Общината набира проекти по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“

Градът Изпод тепето Култура Новини
Фестивали и значими събития

От днес започва приемането на документи за кандидатстване по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ по Културния календар на Пловдив за следващата година

От днес 1 август започва приемането на документи за кандидатстване по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ от Наредбата за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от календара на културните събития на Община Пловдив“ за 2023 г.

Това е най-важната и интересна част от Културния календар на града, тъй като обхваща организирането и провеждането на значими фестивали, биеналета, панаири на изкуствата, отделни събития в различните видове изкуства, социализация на културно историческото наследство, неформално образование в сферата на културата, стимулиране на иновативни практики и експериментални форми и много др., които се реализират на територията на Община Пловдив.

Кандидатствайки на проектен принцип сега, точно тези събития създават разнообразието и богатството на културния живот на Пловдив през следващата година, когато започва изпълнението на проектите.

Подкрепените проекти по Компонент 1, заедно с другите компоненти от структурата на календара са насочени към гражданите и гостите на Пловдив и допринасят за запазване на идентичността на града и утвърждаване на Пловдив като културна столица и творчески град.

Документите за кандидатстване по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ се приемат ежегодно от 1 до 31 август в годината, предхождаща реализирането на проектите, в Деловодството на Община Пловдив с кореспондент Отдел „Култура, археология и културно наследство“. Завеждат се в регистър и се разглеждат от комисиите по чл.6, ал.2 в сроковете и по реда, регламентирани в настоящата Наредба.Документи за финансиране на проекти за 2023 г. ще се приемат до 17.00 часа на 31 август 2022 г.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Община Пловдив обявява сесия за набиране на проекти по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ от „Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от календара на културните събития на Община Пловдив“ за 2023г.

 

I. Юридически статус на кандидатите за финансиране:

– юридически лица с нестопанска цел; търговци по Търговския закон; кооперации по Закона за кооперациите;

– юридически лица, създадени със закон или с акт на орган на изпълнителната или местната власт;

– самоосигуряващи се пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия, вписани в Регистър БУЛСТАТ.

 

II. Не могат да кандидатстват за финансиране лица, които:

– са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност;

– се намират в ликвидация;

– имат непогасени изискуеми публични задължения към държавата или към Община Пловдив;

– не са изпълнили коректно проект по предоставено от Община Пловдив финансиране по настоящата Наредба за предходните три години.

 

III. Не се финансират:

– Предложения за проекти, за които кандидатите са получили финансиране с общински средства по друга линия или от общинска фондация „Пловдив 2019“.

– Придобиване на авторски произведения в областта на изобразителното изкуство, музиката и литературата и др.;

– Честването на лични юбилеи, бенефиси и др. подобни;

– Предложения за финансиране организирането или участието в събития извън Община Пловдив.

 

IV. Необходими документи за участие в конкурса:

Предложенията следва да съдържат:

– Попълнена Апликационна форма и Бюджет в съответствие с Приложение №1 – в един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител. Бюджетът се попълва задължително в Ексел и на електронния носител се записва работният файл;

– Попълнени декларации по образец в съответствие с Приложение № 5, Приложение № 6, Приложение №13 и Приложение № 14 – в един екземпляр на хартиен носител;

– Документ за собственост на обекта за провеждане на събитието или друг документ, доказващ съгласие на собственика за провеждане на събитието /ако е приложимо/ – в един екземпляр на хартиен носител. За събития, провеждани на открито, не се изисква представяне на документ.

– Нотариално заверено пълномощно – в случай, че предложението за участие не се подава от законен представител на кандидата.

– Документи /в оригинал или официално заверени, ведно с легализиран превод на български език/, удостоверяващи актуалното състояние на кандидата и/или данни относно публичните регистри, в които се съдържа подробна информация – за чуждестранни лица.

При подаване на документи по електронен път, всички изискуеми документи се попълват в един екземпляр.

По преценка на кандидатстващите за финансиране могат да бъдат представени допълнителни материали за дейността им, декларации за партньорство, подкрепителни писма, отзиви в медиите, рекламни материали и други данни, удостоверяващи обстоятелствата по предложението.

По преценка на комисиите по чл.6, ал.2 могат да бъдат изискани допълнителни сведения и доказателства, удостоверяващи попълнените в предложението и приложените документи данни.

Подадените документи не подлежат на връщане.

 

V. Място и срок за подаване на документи

1. Документи се подават в деловодството на Община Пловдив, пл. „Ст. Стамболов“ № 1, ет.1, в срок от понеделник 1 август до 17.00 ч. на 31 август 2022 г.

2. Документи се подават в запечатан плик с надпис „За участие в конкурс по Компонент 1 от „Наредба за финансиране на инициативи в сферата на културата“.

3. Върху плика трябва да бъде изписан кореспондент „Отдел „Култура, археология и културно наследство“ и точното наименование на кандидата.

4. Документи се подават и по електронен път на адрес: [email protected], подписани с електронен подпис на кандидатстващото за финансиране юридическо или физическо лице в срок до 17.00 ч. на 31 август 2022 г.

 

Подадените документи не подлежат на връщане.

 

Формуляри за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Пловдив – раздел „Култура“.

 

Споделете ни във:

1 thought on “Общината набира проекти по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“

  1. Пак ще се трошат народни пари за поредните културни халтури за привличане на невзискателни туристи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.