ГласовеИзбориМненияНовини

ЕК: Ново законодателство за политическата реклама, избирателните права и финансирането на партиите

Ще се изисква всяка политическа реклама да бъде ясно обозначена и да включва подробна информация, като кой е платил за нея и каква сума

Предвижда се актуализация на действащите правила относно „мобилните граждани“ на ЕС и тяхното право да гласуват на европейски и общински избори

Европейската комисия представи днес предложение относно прозрачността на политическата реклама и определянето на целевата ѝ аудитория като част от мерките за защита на почтеността на изборите и на открития демократичен дебат. Предложените правила ще изискват всяка политическа реклама да бъде ясно обозначена като такава и да включва определена информация, например кой е платил за нея и каква сума. Техниките за целево насочване и подсилване ще трябва да бъдат обяснени публично с безпрецедентни подробности, а използването на чувствителни лични данни без изричното съгласие на съответното лице ще бъде забранено.

Заместник-председателят на Комисията по въпросите на ценностите и прозрачността Вера Йоурова заяви: Изборите не трябва да бъдат състезание с неясни и непрозрачни методи. Хората трябва да знаят защо виждат дадена реклама, кой е платил за нея и каква сума и какви критерии за микротаргетиране са били използвани. Новите технологии следва да бъдат инструменти за еманципация, а не за манипулиране. Това амбициозно предложение ще доведе до безпрецедентна прозрачност на политическите кампании и ще ограничи непрозрачните техники за целево насочване.

Комисарят по въпросите на правосъдието Дидие Рейндерс заяви: Честните и прозрачни избори са неразделна част от едно жизнено и функциониращо общество. Ето защо трябва да подкрепим приобщаващото и равноправно участие в изборите за Европейски парламент през 2024 г. и в общинските избори в целия ЕС. С предложението относно политическата реклама ние гарантираме сигурността на личните данни при използването им в контекста на политическо целево насочване, като защитаваме демократичния процес. Заедно постигаме напредък със съвместната ни работа за демокрацията.

Ясни правила относно прозрачността и насочването на политическата реклама

В хода на цифровия преход хората трябва да могат лесно да определят дали виждат платено политическо съдържание, както онлайн, така и офлайн, и да могат да участват в открити дебати без дезинформация, намеса и манипулации. Хората следва да могат ясно да виждат кой е спонсорирал дадена политическа реклама и защо. Основните мерки, предвидени в предложения регламент относно прозрачността и насочването на политическите реклами, включват:

Обхват: Политическите реклами ще обхващат рекламите от даден политически субект, за него или от негово име, както и т.нар. тематично ориентирани реклами, които могат да повлияят на резултата от дадени избори или референдум, на законодателен или регулаторен процес или на поведение при гласуване.

Етикети за прозрачност: платената политическа реклама трябва да бъде ясно обозначена и да предоставя определена основна информация, включваща името на спонсора на видно място и леснодостъпно съобщение за прозрачност, съдържащо 1) сумата, изразходвана за политическата реклама, 2) източниците на използваните средства и 3) връзката между рекламата и съответните избори или референдуми.

Строги условия за целево насочване и подсилване: техниките за политическо целево насочване и подсилване, при които се използват или се предполагат чувствителни лични данни, като например етнически произход, религиозни убеждения или сексуална ориентация, ще бъдат забранени. Такива техники ще бъдат позволени само след изричното съгласие на съответното лице. Целево насочване може да бъде позволено и в контекста на законната дейност на фондации, сдружения или организации с нестопанска цел с политическа, философска, религиозна или профсъюзна ориентация, когато то е насочено към собствените им членове. За първи път ще бъде задължително в рекламите да се включва ясна информация за това на какво основание лицето е станало обект на целево насочване и да се посочва кои групи лица са били обект на такова насочване и какви критерии и инструменти или методи за подсилване са били използвани, наред с другото. Организациите, които използват политическо целево насочване и подсилване, ще трябва да приемат, прилагат и публикуват вътрешна политика за използването на такива техники. Ако не могат да бъдат изпълнени всички изисквания за прозрачност, политическата реклама не може да бъде публикувана.

Санкции за нарушения: от държавите членки ще се изисква да въведат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, когато се нарушават правилата за прозрачност на политическата реклама. Съгласно предложения регламент националните органи за защита на данните ще наблюдават по-специално използването на лични данни за политическо целево насочване и ще имат правомощието да налагат глоби в съответствие с правилата на ЕС за защита на данните.

Актуализиране на правилата на ЕС относно политическите партии и фондации в ЕС и относно избирателните права

Комисията предлага също така да се актуализират действащите правила на ЕС относно „мобилните граждани“ на ЕС и тяхното право да гласуват на европейски и общински избори и относно европейските политически партии и фондации.

В настоящата рамка имаше редица пропуски, които пречат на партиите и фондациите да работят и да изпълняват своята мисия да представляват гледната точка на гражданите на ЕС. Актуализирането на регламента има за цел да се улесни взаимодействието на европейските политически партии с техните национални партии членки и отвъд националните граници, да се повиши прозрачността, по-специално по отношение на политическата реклама и даренията, да се намали прекомерната административна тежест и да се увеличи финансовата жизнеспособност на европейските политически партии и фондации.

И накрая, Комисията предложи да се актуализират действащите правила за европейските и общинските избори по отношение на гражданите на ЕС, които пребивават в държава членка, различна от държавата, на която са граждани (т. нар. „мобилни граждани на ЕС“). Въпреки че тези граждани са около 13,5 милиона, много малко от тях упражняват правото си да гласуват на европейски и общински избори. За да се гарантира приобщаващо участие преди изборите за Европейски парламент през 2024 г., Комисията предлага целенасочени изменения на съществуващите директиви относно избирателните права, включително, наред с другото, задължение за активно информиране на тези граждани относно избирателните им права, използване на стандартизирани образци за регистрацията им като гласоподаватели или кандидати, както и използване на език, широко разпространен сред мобилните граждани на ЕС, пребиваващи на съответната територия. Предложението включва и предпазни мерки срещу отписването на мобилните граждани на ЕС от избирателните списъци в държавата им на произход.

Предложенията ще бъдат обсъдени от Европейския парламент и от Съвета. За да се гарантира, че изборите за Европейски парламент през 2024 г. ще се проведат при спазване на най-високите демократични стандарти, целта е новите правила да влязат в сила и да бъдат изцяло приложени от държавите членки до пролетта на 2023 г., т.е. една година преди изборите.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина