ГрадътКултураНовини

„Градска митология“ представят автори от България и Румъния  

В колективна изложба участват 18 автори от резидентна програма  „Свързаност 2023 Пловдив – Тимишоара“

„Градска митология“ е изложба, в която участват 9 млади автори от Пловдив и 9 от румънския град Тимишоара. Те бяха селектирани за резидентната програма „Re: connect/Свързаност“ на „Сдружение Изкуство Днес“, която се провежда от ноември 2022 г. насам. Миналата година българските участници посетиха град Тимишоара, който тази година е Европейска столица на културата. В продължение на седмица те опознаваха местния културен живот и изграждаха творчески контакт с другите художници от проекта. През изминалите месеци чрез онлайн срещи поддържаха установената връзка и се подготвяха за осъществяването на изложбата. От 24 юли румънските артисти съвместно с българските автори ще инсталират работите си в сградата на Градска художествена галерия – Пловдив,  ул. „Княз Алекснадър I“ №15. Гостуващите артисти ще имат възможност да изследват пловдивската културна сцена.

Темата на обмена дава възможност на авторите да контекстуализират впечатленията си за някой от двата града, като създадат „визуален митологизъм“ чрез методите на съвременното изкуство. Митологията е медиатор между частното и общото възприемане на света. Тя е разказ, композиращ смисъл и претворяващ интимните истини в общовалидни принципи, които са огледало на колективното несъзнавано. Споделеният фокус на артистите ще създаде поле за директна среща с митологичния топос на града, който ще илюстрира връзката между двете столици на културата отвъд очевидната конкретика.

Откриването на изложбата „Градска митология“ ще се състои на 2 август 2023 от 18:30 ч. в Градската художествена галерия на ул. „Княз Александър I“ №15. Експозицита ще бъде отворена за посетители до края на месец август и всеки уикенд ще се провеждат кураторски турове. Входът е безплатен.

Артистите, включени в програмата на Rе:connect, са:

Ilie Duta, Dorian Bolca, Mihai Toth, Mirela Cerbu, Andrei Bucovanu, Bogdan Matei, Christian Graure Natalia Bica,Senziana Gheorghe (Румъния) и Ивелина Иванова,  Цветелина Ангелова, Цветомира Борисова, Осман Юсеинов,  Явор Костадинов, Вълко Чобанов, Мич Брезунек, Харита Асумани, Арон Рот (България).

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по Програма за развитие на частни културни организации и Община Пловдив. Проектът се осъществява в периода на цялата 2023 г.

EN:

„Urban Mythology“ is an exhibition which includes 9 young artists from Plovdiv and 9 from Timisoara. They were selected for the residency program of the Art Today Association  – RE:CONNECT, which takes place from November 2022 till now. Last year, the Bulgarian participants visited Timisoara for 7 days to get to know the cultural world in the city and establish creative contact with the other artists from the project. During the past months, through online meetings, they kept in touch and prepared for the exhibition. The Romanian group will visit Plovdiv on July 24. During their stay they will collectively install their individual works in the gallery space and explore the city’s cultural scene.

The theme of the exchange gives the opportunity to the artists to contextualize their impressions of one of the two cities by creating a „visual mythologism“ with the methods of contemporary art. Mythology itself is a mediator between the individual and the collective perception of the world. It is a narrative that composes meaning and transforms intimate truths into universal principles that mirror the collective unconscious. The shared focus of the artists will create a field for a direct encounter with the mythological topos of the city, which will illustrate the connection between the two capitals of culture beyond the obvious specifics.

The opening of the „Urban Mythology“ exhibition will take place on August 2, 2023 at 6:00 p.m. in the Plovdiv City Gallery (15 Knyaz Alexander Street). The exhibition will be open to visitors until the end of August and curatorial tours will be held every weekend.

The artists included in the RE:CONNECT program are:

Ilie Duta, Dorian Bolca, Mihai Toth, Mirela Cerbu, Andrei Bucovanu, Bogdan Matei, Christian Graure, Natalia Bica, Senziana Gheorghe (Romania) and Ivelina Ivanova, Tsvetelina Angelova, Tsvetomira Borisova, Osman Yuseinov, Yavor Kostadinov, Valko Chobanov, Mitch Brezounek, Harita Asumani, Aaron Roth (Bulgaria).

The project is being implemented with the financial support of the National Culture Fund under the Program for the Development of Private Cultural Organizations and Plovdiv Municipality.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина