АктуалноБългарияВластГласовеГрадътМненияНовиниПод лупа

Трети месец управата на града не представя план за изпълнение на решението на ВКС за чистия въздух

Граждански комитет предлага да съдейства на Община Пловдив по казуса с 3 важни инициативи и план за действие в 25 точки

В обществената организация членуват и пловдивчани, които бяха присъединени към гражданския иск

Граждански комитет в състав: адв. Михаил  Екимджиев, инж. Любозар Фратев, проф. Мария Шнитер, арх. Петкана Бакалова, Сдружение „Бизнесът за Пловдив“,                                Сдружение „БГ Бъди активен“, се обръща към управата на града с открито писмо и предложение за съдействие.

От него става ясно, че пловдивчани са се сдружили в новоучреден граждански комитет, който ще съдейства и следи за изпълнение на решението на Върховния касационен съд (ВКС) от 22.07.2021 г., с което Община Пловдив и РИОСВ-Пловдив са осъдени в 12-месечен срок „да предприемат ефективни действия за опазване на околната среда, като осигурят допустимите нива на фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух на града“.

Прави впечатление, че в обществената организация членуват и пловдивчани, които бяха присъединени към гражданския иск по делото.

Известните наши съграждани, обществени активисти и НПО-та отчит трудностите при изпълнението на това безпрецедентно съдебно решение, в частност поради установената от ВКС противоправна институционална пасивност и пропуснатите след 2007 г. възможности за устойчиво решаване на проблемите с чистотата на атмосферния въздух в Пловдив.

Именно поради горепосочения факт, те декларират готовност добронамерено да съдействат на компетентните местни и държавни органи за решаване на тези проблеми, което би подобрило качеството на живот и би направило прекрасния ни град още по-привлекателен за бизнес и туризъм.

“Вярваме в готовността на Община Пловдив да предприеме разумни мерки за опазване на живота и здравето на гражданите, застрашени от дългогодишното системно превишаване на допустимите нива на ФПЧ10. Обезпокоени сме обаче от очертаващото се поредно забавяне”, се посочва в обръщението на ИК.

В отвореното писмо се подчертава, че от 23.09.2021 г. започва да тече третият месец от фиксирания в решението на ВКС едногодишен срок, а Общината и РИОСВ не са представили конкретен план и не са предприели целенасочени действия в изпълнение на решението. Налице са и публични изявления от техни служители, поставящи под съмнение решимостта за съобразяване с решението на Върховния съд.

Ето защо гражданският комитет предлага да съдейства на Община Пловдив по казуса с 3 важни инициативи и план за действие в 25 точки. Вижте ги:

„Обявява началото на следните инициативи:

 1. Текущо наблюдение и своевременно информиране на гражданите за състоянието на атмосферния въздух в гр. Пловдив, за предприетите от Общината и РИОСВ мерки и за допуснатите пропуски.
 2. Ежемесечно обобщение и оценка на резултатите от мониторинга по т.1 и отправяне на съответни препоръки към отговорните институции.
 3. При неизпълнение на съдебното решение, което не е обусловено от обективни фактори, ще приложим всички ефикасни правни способи за защита и за санкции срещу отговорните институции и длъжностни лица.

За ефективно изпълнение на решението, паралелно с дългосрочните, стратегически мерки, свързани с намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление и от транспорта, предлагаме следните реалистични и бързо осъществими стъпки, които не ангажират съществен организационен и финансов ресурс:

 1. Актуализиране и съобразяване на Плана за действие 2018 г. – 2023 г. към Програмата за подобряване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) на територията на Община Пловдив с едногодишния срок, визиран в решението на ВКС.
 2. Възстановяване на измервателната станция за качеството на атмосферния въздух до баня „Старинна“ в изпълнение на решение № 224 от 27.06.2013 г. на Общински съвет Пловдив. Така гражданите ще имат в реално време надеждна информация за КАВ в центъра на Пловдив и ще могат, със съдействието на Общината, да вземат адекватни превантивни и защитни мерки срещу пикови замърсявания.
 3. Разкриване на линии на обществения транспорт, обслужващи индустриалните зони и логистичните паркове на „Околовръстно шосе“ и създаване на линии за училищни автобуси. Така би бил облекчен трафикът с лични МПС, ще бъде намалено шумовото и атмосферното замърсяване, ще бъдат избегнати ежедневни задръствания, пътнотранспортни произшествия, загуби на работно и лично време на гражданите.
 4. Отмяна на решенията на Общинския съвет, с които са предоставени безплатни паркинги за стотици лични автомобили на общински и държавни служители в центъра на града. Ограничаването на тези паркинги само до необходимия брой служебни автомобили, пряко свързани с публичните функции на съответната институция, съществено би допринесло за постигане на целите, визирани в предходната точка и за изпълнението на решението на ВКС.
 5. Координиране строителните графици по пътната инфраструктура, както и ускоряване реализацията на еднопосочното движение в кварталите, предвидено в транспортната схема на града. Целта е да се намалят вредните газове и фини прахови частици в резултат на задръстванията и ниската средна скорост на придвижване на транспортните средства.
 6. Въвеждане на зони с ниски вредни емисии.
 7. Буферни зони за паркиране извън централната градска част.
 8. Увеличаване на велоалеите и общинска система за велосипеди под наем.
 9. Подобряване организацията на пътното движение с оглед избягване на задръстванията.
 10. Въвеждане на стандарт за качеството на предоставяните дърва и въглища на социално слаби граждани.
 11. Модернизиране на локалните топлоизточници в общинските и държавни обекти.
 12. Разширяване на градската газоснабдителна мрежа.
 13. Въвеждане на стимули с цел насърчаване жителите на общината да използват екологични носители на топлинна енергия: централно топлоснабдяване, електрическо отопление, отопление с природен газ, възобновяеми енергийни източници.
 14. Разработване програма за преминаване на социално слаби граждани към алтернативно отопление без дърва и въглища
 15. Ефективно и регулярно поддържане на чистотата на инфраструктурата чрез машинно миене и метене, като се оборудва автопаркът на Общинско предприятие „Чистота“ със съвременни съоръжения, и увеличаване на машинното метене за сметка на ръчното.
 16. Озеленяване на незатревени площи с цел намаляване на разпрашаването; 17. Оптимизация на циклите на светофарните уредби с цел увеличаване на пропускателната способност на кръстовищата и намаляване престоя на МПС.
 17. В дните с превишение на допустимите средноденонощни норми на фини прахови частици да се пътува безплатно или на по-ниска цена в масовия градски транспорт.
 18. Инвентаризация и почистване на нерегламентирани сметища; създаване на залесителни пояси около града – „зелен кордон“ – с цел намаляване уноса на прах от земеделските земи.
 19. Изграждане на ефективна мониторингова система за контрол на качеството на атмосферния въздух /КАВ/ и система за своевременно оповестяване на населението при рязко влошаване на КАВ.
 20. Ефикасен контрол за изпълнение и спазване на предписанията, свързани с мерките за подобряване на КАВ, включващ респектиращи санкции, упражняван от Дирекция „Екология и управление на отпадъците“, Пловдивски общински инспекторат, Общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта“.
 21. Откриване на „гореща линия“, на която гражданите по всяко време на денонощието, както и в неработни дни, могат да сигнализират за изгаряне на опасни отпадъци, гуми и др. едрогабаритни изделия.
 22. Изграждане на стоянки за електрически скутери и велосипеди в централна градска част с цел стимулиране на този вид придвижване в рамките на града.
 23. Информационно-образователна кампания, разясняваща ефективността на различните видове отоплителни системи с анализ на инвестиционните характеристики и анализ на възвръщаемостта на инвестицията при използване на различни видове топлоизолационни технологии.“

От ИК приканват пловдивчани да бъдат активни, като изпращат предложенията и забележките си по качеството на атмосферния въздух на електронната поща: [email protected].

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по програми за свободата на словото и разследваща журналистика.

4 коментари

 1. Хора, вие хубаво сте написали, но Зико може ли да чете според вас? Общината функционира само когато трябва да си вдигнат заплатите и да се назначават близки до кмета малоумници на общински службици.

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина