Колко апартамента и колко къщи са ремонтирани през изтеклата година?

През 2020 година са извършени:

  • ремонти в 92 бр. апартаменти;
  • ремонти в 5 бр. къщи;
  • участия със съответния дял в общите части при  ремонт на 19 имота;
  • ремонти в административни и др. сгради, общинска собственост – 71 бр. имоти;
  • ремонти в детски ясли и детски градини – 104 бр. детски заведения /ясли и градини/;
  • ремонти в сгради, предназначени за спортни дейности – 10 бр. обекта.

Има ли двоен стандарт за това?

Няма двоен стандарт. Ремонт на общински жилища се извършва, съгласно ясни разписани инструкции, правила и процедури, които са част от Наръчника на СФУК (бел.ред.: вероятно става дума за Наръчник за системата за финансово управление и контрол) като се спазва следната последователност: при огледа за предстоящ ремонт на общинско жилище, отговарящо на изискванията на горецитираната инструкция, участват специалисти от Отдел „Строително ремонтни дейности” – инженери и техници „Строителство и архитектура” /СА/.

Техник СА, в чийто район се намира апартаментът,  изготвя „Протокол – опис”, в който подробно се описва състоянието на жилището /за всички помещения: състояние на таван, стени, подова настилка, фасадна и вътрешна дограма, ВиК и ел.инсталации, кухненско и санитарно оборудване/. Протоколът е неразделна част от договора за наем. На оперативка техниците СА запознават ръководител СРД със състоянието на жилищата, които са се освободили и тези на които е издадена заповед за настаняване. Също така се  разглеждат жалбите от потърпевши собственици и наематели свързани с необходимост от извършване на ремонтните дейности.

След обсъждане се решава на кои общински жилища с новонастанени наематели да се започне ремонт и в какъв обем ще е той, как да се организира трудовия ресурс, като предимство имат възникналите аварии.

Ръководителят на отдел „Строително ремонтни дейности” изготвя докладна записка до Директора, съдържаща информация за всеки обект, основанието за започване на ремонта и основните видове /предстоящи/ ремонтни работи. След получаване на положително становище от Директора се започват ремонтните дейности.

Разбрахме, че пишете нова стратегия за развитие на дружеството, моля да дадете подробности по темата. Какво конкретно предвиждате за къщите паметници на културата?

Къщите паметници на културата не са от компетенциите на ОП „Жилфонд” Пловдив. Стратегиите, относно управлението на общинската собственост са от компетенциите на администрацията на Община Пловдив /Кмет на Община Пловдив, Зам.-кмет СИ, Зам.-кмет УТОС и Директор на Дирекция ОС /.

В заключение, считаме за необходимо да отбележим, че Общинското предприятие, като специализирано звено към Община Пловдив няма правомощия да взима решения и изработва дългосрочни стратегии, предмета на дейност на предприятието е да изпълнява и прилага такива в съответствие с политиките, правилата и др.,  приети в Община Пловдив.

П.П. Както повечето интервюта, провеждани по електронна поща, и това породи повече въпроси отколкото отговори, извън статистиката.

Още по темата:

Има ли двоен аршин: ОП „Жилфонд” ремонтира само за новодомци от фонд „Ведомствен“ и „Резервен”

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.