БългарияПод небето

Приключи приема на проектни предложения по подмярка 6.4 „Инвестиции в неземделски дейности“ на МИГ „Куклен-Асеновград“

През август 2022 година приключи първия прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Куклен-Асеновград“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. по процедура: BG06RDNP001-19.344 „МИГ Куклен-Асеновград“  мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Към момента са подадени общо 5 броя проектни предложения на обща стойност на БФП 655029,49лв. Назначена е Комисия за подбор от Председателя  на Управителния съвет на МИГ „Куклен-Асеновград“, която към момента извършва оценка на Административното съответствие на подадените проектни предложения.

Целта на мярката е разнообразяване възможностите за създаване на местен бизнес и заетост на населението извън земеделието.

Мярката има съществен принос към постигане на стратегическата цел на МИГ , а именно „ Постигане на устойчиво  социално – икономическо развитие и съхраняване на местната идентичност на територията на МИГ – Куклен – Асеновград чрез ефективно използване на местните ресурси“.

Мярката спомага за постигане на специфична цел 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ, свързана с диверсификация на местната икономика чрез насърчаване на предприемачеството, конкурентоспособността и произодствения капацитет на предприятията от неземеделския сектор от Приоритет I Развитие на конкурентоспособна местна икономика в региона на МИГ Куклен Асеновград.

Кандидатите можеха да участват за предоставяне  на подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

  1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги)
  2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
  3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
  4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
  5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

 

Очаква се след одобрения на оценителния доклад  от Държавен фонд „Земеделие“ да се открие нов прием на проектни предложения в рамките на втори крен срок за прием.

 

 

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина