БългарияГрадътНовиниПод сурдинка

Докторант на ТУ в Пловдив показва формула за по-евтин ток

На деветата научна конференция ТЕХСИС 2020 инж. Ангелов представя механизъм, с който потребителите сами да поевтинят цената на електричеството

От 14 до 16 май над 240 учени от 5 страни ще защитават дистанционно своите разработки

Инж. Александър Ангелов – докторант в Техническия университет – филиал Пловдив участва в деветата научна конференция ТЕCHSYS 2020 със собствен доклад, посветен на намаляване на разходите при участие на свободния пазар на електрическа енергия. Голямата идея на инж. Ангелов е да даде в ръцете на потребителите  механизъм, с който сами да поевтинят цената на електричеството. На шест страници, написани на английски език, докладът „Анализиране на особеностите при компенсиране на грешката при прогнозиране на потреблението електроенергия“ ще бъде полезен за  участниците на свободния пазар на електроенергия в България. „В началния етап на свободния пазар участваха само клиенти, които са присъединени към мрежа високо напрежение. След 2013 г. всички клиенти на средно напрежение също се присъединиха към свободния пазар. В момента битовите и небитови потребители на ниско напрежение могат да избират на какви цени да си купят ток – регулирани или свободни. Идеята в близко бъдеще всички потребители на ниско напрежение да преминат към свободния пазар.“ – така инж. Ангелов коментира кратката пазарна история на свободното договаряне на електричество у нас.

Механизмът на свободното договаряне е прост, но прогнозите за потребление на ток никак не са лесни.  Всеки потребител предоставя на търговеца собствените си прогнозни почасови количества електрическа енергия за следващия ден.  Тези прогнози се сравняват с реално измерените за всеки час количества потребена енергия. И точно тази грешка прави тока ни по-скъп.  За всяко отклонение (небаланс, грешка) от прогнозните количества се заплащат наказателни такси, наречени цени на небаланс – от недостиг или излишък. „Наказателната“ такса от небаланс се добавят към стойността на вече закупените количества електрическа енергия. Така всяко отклонение от собствените прогнози води до допълнителни оскъпяване на крайната цена на електрическата енергия, която клиентът потребява.

И нещо много важно: получените грешки в края за едно денонощие се получават с натрупване, а не се компенсират помежду си. Оттук следва и основното предизвикателство пред всеки потребител: да направи такава прогноза, която да се доближава до реалната му консумация. Научната разработка на инж.Ангелов предоставя възможност за намаляване на грешката от прогнозиране.  Затова неговият доклад може да представлява интерес за всеки един потребител , който участва на свободния пазар на електрическа енергия.

„Идеята е докладът, а и дисертационният ми труд да имат преобладаващо практическа насоченост. Актуалността на темата, която разработвам е съществена, тъй като тя  засяга процеси, които ще търпят развитие в близко бъдеще. Особеното в процеса на прогнозиране е, че не съществува универсален начин за прогноза, който да бъде приложен навсякъде, защото всеки обект има своите характерни особености при потреблението на електрическа енергия. Поради тази причина моята идея е да се предостави възможността на всеки един клиент да участва активно в процеса на прогнозиране и компенсиране на грешката от това прогнозиране. Защото той е най-запознат с особеностите на собственото си потребление. Чрез предложената система може да се доведе до значително намаляване на тези грешки, които в крайна сметка водят и до икономически ползи за потребителя.” – обяснява докторантът от Техническия университет – филиал Пловдив.

Резултатите, посочени в доклада на научната конференция ТЕХСИС 2020, са получени при анализиране на възможностите за прогнозиране и компенсиране на грешката от прогнозиране на конкретен обект. Това е сградата на IV корпус на Техническият университет – филиал Пловдив. Използвани са данни от потреблението на обекта за 2017 г. Чрез използване на модел за прогнозиране, определен по разработена методика, е изчислено, че прогнозната годишната консумация от обекта е 226 000 kWh. В действителност реалното  годишно потребление възлиза на 225 000 kWh. Като се вземат предвид начина на определяне на небалансите, се получават следните грешки на годишна база – грешка от излишък 7,6 % и грешка от недостиг 7,1 %. Трябва да се спомене, че значителните грешки от прогнозиране се дължат на голямата динамика в изменението на потреблението в рамките на денонощието, обяснява инж. Ангелов. Изследванията показват, че чрез използване на системата, описана в доклада, тези грешки могат да бъдат намалени наполовина, допълва той.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина