Пловдивският университет подготвя специалисти за управление на иновациите в региона и страната

Под небето

Стремим се да създаваме не просто квалифицирани кадри, а лидери, подготвени да стартират собствен бизнес, каза проф. д-р Илия Илиев

Две мениджърски специалности в сферата на иновациите от образователно-квалификационна степен „магистър“ представи на пресконференция Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“. Програмите са предназначени да посрещнат потребностите от специалисти по иновации, възникващи при спремителното икономическо развитие на Пловдив и региона през последните години и фактическото му превръщане в.

„Пловдив се утвърди не само като Европейска столица на културата, но и като притегателен икономически център и бих казал „индустриално сърце на България“. Все по-осезаема е нуждата от висококвалифицирани кадри, притежаващи знания по всички аспекти на иновационния процес. Именно това стои в основата на създаването на тези две магистърски програми“, обясни доц. д-р Иван Чалъков – ръководител на едната от тях. Целта на специалностите е да осигурят добре подготвени специалисти за управление на иновациите в региона и страната.

„Управление на иновациите в биоиндустриите“ е магистърска програма в сферата на иновациите, стартираща пилотно в Биологическия факултет на Пловдивския университет през новата академична 2015/2016 година. Тя е в редовна форма на обучение с продължителност 2 семестъра. Ръководител на тази специалност е проф. д-р Илия Илиев. Програмата е създадена в сътрудничество и на основа на натрупания успешен опит с друга магистърска програма „Управление на иновациите и изследователската дейност“.

Професор Илиев обясни, че тази специалност е едно ново начало в Пловдивския университет, свързващо директно обучителните програми с науката и индустрията. Тя е интердисциплинарна и комбинира знания от сферата на управлението, иновациите и биоиндустрията. Учебната програма вскючва 50% икономически и социални дисциплини и 50% дисциплини в сферата на биотехнологиите, допълни той.

Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в едно от професионалните направления: биологически науки, педагогика на обучението по биология, социология, право, администрация и управление, икономика, физически науки, химически науки, биотехнологии, хранителни технологии, аграрни науки и ветеринарна медицина, медицина, фармация или здравни грижи.

Основна цел на тази магистърска програма е студентите да придобият знания и умения, ориентирани към иновативните биоиндустрии, които насърчават тяхната индивидуална креативност.  Ключов  момент  в  стратегията  на обучението е промотирането на  интердисциплинарния подход при решаването на мащабни задачи и проблеми в многоликия свят на преплитащи се култури.

Магистърската програма изгражда в студентите умения да анализират иновационния процес като единство от научни и биоинженерни практики и процедури, икономически и правни норми, организационни правила и социални нагласи. Дават се знания както за основните  биоиндустриални  производства, така  и за  основните  инструменти  за управление  на  иновативното  предприятие в  областта  на  биоиндустриите – предприемачески и корпоративен мениджмънт, управление на проекти, трансфер на технологии. 

Важен акцент в програмата са познанията за изискванията и нормативните разпоредби относно иновациите и приложната изследователска дейност в България и Европейския съюз. В нея са включени курсове на преподаватели от чужбина в областта на иновациите, предприемачеството и социалните изследвания на науката и технологиите. Предвиден е и специален модул, в който практикуващи специалисти по иновации и предприемачи преподават своя опит. Завършилите тази специалност придобиват професионална квалификация „мениджър по иновации в биоиндустриите“.

Обновената магистърската програма „Управление на иновациите и изследователската дейност“ вече девета година стартира успешно. Тя е в редовна форма на обучение и с продължителност 3 семестъра. Разработена е с подкрепата на програмата „Стратегическо партньорство в областта на висшето образование", институт „Отворено общество“ – София, съвместно с Икономическия институт към университета „Св. св. Кирил и Методий“ в Скопие, Република Македония и Института по социология (днес ИИОЗ) при БАН.  Досега от нея са излезли няколко десетки специалисти, много от които успешно се реализират в сферата на частното предприемачество, финансовия сектор и в големи иновативни фирми в страната и чужбина.

За програмата могат да кандидатстват студенти с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от широк спектър дисциплини – социология, икономика и други социални и хуманитарни науки; естествени науки; инженерни специалности. Съгласно договора за сътрудничество между Философско-историческия факултет и ИИОЗ при БАН при наличие на достатъчно кандидати обучение може да се провежда и в базата на Института по социология в София.

Предлаганата магистърска програма дава знания за икономическите и социално – правните аспекти на изследователския процес в съвременните естествени и технически науки като основа на модерната икономика. Тя е разработена в съответствие с най-новите постижения на социалните изследвания на науката и технологиите (STS) като утвърдена академична дисциплина, преподавана в десетки западни университети. Акцентира се на органичната връзка между предприемаческата активност и иновациите, която се проявява в специфични за всяка институционална среда форми. 

В програмата са включени курсове на преподаватели от чужбина и гост-лектори в областта на новациите, предприемачеството и социалните изследвания на науката и технологиите. Тя включва специален модул, в който практикуващи специалисти по иновации и предприемачи преподават своя опит. Програмата дава възможност на заинтересуваните студенти да участват в изследователски проекти по време на обучението си. Обучаващите се студенти ползват специализираните научни фондове и бази данни към Катедрата по приложна и институционална социология в ПУ, Икономическия институт към Скопския университет и ИИОЗ при БАН, както и към новизградения Технологичен център с Офис за технологичен трансфер към ПУ.

Продължителността на обучението обхваща два лекционни семестъра и трети, предназначен за учебна практика и разработка на магистърска дисертация. Учебната практика се реализира в изследвания и иновации в организация по избор: МСП, корпорация, академични институции, технологичен парк. Реализира се съвместно с Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Завършилите тази специалност придобиват професионаллна квалификация "мениджър на изследователската дейност и иновациите" за работа в различни области на икономиката и публичната сфера.

Записването в магистърскатна програма е от 1 до 25 октомври и от 1 до 25 февруари всяка година, като за приетите през месец октомври има отпуснати места по държавна поръчка. Ръководител на програмата е доц. д-р Иван Чалъков.

Споделете ни във:

1 thought on “Пловдивският университет подготвя специалисти за управление на иновациите в региона и страната

  1. Пловдив 24 ТОТЕВ САЙТ са пуснали анкета за кой ще гласувате ама са блокирали половината град .Маминия ги е купил

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.