Искат осигуряване на общински имоти за младежко предприемачество

Под небето

Гражданското жури препоръчва администрацията да предлага менторство чрез свои експерти и създаване на фонд за микрокредитиране

Image title
Поредното Гражданско жури се събра, за да мисли върху темата „Местни политики за насърчаване на младежкото предприемачество” в Икономическата библиотека. Бяха гласувани много идеи и препоръки към местната власт, които ще бъдат входирани в общинския съвет. Сред тях са откровено интересни предложения като създаване на общински фонд за микрокредитиране на млади хора с интересни предприемачески идеи, определяне на имоти за развитие на младежки бизнес, менторство от страна на експерти от администрацията и прочие и прочие.

Ето и пълния отчет от поредното събиране на Гражданското жури: 
Между 10:00 ч. – 12:30 ч. журито изслуша и зададе въпроси на присъствалите експерти.  Дебатите и обсъжданията между членовете на журито се проведоха между 13:00 ч. и 15:00 ч. То бе в състав 11 „заседатели” на възраст 18 – 30 г., 1 “заседател” на възраст над 35 г. и разпределение по полове – 1жена и 11 мъже. В отреденото време за дебати, членовете на журито обсъдиха позициите на експертите и всеки един от тях имаше възможност да отправи идеи и препоръки. В края на заседанието отправените препоръки бяха подложени на гласуване. Формулираните препоръки могат да се подкрепят на адрес www.votx.org/quizz

В рамките на дебата и последващото гласуване с 10 гласа “за” и 2 “въздържал се” бяха подкрепени следните препоръки:

1. В рамките на проведеното обсъждане по механизъм „гражданско жури”, бе разгледана структурата, устройствения правилник и дейността на Младежкия Форум за Партньорство с Местната Власт. Участниците в обсъждането се обединиха около становището, че подобна структура е нужна и би била много полезна в осъществяването на демократично представителство на пловдивската младеж и ефективен диалог между младежи и местна власт. Въпреки това, бяха констатирани следните проблеми:

–          Неясен устройствен правилник, функции и структура на МФПМВ

–          Липса на актуален формуляр с членове на МФПМВ.  От наличния списък е видно, че част от посочените за председатели на съответните младежки организации от години не изпълняват съответната дейност.

–          Липса на достатъчно прозрачност относно дейността на МФПМВ. Последните протоколи свързани с дейността на форума, които са достъпни на адрес www.plovdiv.bg, са от 2010 г.

С оглед на гореизложеното, участниците в „гражданското жури” предлагат:

Комисия „Младежки дейности и спорт” към Общински Съвет Пловдив и Дирекция „Младежки дейности” да анализират структурата и дейността на Младежкия форум за партньорство с местната власт към настоящия момент. Да се извърши пълна ревизия на дейността до момента и легитимността  на представителите  на младежките организации. Да се анализира нуждата от преструктуриране на МФПМВ и създаване на нова ясна структура. Предприемане на мерки за популяризиране на МФПМВ  и организиране на среща с действащите към момента на територията на гр. Пловдив младежки организации, с оглед създаване на по-голяма представителност във форума.

2. Бяха разгледани „Стратегия за младежката политика на град Пловдив 2010 -2020 г.”, „Програма за управление на Община Пловдив 2011 – 2015 г.”, „Общински план за развитие на Община Пловдив за 2014 – 2020г.”, от които стават видни изразен стремеж и заложени мерки за развитие на младежкото предприемачество на територията на Община Пловдив.

Взимайки предвид „Задача 2 – Насърчаване на младежката заетост” от „Стратегия за младежката политика на град Пловдив 2010 -2020 г.”, участниците в заседание „гражданско жури” препоръчват следното:

Да бъдат идентифицирани и осигурени общински имоти за провеждането на дейности свързани с младежко предприемачество. Тези дейности да включват както обучителни дейности с отворен достъп в координация с младежките организации, така и предоставянето на помещения за развиването на стопанска дейност от млади предприемачи на конкурсен принцип. Поемане на ангажимент за ремонтиране и привеждане на имотите в добро състояние – техническа окабеляване, отопление и др. Да се постави лимит за консумативи, ток и вода, който да се поеме от общината. Тези разходи са в съответствие с предвидения в Стратегията за развитие на младежта 2010 – 2020 г. Общински младежки фонд, който е с основно направление „Младежко предприемачество”. При надхвърляне на лимита, плащането да се извършва от осъществяващите стопанска дейност предприемачи и младежките организации. Определяне на изпитателен срок от 12 до 18 м., след чието изтичане да се анализира дейността в съответните структури. Да се анализират ползите и загубите, което да послужи за определяне на това, дали съответните имоти и извършвани дейности да получат бъдещо финансиране.

3. Направление „Младежко преприемачество”от „Стратегия за развитие на младежта 2010 – 2020” приоритетно подкрепя проекти с иновативен характер, както и подпомага чрез консултантски услуги млади хора, желаещи да осъществят проекти по оперативните програми на ЕС.

В тази връзка, „гражданското жури” гласува следната препоръка:

Община Пловдив да оказва съдействие и да предлага менторство чрез свои експерти. Пример в тази насока са правни съветници, които да подпомагат млади предприемачи при регистриране на фирми; разясняване на възможностите за финансиране и осигуряване на консултанти по европейските фондове.

4. С оглед улесняване процеса на стартиране на собствен бизнес, бе взето следното решение:

Идентифициране на регионалните процедури, през които трябва да мине всеки стартиращ бизнес. Проучване на възможността от премахване и / или улесняване на част от процедурите за млади предприемачи.  Създаване на “one-stop-shop” за регистрация на фирма в една стъпка. „One-stop-shop” е често разпространена практика в Западна Европа, която подпомага стартиращи предприемачи да преминат през всички / повечето необходими процедури и формалности за стартиране на бизнес с едно единично усилие.

5. В стратегията за развитие на младежта е включено разработването на общинска програма за младежка заетост, в която да се предвидят форми на взаимодействие с местните фирми и институции, които подкрепят бизнес инициативи и имат интерес от младежко предприемачество.

Участниците в „гражданското жури” предлагат следното:

Да се изгради реално партньорство и предприемане на дейности между общината и бизнеса за стимулиране на младежкото предприемачество

6. Взимайки предвид „П2.3 – Бизнес обучения за млади предприемачи„ от „Общински план за развитие на Община Пловдив за 2014 – 2020г.”, бе решено следното:

Да се предприемат конкретни инициативи за неформално образование (извън класна дейност) и повишане на информираността относно възможностите за неформално образование.

С 9 гласа “за” и 3 “въздържал се” бе подкрепена следната препоръка:

7. Според предвиденият за учредяване „Общински младежки фонд”, той ще предоставя цялостна и целенасочена помощ (достъп до финансиране, финансов лизинг, обучение, бизнес консутиране и др.).

„Гражданското жури” взе следното решение:

Общината да бъде гарант за кредитиране на малки/микро предприятия. Да се създаде фонд за микрокредитиране, гарантиран главно с европейски средства. Ясна и прозрачна структура и правила, с цел избягване на злоупотреби.

С 9 гласа “за” и 2 “въздържал се” и 1 “против: бе подкрепена следната препоръка:

8. Община Пловдив да извършва оценка и мониторинг на бизнес идеи, в партьорство с бизнес средите и университетските преподаватели като ментори. Да бъдат сформирани работни екипи (за маркетинг примерно). Да се сформират центрове за менторство за стартиране на малки и микропредприятия.

С 8 гласа “за” и 3 “въздържал се” и 1 “против: бе подкрепена следната препоръка:

9. Да се използват данните от конкурса „Млад предприемач”, като база данни за възможни млади предприемачи, които да се възползват от бъдещ център за подпомагане на младежкото предприемачество.

Част от членовете на журито изразиха мнение, че конкурсът “Млад предприемач” се нуждае от модифициране, което се изразява в следните няколко аспекта:

–  Журито да е от успели предприемачи и експерти от различни области ;

– Да се следи изпълнението на проектите, които са взели награди;

– Проектите да са иновативни и с обществена значимост;

–  Да се търси сътрудничество с частния  и неправителствения сектор  за съорганизация на инициативата и подпомагане на участниците с разработването на бизнес плана, с последващото изпъление и т.н.

– Всеки кандидат предал проекта си да има възможност за 5 мин презентация пред журито. Не винаги написаното отговаря напълно на идеята която има младият предприемач, а и се случва журито да не разбере естеството на бизнеса изразен на хартията и го пренебрегва, докато при едно изслушване на кандидатите ще се отсеят настина обосновани идеи.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.