Под небето

Обява МИГ „Куклен- Асеновград“

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград” 

Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-  33/19.04.2018Г.

О Б Я В А

За втори прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Куклен-Асеновград“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

Процедура за подбор на проектни предложение:

BG06RDNP001-19.693 „МИГ Куклен-Асеновград“ подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”– втори прием

  1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”

2.  ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Допустими кандидати по настоящата процедура за предоставяне на БФП са:

•   Общините Куклен и Асеновград за всички допустими дейности;

•   Юридически лица с нестопанска цел ( ЮЛНЦ ) със седалище и адрес на управление на територията на МИГ Куклен- Асеновград;

•   Читалища за дейности, свързани с културния живот, със седалище на територията на МИГ

Когато кандидат по процедурата е клон на юридическо лице с нестопанска цел, юридическото лице, открил клона, следва да е със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Куклен- Асеновград и да осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ Куклен- Асеновград.

 

  • ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

1.         Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;

2.         Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;

3.         Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;

4.         Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;

5.         Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

4.ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

1.         Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

2.         Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

3.         Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

4.         Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост:

4.1.      Общи разходи свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1,2 и 3.

4.2.      Разходите за консултанти и консултации за икономическа устойчивост се състоят от попълване на анализ- разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи по точки 1, 2 и 3. Специфични допустими разходи:

Невъзстановимият данък добавена стойност е допустим разход.

1.         При кандидати различни от община, в случай че ДДС е невъзстановим за кандидата, същият се включва към съответното бюджетно перо по проекта.

2.         Разходите за ДДС не се заявяват в проектното предложение на кандидат – община. Финансирането на разходи за ДДС на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 се урежда ежегодно в Закона за държавния бюджет и подзаконови нормативни актове. Редът за изплащане на ДДС за кандидати общини се приема с постановление на Министерски съвет.

5.ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Прием на проектни предложения:

Краен срок за подаване на проектни предложения по първи прием: 28.02.2023- приключил

Начална дата за подаване на проектни предложения по втори прием: 17.04.2024г.

Краен срок за подаване на проектни предложения по втори прием: 15.06.2024

Място на подаване на проектни предложения:

Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

6.         БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Бюджетът по процедурата по втори прием е: 60 745, 00 лева.

7.         МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

  КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА:ОЦЕНКА /ТОЧКИ/
Макс. бр. т.
1. Проектът е с максимален размер на допустимите разходи до левовата равностойност на 20 000 евро:  10
Съответствието с посочения критерий се проверява на база представената информация в Секция 5. „Бюджет“ от електронния формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020. Извършва се калкулации на размер на допустимите разходи заявени от кандидата на етап кандидатстване. По настоящата процедура за предоставяне на БФП се прилага обменният курс лев/евро 1,9558 лева за 1 евро. За да се присъдят точки по този критерий максималният размер на допустимите разходи следва да е по-малък или равен на 39 116,00 лева. 
2. Дейностите по проекта се реализират в населени места извън общинските центрове:10
Общинските центрове на територията на МИГ Куклен е : Гр. Куклен. Когато проекта се реализира в населени места различни от общинските центрове се присъждат 10 т. В противен случай се присъждат 0 т. по показател 2. Когато в един проект са включени дейности в няколко населени места (Примерно в общински център и населени места извън общинския център) се присъждат 10 т.
3. Проектът включва дейности за изграждане на туристически и еко пътеки:20
Членовете на Комисията за подбор на проектни предложения имащи право на глас, присъждат съответният брой точки според вида на допустимите дейности включени в проектното предложение.
4. Проектът включва иновативни за територията на МИГ Куклен- Асеновград дейности: като инвестиции в разработването на софтуер и софтуерни приложения за популяризиране на туристическите обекти на територията на МИГ и др.  20
Членовете на Комисията за подбор на проектни предложения имащи право на глас, присъждат съответният брой точки според вида на допустимите дейности включени в проектното предложение.
5. Проектът се реализира на територията на повече от 1 населено място или ще се ползва от населението на повече от 1 населено място:  20
Членовете на Комисията за подбор на проектни предложения имащи право на глас, присъждат съответният брой точки в случай, че проектното предложение ще се реализира на: територията на повече от 1 населено място илище се ползва от населението на повече от едно населено място. Кандидатите следва да представят обосновка по този критерий в Секция 11 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ от електронния формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020.
6. Проектът ще се осъществява в район, в който е идентифицирано наличие на етнически малцинства:  20
В Приложение 5 към Документите за информация са представена официални статистически данни за етническия състав на населението по населени места от територията на МИГ. В случай, че дейностите по проекта се реализират в населено място с наличие на етноси различни от българския се присъждат 20 т. В противен случай се присъждат 0 т. по показател 6.
ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ:100
В съответствие с Решение на Колективния върховен орган на „МИГ Куклен-Асеновград“ прието с протокол на 27.09.2018 г. в случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подрежда в низходящ ред по критерии: 1. „Дейностите по проекта се реализират в населени места извън общинските центрове (критерий 2 от Критерии за оценка на проекти по подмярка 7.5. от СВОМР)“. За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап „Техническа и финансова оценка“ трябва да е равна или по-голяма от 10 т. Критериите и методиката за „Техническа и финансова оценка“ са представени в Приложение № 2 към настоящите Условия за кандидатстване/Документи за информация.

9. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Лице за контакт: Илица Даскалова, е-mail: [email protected]

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

–           на сайта на Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“: http://mig-kuklen-asenovgrad.eu/

–           на сайта на ИСУН http://eumis2020.government.bg/ .

10.НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път, чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето. Той активно заема гражданската си позиция по всички чувствителни теми за града и развитието му.

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина