АктуалноВластЗелен градНовиниРазследване

Ще диша ли Пловдив по-чист въздух след похарчени 14 милиона лева? Едва ли!

Десетки хиляди лева са похарчени в проучвания, разработване на механизми и реклама на многомилионния европейски проект. Ефектът е, че едва 1654 са постъпилите заявления за  подмяна на печките с твърдо гориво

Общината купува климатици за 7 милиона лева при прогнозна стойност, силно завишена от пазарната такава

Едва 1654 са постъпилите от домакинства в града заявления в Община Пловдив за подмяна на печките с твърдо гориво с екологични отоплителни уреди. Това се разбира от дългия отговор на отдел „Екология” до Под тепето на въпросите ни, провокирани от интервюто с общинския съветник Добромира Костова със заглавие „ Програмата за подобряване качеството на въздуха е огромен провал на стойност 14 милиона лева”. От отговорите на общината става ясно, че прогнозата на Костова, че към момента е вероятно да е постигната бройката от 1800 заявления за подмяна на уреди на твърдо гориво, се оказва твърде оптимистична.

Бройката е дори по-малка. Разбираме още, че едва 585 заявления са подадени,  благодарение информационната кампания на стойност почти половин милион лева.

От дирекция „Екология” подчертават, че трябва да се разграничава „Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух” и проекта „Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух” /КАВ/, финансират от Оперативна програма „Околна среда” . „Важно е, че проектът е част от приоритетите на Програмата за подобряване на КАВ, а именно намаляване на замърсяването от бита”, отбелязват от еко дирекцията. Какво общо има това с харченето на 14 милиона лева за невидими на този етап резултати, не се разбира.

Ето отговорът на дирекция „Екология” на първия ни въпрос:

Колко точно са подадените заявления за смяна на печките с твърдо гориво по Програмата за подобряване качеството на въздуха?

Постъпили заявления от домакинства за смяна на печките с твърдо гориво са 1654 бр., в това число многофамилни жилища. През Първи етап на проекта е извършено анкетиране на 1647 бр. домакинства. В това число влизат всички анкетирани, които са отказали участие, всички които не се отопляват на твърдо гориво, всички които нямат документ за собственост и тези, с които не е установена връзка. За периода 01.06.2021 г. – 15.11.2021 г. са приети 585 декларации, като 232 от тях са със завършен статус, т.е. са били анкетирани от енергиен сътрудник.

Следва да се отбележи, че е необходимо да се разграничава Програмата за подобряване на КАВ на територията на община Пловдив, приет с Решение на Общински съвет № 293, взето с протокол № 13/ 26.07.2018г. и проект: „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. /ОПОС/ ”. Важно е, че проектът е част от приоритетите на Програмата за подобряване на КАВ, а именно намаляване на замърсяването от бита.

Следва въпрос №2:

Как на база броя подадени заявления се прецени колко точно климатици да бъдат закупени, съответно пелетни инсталации и радиатори?

Данните от проведените проучвания, със заявените съоръжения са прецизирани с помощта на енергиен консултант в зависимост от площта за отопление в куб. м и други специфики на жилището. Същите са обобщени в доклад и екстраполирани за целия период на договора. Едновременно с това е направено пазарно проучване за определяна на единичната цена на уредите според техния капацитет. Извършено е математическо моделиране на заявените уреди и единичните цени и са определени от кой уред, колко броя трябва да бъдат заявени така, че да се обхване пълния финансов ресурс. Пълните данни са достъпни on-line, където е публикувана обществената поръчка за закупуване на уреди.

В този отговор прави впечатление изречението: „Извършено е математическо моделиране на заявените уреди и единичните цени и са определени от кой уред, колко броя трябва да бъдат заявени така, че да се обхване пълния финансов ресурс”. Посланието е, че усвояването на всички налични средства по програмата е от първостепенна важност, а не това тези средства да бъдат похарчени целесъобразно по предназначение и с цел да се постигне търсения ефект по подобряване качеството на въздуха.

Въпрос №3:

Колко точно средства ще бъдат похарчени за въпросната отоплителна техника и къде ще бъде складирана тя? Кои са фирмите, които ще я доставят?

Обявената обществена поръчка достъпна на https://app.eop.bg/today/169955 е с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за битово отопление на пелети, на природен газ, на електричество и доставка и гаранционно обслужване на радиатори по пет обособени позиции“

Обособена позиция №1: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление

Обособена позиция №2: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори

Обособена позиция №3: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на  отоплителни устройства за битово отопление на природен газ и радиатори

Обособена позиция №4: Доставка и гаранционно обслужване на радиатори

Обособена позиция № 5: Осигуряване на 6 броя ОВК експерти за посещение на място за мониторинг дейностите по демонтаж на уредите на дърва и въглища и монтиране на алтернативните уреди като част от управлението на проекта.

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 
Обща прогнозна стойност на обособена позиция № 1:5 788 941,88 лв. без ДДС

6 946 730,26 лв. с ДДС

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
Обща прогнозна стойност на обособена позиция № 2:3 839 941,71 лв. без ДДС

  4 607 930,05 лв. с ДДС

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 
Обща прогнозна стойност на обособена позиция № 3:   612 454,00 лв. без ДДС

   734 944,80 лв. с ДДС

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 
 Обща прогнозна стойност на обособена позиция № 4: 322 582,41 лв. без ДДС

    387 098,89 лв. с ДДС

ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА ПОРЪЧКАТА (в лева):

 

    10 563 920 лв. без ДДС

 12 676 704 лв. с ДДС

 

В изпълнение на дейностите по проекта е разработена визия за подхода за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво.

При заравяне в обществената поръчка стават ясни и количествата отоплителни уреди, за които е обявена обществената поръчка. Интересна например е обособената позиция за климатици и прогнозната стойност за тях- общо 7 милиона лева. Тя е разбита така:

Климатик 9000  BTU (2.6 kW) – 898 бр.

Климатик 12000  BTU (3.4 kW) – 1 710 бр.

Климатик 15000  BTU (4.3 kW) – (14000, 15000 или 16000 BTU) – 659 бр.

Климатик 18000  BTU (5.2 kW) – 212 бр.                

Климатик  24000  BTU (6.9 kW) – 129 бр.

Под тепето се свърза с две фирми за доставка и монтаж на климатични системи. Те отбелязаха, че прогнозната стойност от 7 милиона лева с ДДС за така изброените климатици сериозно завишава пазарните цени. Те подчертаха, че ако тези климатици като бройка и спецификация бъдат от среден към висок клас китайско производство, поръчката за доставка ще може да се изпълни за около половината от въпросните седем милиона лева. Дори при най-висок клас маркова климатична техника тази стойност е много висока.

Въпрос №4:

Какъв е реалният резултат от похарчените 500 хиляди лева за информационна кампания по проекта? Измервал ли е някой от страна на възложителя ефекта от похарчените средства за въпросната кампания? В какво точно се изрази тя- какъв е броят на публикациите и къде са излезли те, колко е броят на поставените билбордове, колко информационни срещи с общностни групи са били организирани в рамките на кампанията?

В рамките на Първи етап от проекта, а именно „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни мерки по проект: „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление“, са извършени следните дейности. Посочените са цените, предмет на възлагане, като  са спазени принципите на честната и лоялна конкуренция: 

ДЕЙНОСТЦЕНА
123
1Проучване на нагласите на населението, използващо дърва и въглища за отопление, във връзка с планирани мерки за подмяна на стационарни индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво58500.00 /Петдесет и осем хиляди и петстотин/ лв
2Организиране и провеждане на разяснително-обучителна кампания45000.00 /Четиридесет и пет хиляди/ лв
3Изготвяне на визия за подхода за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво76500.00 /Седемдесет и шест хиляди и петстотин/ лв
4Разработване на механизъм за приоритетност на инвестициите в санирани сгради72000.00 /Седемдесет и две хиляди / лв
5Разработване на механизъм, отчитащ приходите от предаването на заменените отоплителни устройства67500.00 /Шестдесет и седем хиляди и петстотин/ лв
6Валидиране на събраната техническа информация за домакинствата, желаещи да участват в проекта54000.00 /Петдесет и четири хиляди/ лв
7Изготвяне на средни/пределни цени за единица продукт за различните алтернативни форми за отопление64800.00 /Шестдесет и четири хиляди и осемстотин/ лв

 В резултат, в срок са изготвени и предоставени 9 бр. доклади. В докладите са описани подробно резултатите от Първи етап. Същите са предоставени за оценка чрез ИСУН на УО на ОПОС, в срока, определен за Първи етап съгласно АДБФП № Д-34-63/ 31.07.2019 г. до 31.05.2021 г.

С писмо с вх. № 21МН-34/07.09.2021 г. Управляващия орган на ОПОС одобри всички доклади от Първи етап, ведно с приложенията към тях, както и верифицира всички направени разходи.

Не на последно място и към днешна дата Община Пловдив осигурява информация за заинтересуваните граждани и е в процес на изпълнение на поставения въпрос. Експерти еколози, както от Дирекция ЕУО, така и от районните администрации, ежегодно участват в разяснителната кампания на Община Пловдив по въпроси свързани със замърсяване и подобряване на КАВ. Еколозите от структурите на Община Пловдив предоставят на заинтересованите граждани информация, свързана с дейностите и етапите на развитие по проектната инициатива. Приемните по дни, часове и информация за телефонен контакт са обявени на официалната интернет страница на Община Пловдив и на районните администрации.

Освен това подробна информация, свързана с ефективността на различните видове отоплителни системи и др. е публикувана и налична на официалната интернет страница на Община Пловдив в раздел „Проект Чист въздух за Пловдив“. Същата представлява банер в долната част на страницата, както и втори въртящ се слайд, в подраздели „Документи“, „Информационни материали“, „Медиите за проекта“. Подобна информация се съдържа и на интернет страниците на районните администрации, Община Пловдив. При организиране и провеждане на разяснително-обучителна кампания за „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление“ са подготвени информационни материали. Част от информационни брошури и плакати по темата са разпространени по следния начин:

2 500 бр. са вложени в хартиено издание на в. ”Марица” чрез брой от 30.04.2021 г.

1 000 бр. са разпространени със съдействието на районните администрации, ОП „Организация и контрол на транспорта“, училища, детски градини, ясли;

 • 200 бр. са разпространени с вложена в тях Декларация за съгласие за участие в проекта по адреси в районите на Централна гара, бул. “Васил Априлов”, район „Северен“, район “Тракия”, район “ Южен, район Източен и др.
 • 200 бр. са разпространени с вложена в тях Декларация за съгласие за участие в проекта на опашките от пенсионери при получаване на пенсиите на 07.05.2021 г. в пощенските клонове на “Български пощи” АД в гр. Пловдив.
 • 100 бр. са разпространени с вложена в тях Декларация за съгласие за участие в проекта в храмове с различни вероизповедания.
 • 2000 бр. са разпространени с вложена в тях Декларация за съгласие за участие в проекта по адреси на социални трапезарии, вкл. на изнесените информационни срещи и по пощенски кутии на места в града със струпване на жители, ползващи дърва и въглища за отопление и др.

Проведени са срещи (до момента по две във всеки от районите на Пловдив) със заинтересовани граждани използващи дърва и въглища за отопление по предварително изготвен график с цел именно разяснения, свързани с ефективността на различните видове отоплителни системи, както по отношение на инвестиционните характеристики, така и по отношение на спестени емисии и анализ на възвръщаемостта на инвестицията при използване на различни видове горива, използвани за отопление през зимния сезон.

След предварителен анализ е изработен 30-секунден аудиоклип в звукозаписното студио на радио “Катра ФМ”със съдържание, което ясно и кратко информира за предстоящата подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво, условията за кандидатстване и  насърчава жителите да се възползват от предоставената безвъзмездна помощ.

Реализирани са 17 бр. публикации в хартиеното издание на в. „Марица” и 13 в онлайн изданието на медията- www.marica.bg, с което се осигури разяснително-обучителната кампания, която да достигне до съответните целеви групи и най-важното да се разбере посланието и събуди интерес в населението.

Не на последно място за постигане целите и намаляване на емисиите, акумулирани от отоплението на населението през 2021 г. бяха поставени 6 билборда с размер на територията на шестте района на гр. Пловдив.

Съдържанието на информационно-образователните кампании е с единна визия – достъпно, интригуващо и провокативно представяне на проблемите и предизвикателствата по тази значима за жителите и администрацията на гр. Пловдив тема, така че да се предизвика във висока степен интереса на хората, и то от всички заинтересовани целеви групи.

Информационната кампания е част от пакет документи, приет от Управляващия орган на ОПОС, с писмо с вх. № 21МН-34/07.09.2021 г.

От отговора на въпрос №4 излиза, че в отдел „Екология” са се заинтригували най-силно от нашето питане относно информационната кампания. Поръчката „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни мерки по проект: „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление“ е спечелена от обединение „Чист въздух за Пловдив” ДЗЗД с членове Фондация „Енергийна Агенция- Пловдив” и „Хермес медия адвертайзинг анд консултингс” ЕООД, свързана с издателска къща „Марица”. Поръчката е на стойност 487 800 лв. Дейностите по нея са разбити по пера, за които отговарят двете организации в обединението.

Озадачаващи са сумите за проучване на нагласите на населението, използващо дърва и въглища за отопление, във връзка с планирани мерки за подмяна на стационарни индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво- 58 500лв. Не е ясно как точно се е случило то, но става въпрос за 585 домакинства, които са били спечелени за каузата.  Маркетинговите и социологически проучвания се правят на далеч по-ниски цени, при много по-големи групи от хора.

Интересно е и как точно са похарчени 45 хиляди лева за организиране и провеждане на разяснително-обучителна кампания. Тези събития са организирани в районните кметства и на тях са се събирали изключително малко заинтересовани хора.

Прави впечатление перото „Изготвяне на визия за подхода за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво” на стойност 76 500 лева. В него са включени изброените по-горе в отговора медийни активности, дизайн на визия на кампанията, листовки по пощите, 6 билборда, изработване на аудиоклип и прочие. Това е гигантска цена за регионална и твърде таргетирана маркетингова кампания.

Озадачаващи се още две пера от разбивката: „Разработване на механизъм за приоритетност на инвестициите в санирани сгради” на стойност 72 хиляди лева, и „Разработване на механизъм, отчитащ приходите от предаването на заменените отоплителни устройства”, на стойност 67 хиляди лева.

Въпрос №5:

До кога ще продължи подаването на заявления и как ще стигнете до всички 18 хиляди домакинства, които са таргет групата по проекта?

Приема на Декларация за участие в проекта продължава до 01.11.2023 г., края за изпълнение на всички дейности. Изготвен е  цялостен ефективен електронен инструмент (електронна платформа), който ще бъде използван от Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ в община Пловдив, при сключване на договорите с крайните получатели. За одобряване на подадените заявления ще се продължи използването на система за точкуване съгласно екологични, енергийни и социални критерии. След изготвяне на финансовите анализи са определени 3012 домакинства, в които е необходимо да се извърши смяна на отоплителните устройства. В индикативната работна програма на ПОС 2021 – 2027 г., по Приоритетна ос „Подобряване качеството на атмосферния въздух” се предвиждат средства отново за подмяна на съоръженията.

Въпрос №6:

Опозицията в Общински съвет определя като „грандиозен провал” Програмата за подобряване качеството на въздуха. Как приемате това определение?

Програмата е в изпълнение на Закона за качеството на атмосферния въздух /ЗЧАВ/. Разработката отговаря на европейското и националното законодателство, свързани със съдържание, анализ инструкции за разработване на програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, в които е налице превишаване на установените норми.

Всички аспекти, анализи, раздели, съдържание и видове използвана информация в нея са съгласувани с компетентните органи по програмата, а именно МОСВ и РИОСВ – Пловдив. Програмата е преминала през съгласуване със заинтересованата общественост. Предоставен е обществен достъп, както и в последствие е проведено обществено обсъждане. В резултат от всички посочени съгласувания по-горе, същата е приета от членовете на Общински съвет – Пловдив с Решение № 293, взето с протокол № 13/ 26.07.2018г.

Не на последно място Програмата за подобряване на КАВ на територията на община Пловдив, отговаря на всички критерии за допустимост от т. 11 от утвърдените от Ръководителя на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. /ОПОС/ ” Насоки за кандидатстване към процедура № BG16M1OP002-5.003 „мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ – www.eufunds.bg. В резултат на което през 2019 г. Община Пловдив е Бенефициент на безвъзмездната финансова помощ  в размер на 13 862 232,11 лв., финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ по проект: „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление“ с основна цел подмяна на замърсяващи въздуха отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) с екологични алтернативи на: газ; електричество; пелети или друг вид дървесна биомаса или източници на топлинна енергия по желание на съответното домакинство.

Изводът всичко дотук е, че Пловдив продължава да диша същия мръсен въздух и след старта на този мащабен проект. Вероятно ще продължи да диша същия токсичен въздух и след неговия край.

Община Пловдив все още работи с едни сравнително остарели данни на НСИ, според които уредите на твърдо гориво в града са 18 000. На фона на тази цифра е ясно, че целта да се подменят замърсяващите уреди в града ще бъде постигната едва на 10% и то това е оптимистичната прогноза.

От отдел „Екология” отвръщат дълго и напоително на нашите въпроси, но няма отговор на основния- какъв е реалният ефект от харченето на 14 милиона към този момент и ще има ли въобще такъв след края на 2023 г. Или ще бъдат усвоени поредните средства, похарчени за климатици и други отоплителни уреди на завишени цени, след свръх скъпа информационна кампания и след поредните големи обещания. Резултатите трябва да се измерват не в похарчените средства, а в намаленото ниво на фини прахови частици във въздуха и на реално подменените печки на твърдо гориво. Нали никой не вярва, че в Пловдив така се отопляват само 3012 домакинства, определени след изготвяне на финансовите анализи и „математически модели”.

Снимки: Личен архив и в. “Марица”

Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето. Той активно заема гражданската си позиция по всички чувствителни теми за града и развитието му.

16 коментари

 1. Тия двете фирми /може би магазинчета с 3бр.климатици в тях и без сертификсти/ с който сте се свързали нека да участват щом има голям мегдан за печалба. Хем ще спестят и пари на общината и ще отидат за други дейности

 2. Като човек участвал в програмата и сам търсил информация по нея, мога да кажа че изброените 7 точки по различни дейности са били една чиста кражба на средства, в най-чист вид.

  1. Мрън-мрън, враждебни нападки против столичния ни град ловко разкраден от клептокрацията (без следи! без прокуратурци! еха!)

   1. Държавните заплати на прокуратурата ако се удво… пардон, утроят дали ще се събудят милите чиновници че да се задействат – или и те като оперетните баритони…?

    Само питам

 3. Обърнете си към Намести и всички останали гербокомунисти- ченгесари с крокодилски апепит , които управляваха/ват 12 години и не си мръднаха пръста за подобраването на чистотата… съд и конфискация на всички тотеви и гербави иманета, натрупани през годините.

  1. От Бойково слизам да подишам пловдивски миязми всеки месец само за да се разпиша във ведомостта за заплата.

   Е, пътьом набързо тук-таме под масата по някое ръкостискане – бизнисът не мо’е да чака

Вашият коментар

Прочети също
Close
Back to top button
Изпрати новина