Наредбата за платеното паркиране е незаконосъобразна

Темида

Административен съд – Пловдив я отмени

Общината трябва да плати разноските по делото, заведено от бившия кмет Славчо Атанасов

От общинската администрация съобщиха, че ще обжалват пред ВАС

Платеното паркиране до блока срещу 20 лева месечен абонамент по „Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, приет с Решение № 329 по протокол № 17 от 28.09.2017 г. на ОбС-Пловдив“ е отменена като незаконосъобразна. Това става ясно от Решение на Адмнистративен съд – Пловдив № 159 от 25 януари 2018-а година.

Делото е заведено по жалба от бившия кмет на града Славчо Атанасов сега депутат.  В жаблата са изложени  подробни оплаквания по смисъла на чл. 146, т. 4 от АПК, касаещи приемането на оспорения текст от Наредбата в нарушение на императивните разпоредби на закона.

Ответникът по жалбата взема становище за нейната неоснователност. Представителят на контролиращата Окръжна прокуратура – Пловдив изразява становище за неоснователност на жалбите.

В решението се казва, че съдът е констатирал съществено нарушение на административнопроизводствените правила. Проектът на наредбата не е публикуван за обсъждане по указания в ЗНА ред, установяват магистратите. Неизпълнението на това задължение води до процесуално нарушение, опорочаващо акта до степен, налагаща неговата отмяна.

„В конкретния случай, не е изпълнено задължението за публикуване на проекта, ведно с мотивите към него по предвидения в ЗНА ред…

Налице е едно напълно формално изпълнение на законов императив, липсва извършен анализ и оценка от търсената промяна, какви цели се преследват с тези промени, кое ги налага, какви резултати се очакват /включително финансови разчети/, какво е съответствието на тези промени с правото на ЕС…

Нито в мотивите към проекта, нито в доклада е обсъден въпросът за това какви финансови и други средства са необходими за прилагането на новата уредба. При положение, че се приема изцяло нова процедура за издаване на разрешение за ползване на общинско място за местодомуване на леко МПС, би следвало да се посочи в мотивите какви финансови и други средства са необходими, за да се осигури приложимостта й. Липсват в мотивите и в доклада каквито и да било прогнози относно очакваните резултати от прилагането на наредбата / вкл. финансови /. Липсва и анализ за съответствие с правото на Европейския съюз…

В случая към проекта за промени в Наредбата липсват посоченото задължително съдържание на мотивите…

Липсата на мотиви към проекта за приемане на оспорената наредба осуетяват възможността да бъде извършен съдебен контрол за нейната законосъобразност… Законовото изискване към съдържанието на мотивите, респ. доклада към проекта за нормативен акт, не е самоцелно, а представлява гаранция за спазване принципите за законност, последователност, предвидимост, пропорционалност, публичност и прозрачност по Глава втора от АПК.

На следващо място, не е спазена и разпоредбата на чл. 26, ал. 5 от ЗНА, съгласно който след приключването на обществената консултация по ал. 3 и преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта публикува на интернет-страницата на съответната институция справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения. Едва след като се изпълнят всички относими към приемания нормативен акт изисквания, проектът се внася за гласуване от компетентния орган.

Видно от представените от самия ответник доказателства, приети в откритото съдебно заседание на 12.01.2018 г., справката за постъпилите предложения, заедно с обосновка за неприетите предложения е публикувана на интернет-страницата на Община Пловдив на 28.09.2017 г. като на същата дата от 09:00 ч. е проведено и заседанието на Общинския съвет, на което са приети оспорените разпоредби. Липсват доказателства, че публикуването е извършено преди приемане на нормативния акт и по този начин е била осигурена възможността на общинските съветници да се запознаят с постъпилите предложения и мотивите за тяхното неприемане, каквато несъмнено е целта на цитираната законова разпоредба.

Изложеното дотук води до извода за незаконосъобразност на оспорения § 2 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив. Подзаконовият нормативен акт в тази му част ще следва да бъде отменен.“

 Общината трябва да плати 2090 лева разноски по делото.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.

От общинската администрация съобщиха, че ще обжалват пред ВАС.

Споделете ни във:

3 коментара

  1. Това че наредбата е незаконосъобразна е плод на ограничената мисъл на тричленен състав, блестящ от тъпотия. Дали е така, ще каже ВАС.

  2. Разбира се, че е незаконна. Жилищните блокове в комплексите са на общински имоти. Задължително (а не като услуга срещу заплащане) трябва да имат осигурени паркоместа в имота според ЗУТ. Когато става дума за къщи и кооперации в частни имоти, трябва да паркират в тях. В гаражи надземни и подземни и на открито. Общината обаче непрекъснато одобрява проекти с недостигащи или напълно липсващи паркоместа. Знаете срещу какво.

  3. Кой бута общинските наредби и правила? Анка или Славчо? Загрижени за града личности или спъващи развитието му ?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.