БизнесБългарияНовини

МИГ „Куклен-Асеновград“ подписа трети договор за предоставяне на безвъзмездна помощ на МСП

МИГ „Куклен-Асеновград“ подписа трети договор за предоставяне на безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2. 082 – МИГ Куклен-Асеновград – „Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен – Асеновград.“,

Председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ – инж. Петър Петров , в присъствието на изпълнителния директор Илица Даскалова и „БГ Детайли“ ООД подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за водено от общностите местно развитие от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 Безвъзмездната финансова помощ в размер на 343 800.00лв., което представлява 90% финансиране по проектното предложение е за реализирането на проект „Подобряване на производствения капацитет в „БГ Детайли“ ООД чрез внедряване на високотехнологично производствено оборудване” по процедура BG16PFOP002-2.082 на „МИГ Куклен- Асеновград  “Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен-Асеновград

 Кандидатстването с проектни предложение се осъществи по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2.: „Капацитет за растеж на МСП“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 от Стратегията за ВОМР на МИГ „ Куклен-Асеновград“.

        Чрез реализирането на този проект се планира

  • Обезпечаване на предприятието със съвременно технологично оборудване, с оглед постигане на повишено качество на произвежданите продукти, разширен производствен капацитет и увеличен експортен потенциал;
  • Осигуряване на устойчива заетост в сектора на производството на продукти на територията на МИГ-а, което ще допринесе за повишаване на качеството на живот в региона.
  • Подобряване конкурентоспособността на микро, малките и средни предприятия на територията на МИГ и повишаване на ефективността на местната икономика.

Фирма „БГ Детайли“ ООД е специализирана в производството на части за обтегачи за производството на обтегачи за конвейерни летни, които имат пряко приложение в машиностроенето, както и метални детайли.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина