Успешно приключи проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация Съединение”

Под небето

Проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация Съединение” е насочен към цялостно повишаване на качеството на дейността на администрацията и на услугите, които тя предоставя на гражданите и бизнеса. При изпълнението му са формулирани и решени проблеми, свързани с управлението и организацията на работа в Община Съединение, констатирани при проведения функционален анализ, който приключи с оценка на административната дейност в три основни направления – релевантност на функциите, ефективност и ефикасност.

На база резултатите от анализа са разработени нови и са актуализирани действащи нормативни, стратегически и други вътрешни документи. Преди да бъдат окончателно утвърдени, организационните и нормативни промени са обсъдени на Кръгла маса с участието на ръководството и служителите на Общината и с представители на всички външни за администрацията заинтересовати страни. На дискусионния форум са представени вече съществуващи добри практики и са отчетени интересите на жителите и бизнеса в Съединение – основни потребители на административните услуги.

За да бъде гарантирана по-качествената и ефективна работа на Община Съединение, 20 служители, отговорни за прилагането на утвърдените промени в административната практика са се включили в организираното в рамките на проекта обучение. Сред разработените документи, представени пред участниците в обучението, са стратегии за организационно развитие на администрацията и за управление на риска, вътрешни правила за управление и контрол на проекти, финансирани от ЕС, за обществените поръчки, за защита на лицата, подали сигнали за корупция и конфликт на интереси, наредба за насърчаване на инвестициите.

Постигнатите резултати по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация Съединение” бяха представени на заключителна пресконференция, в която участваха представители на фирмата – изпълнител на основните дейности и на екипа за организация и управление на проекта от Община Съединение. Проектът, на стойност 77 052, 50 лв., е осъществен изцяло с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.