ЗдравеНовиниПУЛССъдТемида

Административният съд в Пловдив осъди Здравната каса да плати за лечението на 4 деца със спинална мускулна атрофия

НЗОК трябва да възстанови сумата от 657 158,40 лева на УМБАЛ “Св. Георги”
Състав на Административен съд – Пловдив се произнесе с решение, с което осъжда Управителя на Националната здравноосигурителна каса в едномесечен срок, считано от влизане в сила на решението по адм.дело № 2448/2021 г., да извърши фактическите действия, които е длъжен да извърши по силата на Наредба № 2 от 27.03.2019г. за медицинските и други услуги по чл.82 ал.1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане, изразяващи се в заплащане на УМБАЛ „Свети Георги“ЕАД на сумата в размер общо на 657 158,40 лева, представляваща стойността на доставените и вложени лекарствени продукти за лечението на адресатите на четири заповеди от 2019 г., издадени от Управителя на НЗОК и неразплатени от НЗОК във връзка с  подадени четири заявления за заплащане на медицински и други услуги по чл.82 ал.1а и 3 от Закона за здравето на български граждани до 18-годишна възраст.
Касае се за одобрено заплащане от НЗОК на лекарствен продукт за провеждано лечение на четири деца със „Спинална мускулна атрофия“ лекувани в УМБАЛ “Свети Георги“.
Адм. дело № 2448/2021 г. е образувано по жалба на УМБАЛ “Свети Георги“ ЕАД против Национална здравноосигурителна каса, представлявана от управителя с правно основание чл.256, ал.2 от АПК, алтернативно чл.256, ал.1 от АПК.
Съдът в мотивите си посочва, че в конкретния случай производствата по подадените 4 бр. заявления за предоставяне на медицинска помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, изразяваща се в заплащане на лекарствения продукт „Spinraza с INN Nusinersen“, който не е включен в списъка на чл.262 ал.1 ЗЛПХМ, са стартирали през 2019г., за тях са издадени заповеди от Управителя на НЗОК, с които за всеки един от пациентите е одобрено заплащането на: „Spinraza с INN Nusinersen fl. 12мг/5мл – 4 флакона, с единична цена на 1 флакон – 164 301,72 лв. и обща стойност за три месеца за 4 флакона – 657 206,88 лв….“. За тези бройки лекарствени продукти е разчетен ресурс в Министерството на здравеопазването, видно от Доклада на Директора на Дирекция КАПДЗОО/л.390-392/, т.е. същите са били финансирани, поради което и е недопустимо Управителят на НЗОК да не извърши плащане по тях при положение, че са налице законоустановените предпоставки за това.
За подадените заявления за заплащане на лекарствения продукт Spinraza с INN Nusinersen fl. 12мг/5мл – 4 флакона“ за лечение на заболяването „Спинална мускулна атрофия“ продължаващо 3 месеца, е налице одобрение за заплащане на тези 4 флакона с единична цена на 1 флакон – 164 301,72 лв. и обща стойност за три месеца за 4 флакона – 657 206,88 лв. Лечението е извършено/всяка една апликация/  е приложена, подадени са всички изискуеми медицински и разходооправдателни документи, осигурено е финансирането, като е разчетен ресурс в Министерството на здравеопазването, т.е. неизвършени остават само фактическите действия на Управителя на НЗОК, произтичащи от Наредба № 2/27.03.2019г., издадена на основание чл.82 ал.1, т.8 и ал.5 и 6 от Закона за здравето, изразяващи се в заплащане на услугите по одобрените заявления.
Съдебният състав в мотивите си отбелязва, че в производството по оспорване на неоснователно бездействие на административния орган, в негова тежест е да докаже, че е извършил фактическите действия, които е длъжен да извърши по силата на закона. В случая Управителят на НЗОК е следвало да докаже, че е извършил фактическите действия, за които е задължен по силата на чл.50 ал.1 от Наредба №2/27.03.2019г., което в случая не е сторено.
Съдът като краен извод приема, че жалбата на  УМБАЛ “Свети Георги“ ЕАД е основателна и като такава е уважена.
Решението по адм.дело № 2448/2021 г., подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина