АктуалноГрадътИзпод тепетоМненияНовиниТемида

Георги Гергов получава акциите от Пловдивския панаир от Варна

С решение от днес Върховният административен съд на практика е дал зелена светлина делът от 29%, който Варна притежава в дружеството „Международен панаир Пловдив“ да бъде апортиран в компанията „Пълдин туринвест“ на бизнесмена Георги Гергов, съобщава Дневник. Това показва текстът на решението, публикувано в сайта на съда, с което е отменено решението на Варненския административен съд, обявил прехвърлянето на акциите за незаконно.

Делото беше образувано по жалба на варненския областен управител Марио Смърков срещу решението за апорт на общинските дялове от есента на м.г., взето по предложение на кмета на града Иван Портних (ГЕРБ). В неговия проект за решение, изпратен до общинските съветници дословно беше цитирано писмо на Георги Гергов от септември м.г. В него бизнесменът бе развил идеята си за „ползите“, които градът би имал от прехвърлянето на дяловете. Според съветници от дясната опозиция в общинските съвети във Варна и в Пловдив обаче крайната цел на апортирането на варненските акции от Пловдивския панаир в „Пълдин туринвест“ беше Гергов да придобие пълен контрол над компанията „Международен панаир Пловдив“, в която също е съдружник. Въпреки това предложението на Портних беше прието с 28 поименни гласа „за“, осигурени от мнозинството общински съветници на ГЕРБ-СДС във Варна.

В мотивите си за отмяна на това решение Варненският Административен съд бе посочил, че то е прието „при допуснати в хода на производството съществени нарушения на процесуалните правила като са били нарушени принципи на административния процес за истинност, равенство, достъпност, публичност и прозрачност, последователност и предвидимост“.

Според решението на Върховния Административен съд първата инстанция не е била компетентна да се произнесе по жалбата на варненския областен управител „при положение, че преценката, която следва да се направи по отношение на решенията на Общинския съвет-Варна е свързана с прилагането на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и на Търговския закон“.

По тази причина решението на Административния съд-Варна следва да се обезсили и оспорването на областния управител на област Варна да се остави без разглеждане като се прекрати съдебното производство, са постановили още върховните административни съдии, Марио Димитров и Светла Борисова. Третият член на съдебния състав Жанета Петрова е изразила особено мнение.

Според нея решението на Административния съд във Варна не е недопустимо и следва да остане в сила. Нейните мотиви за това мнение са, че са налице „съществени пороци“ в решението на Общинския съвет във Варна от 10 декември м.г., с което трябваше да бъде удовлетворено искането на Георги Гергов за апорт на варненския дял от „Международен панаир – Пловдив“ в компанията „Пълдин туринвест“. За това то следва да се обяви за нищожно.

“ Независимо от обекта на собственост- вещ, вещно право, имот, акции или друго имуществено право, което се внася като непарична вноска, решенията на общинския съвет (Варна) следва да бъдат приети с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници, както предвижда Законът за Общинската собственост“, пише в особеното си мнение съдия Жянета Петрова.

Според нея решението на Варненския Общински съвет от 10 декември м. г. е било гласувано и в нарушение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, тъй като „в търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала не се допуска намаляване на това участие без съгласието на Агенцията за публичните предприятия и контрол, съответно на общинския съвет. По преписката на Общинския съвет-Варна липсват доказателства, че общинските съветници са били информирани за съдържанието на писмо на кмета на Община Пловдив, с което той им съобщава, че Община Варна не би могла да придобие акции в „Пълдин туринвест“ АД при положение, че Общинският съвет-Пловдив не е дал съгласие за намаляване на дела на общината в капитала на „Пълдин туринвест“ АД. Намаляването на дела на Община Пловдив се явява пряка последица от приетото на 2 декември 2021 г. решение на общото събрание на „Пълдин туринвест“ АД, което е увеличило капитала на дружеството, за да може новите акции да бъдат записани на името на Община Варна“, пише в мотивите към особеното мнение на съдия Жянета Петрова.

Тя твърди, че е налице и друго законово ограничение, което не е било отчетено при приемането на решението на Общинския съвет във Варна от 10 декември м.г. „Община Варна не би могла да придобие акции в „Пълдин туринвест“ АД, тъй като в устава на това дружество не съществуват правила, съответни на изискванията на Закона за общинската собственост. В него е записано, че, когато в търговското дружество, в капитала на което се внася непаричната вноска, има и частно участие, общината има блокираща квота при вземането на следните решения: 1. изменение на устава или на дружествения договор; 2. увеличаване и намаляване на капитала; 3. сключване на сделките по Търговския закон; 4. извършване на разпоредителни сделки с имущество-предмет на непарична вноска на публичния съдружник; 5. преобразуване и прекратяване на дружеството“.

“ Върховният административен съд (ВАС) се произнесе по делото за акциите на Община Варна в Международен панаир Пловдив. Съдът е решил, че Административен съд Варна не е имал право да се произнася по решението на Общински съвет, а Областният управител не е имал право да го обжалва. Така решението за апорта на акциите на Варна от Панаира в Пълдин Туринвест остава в сила. На практика обаче ВАС не е разгледал по същество законосъобразността на взетото във Варненския общински съвет решение. Затова и сагата не приключва с това решение“, коментира Веселина Александрова от групата на ДБ в пловдивския общински съвет.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина