АктуалноВластГрадътНовиниРазследване

Жилфонд ремонтира жилище за зам.-шефа на Жилфонд

Община Пловдив отговори за кого ОП-то “освежава” апартамент на пъпа на града

Година след като е назначен на поста Дойчин Ангелов влиза в жилището, ползвано от бивш зам.-кмет, който се е изнесъл в края на март

Преди седмица ви разказахме как двойният стандарт за ремонт на общински жилища в Пловдив още е актуален. Темата екипът на Под тепето следи повече от година с поредица журнастичиски разследвания. / Ремонтираха и оборудваха две чисто нови общински жилища за Богомил Грозев с публични средства. / “Пореден случай на ремонт и обзавеждане на общинско жилище за „отбран човек“ с публични средства”/ В последния оповестен от Под тепето случай отново става дума за ремнот на апартамент на бул. “Кн. Мария Луиза”, срещу Авеню, за пореден правоимащ служител.

Ето отговорите от администрацията на поставените от нас въпроси в тази връзка:

„В отговор на зададени въпроси от редакцията на сайта „Под тепето”, приложено Ви предоставяме исканата информация:

  1. За кого ОП „Жилфонд” ремонтира апартамента, който се води на административен адрес ул. „Цар Георги Тертер” № 6?
  2. Какъв служител е настанен там и от кога?

Отговор: На цитирания адрес в баланса на ОП „Жилфонд” се водят 10 броя жилища, като само едно от тях е с новонастанен наемател. На основание на  Заповед 21 ОА – 1456/11.06.2021 г. на Кмета на Община Пловдив и решение на комисията по чл. 38, ал.1 от НУРУЖННОЖП е настанен заместник-директорът на ОП „Жилфонд” Дойчин Генов Ангелов и неговото семейство да ползват под наем общинското жилище от фонд „Ведомствен” със срок за настаняване: „Временно, докато работи в съответната институция ОП „Жилфонд” – гр. Пловдив.”

  1. От кого се е обитавало същото жилище преди, кога е освободено и живял ли е някой в него преди да започне ремонтът?

Отговор: Същото жилище е било предоставено и ползвано под наем от бивш Замeстник-кмет на Община Пловдив. Ведомственото жилище е освободено на 23.03.2021 г., като в периода от 23.03.2021 г. до 11.06.2021 г. е било свободно.

  1. Какви ремонтни дейности са извършени?

Отговор: Към настоящия момент в период от един месец са извършени следните ремонтни дейности:

–          демонтаж на нарушено подово покритие в помещенията (балатум и мокет);

–          подмяна на дървена компрометирана фасадна дограма с ПВС;

–          частична подмяна на корозирала ВиК инсталация;

–          частичен ремонт на ел. инсталация;

–          възстановяване на инсталационен пакет в баня;

–          част от бояджийски работи, а именно частично изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани, поради течове от нарушена покривна хидроизолация.

За привеждане на общинското жилище във вид годно за обитаване е необходимо да се извършат и следните работи:

–          латексово боядисване на стени и тавани;

–          полагане на подово покритие на помещенията;

–          монтаж на санитарен фаянс /смесителни батерии, тоалетна чиния с казанче и банска мивка/.

Ремонтът на общинското жилище се извършва в съответствие с т. 1 от чл. 6,          от Правилника за устройството и дейността на ОП „Жилфонд” към Община Пловдив:

„…1. Стопанисване и поддържане на общински жилищни имоти:

–          извършване на строителни и ремонтни работи по поддържане на общински жилища и привеждането им във вид, годен за живеене;…”

  1. Колко струва ремонтът и обзавеждането?

Отговор: Строителните материали, включени в гореописаните ремонтни дейности възлизат на 3 400 лева. Дейностите изцяло са извършени от работници на общинското предприятие.

ОП „Жилфонд” не обзавежда общинските жилища, както не е обзавело и цитираното жилище.

Следва да се има предвид, че не малка част от общинските наематели извършват за своя сметка ремонтни дейности и подобряване на състоянието на предоставеното им общинско жилище. Чл.11 от договора за наем на общинско жилище, сключван между наемател и Община Пловдив, чрез ОП „Жилфонд” гласи „…При напускане на имота, в него в полза на наемодателя остават всички подобрения, направени за сметка на наемателя….”

  1. Как точно се определя за кого ОП „Жилфонд” да предаде жилището годно за живеене след основен ремонт и за кого не?

Защо различните наематели имат различна степен на годност?

Къде са разписани критериите за това?

Отговор: Критериите се определят по силата на „Инструкция за последователността при извършване на строително ремонтните работи”, приета по системата СФУК в ОП „Жилфонд” на 09.02.2017 год. В същата е записано, че:

„…Общинското предприятие извършва следните ремонти:

В общински жилища с новонастанени наематели от фонд „Резервен” и фонд „Ведомствен”…

… В общински жилища с новонастанени наематели от Фонд „Настаняване под наем”, ОП „Жилфонд” не извършват ремонт, жилищата се предават и приемат във вида в който са, с изключение на случаите:

–          Ремонт се прави (от предприятието) при трудноподвижни наематели – инвалиди с тежък физически недъг /пр. инвалидни колички/, когато жилището е необходимо да се пригоди спрямо техните специфични нужди чрез осигуряване на достъп и оборудване /рампа за инвалидна количка, дръжки в санитарни помещения, широки врати и др./;

–          При писмено разпореждане от Кмет, ресорен Зам.-кмет или с Решение на Общински съвет Пловдив.”

ОП „Жилфонд” не разделя наемателите  по „ …степен на годност …”, а се отчита временния срок за настаняване, който за фонд „Резервен” е от шест месеца до две години, а във фонд „Ведомствен” докато служителят работи в съответната институция.

ОП „Жилфонд” не извършва основни ремонти на общинските жилища. При необходимост се извършва текущ ремонт на жилища само при новонастанени наематели с временен срок за настаняване.“

Как се определя какъв ремонт трябва да бъде направен в жилището?

Отговор: При огледа за предстоящ ремонт на общинско жилище, отговарящо на изискванията на горецитираната инструкция участват специалисти от Отдел „Строително ремонтни дейности” – инженери и техници „Строителство и архитектура” /СА/.

Техник СА, в чийто район се намира апартамента, изготвя „Протокол – опис”, в който подробно се описва състоянието на жилището /за всички помещения: състояние на таван, стени, подова настилка, фасадна и вътрешна дограма, ВиК и ел. инсталации, кухненско и санитарно оборудване/. Протоколът е неразделна част от договора за наем. На оперативка техниците СА запознават ръководител СРД  със състоянието на жилищата, които са се освободили и тези, на които е издадена заповед за настаняване. Също така се разглеждат жалбите от потърпевши собственици и наематели, свързани с необходимост от извършване на ремонтните дейности.

След обсъждане се решава на кои общински жилища с новонастанени наематели да се започне ремонт и в какъв обем ще е той, как да се организира трудовия ресурс, като предимство имат възникналите аварии.”

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

3 коментари

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина