Още два одобрени проект по мярка 7.2 по процедура на МИГ Куклен- Асеновград

Новини

Държавен фонд Земеделие одобри още два проекта по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ Процедура за набиране на проекти BG06RDNP001-19.139 към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ  Куклен- Асеновград.

Проектното предложение BG06RDNP001-19.139-0001 “Изграждане на детска площадка за всички възрастови групи“ и Проектното предложение BG06RDNP001-19.139-0003 „Оборудване и модернизация на културна инфраструктура на община Куклен“ са с бенефициент Община Куклен.

По първия проект се предвижда изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение за Община Куклен, а именно: „Изграждане на детска площадка за всички възрастови групи“, в УПИ IV – парк и трафопост, кв. 34 по регулационният план на гр. Куклен.

Предвиждат се дейности по извършване на Строително -монтажни работи и извършване на доставка и монтаж на оборудване , съгласно изготвения инвестиционен проект. Проектът предвижда и извършване на съпътстващи дейности, като предоставяне на експертна помощ/консултантски услуги/ за подготовка и управление на проекта, упражняване на авторски надзор и упражняване на строителен надзор.

Вторият проект  предвижда подобряване на културната инфраструктура на община Куклен, което има ключово значение в създаването на условия за пълноценен културен живот за местната общност.

Заложените дейности са насочени към оборудване и модернизация на културната инфраструктура на територията на общината и по-конкретно в сградите на Н.Ч. „Н. Й. Вапцаров” – град Куклен и Читалище с. Добралък.

– За обект Н.Ч. „Н. Й. Вапцаров” – град Куклен – УПИ /парцел/имот I-културен дом и зеленина в кв. 41, състоящ се от 11000кв.м., ведно с построена в него сграда читалище, със застроена площ от 810 кв.м., състояща се от три спомагателно помещения , лекционна и сладкарница, по регулационния план на гр./с. Куклен.

– За обект Читалище с. Добралък – състоящо се от 330кв.м., представляващо парцел I-91-читалище, кв. 6 по регулационен план на с. Добралък, ведно с построена в него полумасивна двуетажна сграда 100кв.м. Първи етаж – театрален салон, на втори етаж – 5 стаи,

Предвиждат се дейности, свързани с оборудване и модернизация на културната инфраструктура на община Куклен, а именно строително -монтажни работи и извършване на доставка и монтаж на оборудване, съгласно изготвените количествени сметки. Проектът предвижда и извършване на съпътстващи дейности, като предоставяне на експертна помощ/консултантски услуги/ за подготовка и управление на проекта.

През ноември 2021 изпълнителния директор на МИГ Куклен- Асеновград  Илица Даскалова подписа допълнително споразумение между сдружението и управляващите органи на оперативните програми включени в Стратегията за водени от общностите местно развитие. С този акт и по повод заповедта на Министъра на земеделието,храните и горите се увеличиха официално средствата, които могат да бъдат ползвани по процедури на МИГ.

Допълнителното финансиране е разпределено балансирано в различните мерки от Стратегията на МИГ Куклен- Асеновград. Финансовият план включва допълнителни средства в размер на 250000лв за 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“, 399000лв. за 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, 100000лв. За 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ и 50000 за 7.5 „ Инвестиции за публично ползване в инфрасруктура за отдих, туристическа инфраструктура и малки по мащаб туристическа инфраструктура“

За да се стигне до конкретно увеличение на средствата сдружение МИГ Куклен- Асеновград инциира през края на април и  началото на май 2021 година обществено обсъждане и общо събрание, където местните лидери подадоха свои предложения и виждания за разпределение на допълнителното финансиране като екипа се съобрази с потребностите на местната общност.

В тази връзка след подписването на официалния акт за допълнителните средства и след като промените бяха отразени в ИСУН 2020 , се предвижда изготвяне на нови процедури . Ще бъде планиран приеми на проектни предложения, а договарянето ще е с продължителност до 2025г.  Това дава възможност освен за повече реализирани проекти от местни бенефициенти, а също така по-дълъг период за реализиране и отчитане на дейностите.

 

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.