Само една глоба за запрашеност на кариерите край Белащица за 2018-а

Актуално Гласове Новини

Снимка: Цветан Димитров от 31 август 2018 г. при последните контролирани взривове

Кариерите са проверявани 5 пъти от началото на годината, резултатът е една санкция през юни за 2000 лева

На двете фирми-концесионери са връчени писмени предписания от Екоинспекцията, които били изпълнени

Има подадено инвестиционно намерение от „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД, потвърдиха за Под тепето от РИОСВ – Пловдив

Таня Грозданова

Докато Пловдив се готви за Празника на Съединението пет села около него са приготвили голям протест за 6-ти септември под наслов „Стоп на съществуващите кариери Стоп на инвестиционните намерения за нови“.

В обръщението си към обществеността и управляващите от Инциативния комитет казват: „Ние жителите на с. Белащица сме против каквато и да е форма за разширяване на съществуващите Кариери и създаване на нови над селата Белащица, Гълъбово, Марково, Брестник, Брани поле . На 06.09.2018 г. от 10 часа излизаме на протест и настояваме за адекватно и бързо решение от компетентните органи за спиране на всички действия в тази посока. Вече 70 год. нашето и околните села търпим мръсотията, шума и беззаконието от Кариерите. Търпението ни е изчерпано!!! Настояваме контролните органи да влезнат във функциите си и да спре тормоза от добив и транспорт на инертни материали.“

Репортер на Под тепето потърси директора на РИОСВ – Пловдив Стефан Шилев за отговори  въпросите, които поставят хората от петте пловдивски села.

Директорът на РИОСВ – Пловдив Стефан Шилев

Има ли подадени инвестиционни намерения във ведомството за нови кариери в Белащица, местността „Калоян“?

Има подадено инвестиционно намерение от „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД и с решение на директора на РИОСВ – Пловдив е преценено да се извърши ОВОС. Предстои възложителите да изработят Доклад по ОВОС от независими експерти и провеждането на обществено обсъждане.

Правени ли са комплексни проверки на цялата територия на двете концеси през последните години, било то редовни или по сигнали и какви са резултатите от тях?

Кариерата „Белащица“ е разделена на две площи – „Белащица-юг“ с концесионер „Пътища Пловдив“ АД и „Цех Родопи“ с концесионер „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД. РИОСВ – Пловдив извършва проверки на двата обекта на база плана за контролната дейност, по изпълнение на условията, поставени в издадените решения по ОВОС и по сигнали и жалби на граждани.

На двете фирми-концесионери са дадени писмени предписания, свързани с предприемане на действия и представяне на списък с мерки в изпълнение на нормативните изисквания за неразпространение на прах извън границите на кариерите. Предписанията, дадени на двете фирми са изпълнени. РИОСВ – Пловдив извършва контрол и по спазване на мерките.

По сигнали за запрашаване, вследствие дейността от двете кариери и транспорта на добития материал в периода от 15 до 26 юни 2018 г. в с. Белащица са проведени индикативни измервания на качеството на атмосферния въздух. Те са извършени с мобилна автоматична станция на Регионална лаборатория – Пловдив. Резултатите показват спазване на нормите за КАВ в населеното място.

Получавали ли сте сигнали от хората в района за силната запрашеност?

Контролът, осъществяван от РИОСВ – Пловдив на кариера «Белащица» е постоянен и ще продължи. На двете кариери тази година са извършени 5 проверки по Закона за чистотата на атмосферния въздух, а през 2016 г. – по една на двата обекта.

При проверка на 6 юни 2018 г. по повод запрашаване извън границите на производствената база, на която се извършва преработка на добития материал от кариера „Белащица-юг“ на дружеството е наложена имуществена санкция за допуснато нарушение в размер на 2 000 лв.

По сигнали за шум  и запрашаване при взривни дейности в добивните полета на кариерите РИОСВ – Пловдив е изискала двете фирми да уведомяват инспекцията. Целта е да се проведат измервания на еквивалентни нива на шум, излъчвани в околната среда при взривни дейности, както и на запрашаването в района.

Последните контролирани взривове на 31 август бяха усетени и в Пловдив (снимка Юлия Бачева)

От страна на концесионерите се извършва необходимото уведомяване и на 31 август 2018 г. е извършена проверка на фирма „Пътища Пловдив“ АД. По време на инспекцията е направено измерване на моментната стойност на нивото на шум, излъчван при взривна дейност, достигащ до най-близките жилищни сгради в с. Белащица. Не са установени превишения на граничните стойности за дневни нива на шум в жилищни зони.

През 2019 г. РИОСВ – Пловдив ще включи в задължителния график за измерване на качество на въздуха в с. Белащица, като ще се проведат измервания от по 14 денонощия в четирите сезона от годината.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.