ЗдравеПУЛС

РИОСВ – Пловдив извършва емисионен контрол на инсталацията за биогаз в село Труд

РИОСВ – Пловдив извършва последващ контрол на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от дейността на биогаз инсталацията в с. Труд, чийто оператор е „Билд Инвест Сит“ ЕООД

Мобилна станция на Изпълнителната агенция по околна среда следи качеството на атмосферния въздух в района на с. Труд. На място се извършва контрол на вредните емисии, изпускани в атмосферата от комина към когенератора на инсталацията. Целта е да се установи има ли превишения на нормите по показатели серен диоксид, азотни оксиди и въглероден оксид.

До момента на дружеството са наложени три имуществени санкции за нарушения на екологичното законодателство. За превишение на нормите е глобено с текуща месечна санкция от 598.75 лв. За нарушения на Закона за управление на отпадъците и на Закона за водите са съставени два акта на дружеството в общ размер на 4000 лв. 

РИОСВ – Пловдив предвижда през 2017 година по две седмици от всеки сезон,  мобилната станция да  бъде разположена в района. Обектът ще бъде включен в графика за контролни емисионни измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух. 

Инспекцията ще продължи контрола на обекта и ще извършва извънредни проверки по спазване на екологичното законодателство. 

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина