Зелен градНовиниПод небето

Асеновград, Куклен, Първомай, Лъки, Садово изграждат инсталация за
сепариране и компостиране на битови отпадъци

Кметът на Община Асеновград Христо Грудев и кметът на Община Куклен дадоха официален
старт на изграждане на инсталациите за сепариране, и компостиране и предварително
третиране на битови отпадъци.

На старото сметище в Асеновград се проведе церемония по „първа копка“ по проект: „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по ос 2 на ОПОС 2014-2020 на РСУО – регион Асеновград” № BG16M1OP002-2.006-0001-C05. С това ще стартира и основната дейност по проекта, а именно изпълнение на Строително монтажните работи.

Основна цел на проекта е да се осигури необходимия ресурс и капацитет за изграждане и въвеждане в експлоатация на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците – Асеновград, като по този начин ще се постигне намаляване на количеството депонирани битови отпадъци. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г. Общата му стойност е 13 245 456.73 лв., от които 8 360 243,98 лв. от Европейския фонд за регионално развитие. Партньори на община Асеновград в проекта са общините Първомай, Лъки, Садово и Куклен.

„На практика това са две инсталации- за сепариране и компостиране на битовия и зелния
отпадък, които ще обслужват целия регион. С осъществяването на проекта ще се гарантира
намаляване общия тонаж и устойчивото управление на битовите отпадъци“, каза Мария
Белчева.

Тя акцентира върху обществената значимост на проекта. Белчева отбеляза, че освен
екологичните ползи, осъществяването на проекта ще спести милиони левове на общинската
хазна в бъдеще чрез намаляване разходите за отчисления, които общината прави за всеки тон
отпадък. Изграждането на компостиращата инсталация ще доведе до намаляване на
количеството депонирани зелени и биоразградими битови отпадъци, както и ефективното им
използване като ресурс.

Инсталацията ще компостира биоотпадъците от поддържането на
обществени площи, паркове и градини, зелените площи към търговските обекти,
производствените, стопански и административни сгради, като произведения компост ще
намери приложение в земеделието.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина