ГласовеЗелен градМненияНовини

РИОСВ провежда процедури по ОВОС за кариерите в Горнослав

Жителите на 5 села в Родопите ще блокират днес главен път номер 58 Асеновград – Кърджали. Хората от Червен, Горнослав, Долнослав, Орешец и Добростан са част от новосформирания инициативен комитет за провеждане на местен референдум срещу добива на мрамор. Те ще протестират от 14.00 до 15.00 ч. на междуградския път заради намеренията на фирма „Запрянови” да добива мрамор в планината, в непосредствена близост до населените места.

Една от причините за недоволството е, че за находище „Делчево -2“ все още няма изготвена Оценка на въздействието на околната среда, въпреки че се намира в защитена територия. В деня на протеста на хората от този район на Родопите, от РИОСВ излязоха с прессъобщение, с което информират, че процедура по изготвяне на ОВОС се провежда в момента. След края й от екоинспекцията ще се поизнесат с решение, като от там подчертават, че ще се съобразят с всички становища на заинтересованите страни и обществеността, както и на компетентните органи.

В съобщението си до медиите от РИОСВ се спират и на цялата хронология около въпросното находище:   

„ Следвайки политиката си на прозрачност и с оглед големия обществен интерес, РИОСВ – Пловдив информира заинтересованите граждани за Инвестиционните намерения за кариери в землището на с. Горнослав, общ. Асеновград относно процедурите по ОВОС.

За населеното място през последните години в екоинспекцията има внесени 3 инвестиционни предложения от възложителя “Запрянови – 03“ ООД.

През 2015 г. е подадено уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на кариери за добив на мрамори и баластра в южната част от концесионна площ „Делчевото-2“ (66,165 дка), землище на с. Горнослав, общ. Асеновград“. Проведена е изискуемата по закон процедура, като е издадено решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС № ПВ-37-ПР/2016 г. с характер „да не се извършва ОВОС“.

Решението за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС е било обект на съдебен контрол за законосъобразност от две съдебни инстанции, а със свое Решение № 235/08.01.2018 г. Върховния административен съд на Република България (ВАС) се произнася окончателно, като отхвърля жалбите и потвърждава решението за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС. За времето на съдебното обжалване 5-годишният срок, предвиден в Закона за опазване на околната среда спира да тече до произнасяне на Съда с влязло в сила съдебно решение. Решението губи правно действие на 08.01.2023 г. и към настоящия момент то е в законова сила.

Процедурата по ОВОС, провеждана в Екоинспекцията за визираното ИП към момента е изцяло приключила. Концесията за добив на подземни богатства съгласно Закона за подземните богатства е в правомощията на Министерството на енергетиката.

По внесеното през 2017 г. уведомление за ИП „Изграждане на кариера за добив на мрамори в находище „Делчевото – 1“ (участък „Вратицата юг“)“ е проведена процедура по реда на Глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Издадено е Решение № ПВ-119-ПР/30.06.2017 г. да се извърши ОВОС. Тъй като повече от 12 месеца след това решение възложителят не е внесъл за консултация в РИОСВ – Пловдив изискуемата документация по задание за обхват на ОВОС, директорът на РИОСВ – Пловдив като компетентен орган е прекратил започнатата процедура.

През 2022 г. възложителят „Запрянови – 03“ ООД инициира нова процедура по реда на Закона за опазване на околната среда. Той внася уведомление за ИП „Изграждане на кариера за добив на мрамори в концесионна площ „Вратицата“ (219,207 дка) в землището на с. Добростан, общ. Асеновград, област Пловдив“ в РИОСВ – Пловдив. Регистрирано е с вх. № ОВОС-1709/13.06.2022 г. и е в начален етап от процедурата по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

След провеждане на процедура по реда на Глава шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, РИОСВ – Пловдив ще се произнесе с Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС. Екоинспекцията ще съобрази постъпилите по време на процедурата становища на заинтересованите страни и обществеността, компетентните органи (Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Регионалната здравна инспекция (РЗИ) и други специализирани ведомства и организации, включително Министерство на енергетиката, „ВиК“ ЕООД – Пловдив, общината, местни сдружения, също така и становищата на населението от посочените населени места и др.)

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина