Направиха мониторинг на прилепите край Брестовица

Живот Зелен град Новини

Лятната академия за доброволци на Зелени Балкани извърши и тгеренни проучвания в границите на защитена територия

Мониторинг на прилепите край Брестовица и извършването на теренни проучвания в границите на защитената зона направиха доброволци в лятната академия на Зелени Балкани, провела се през седмицата в полите на Родопите. Мониторингът бе проведен на територията на защитена зона Брестовица, от експерти и с разрешително от МОСВ.

Трябва да отбележим, че всички прилепи в България са защитени видове и за проучването им е необходимо специално разрешително. По време на проучването се записват индивидуалните биометрични данни и се освобождават бързо без да им се навреди, подчертават организаторите.

Биометричните данни на 2 прилепа от вида ръждив вечерник (Nyctalus noctula) бяха записани от доброволците в бланки, като в последствие сами ще изготвят отчет за извършените дейности, който ще бъде предоставен на РИОСВ–Пловдив. В близост до мрежата бе поставен и ултразвуков детектор, който улавя и записва звуците на прилепите. Така наречената акустична идентификация се базира на изготвянето на сонограмен анализ, представящ графично изображение на ехолокационните звуци на прилепите. Така представена „формата“ на звука е индивидуална за отделните видове прилепи и позволява да бъдат определени, без да ги виждаме.

За прилепите
България приютява 33 от всичките 35 вида прилепи, срещащи се в Европа. Всички тези видове са редки и защитени от Закона за биологичното разнообразие, за чието опазване се обявяват зони от екологичната мрежа Натура 2000. Прилепите са от ключово значение за екосистемите и са изключително полезни видове, хранещи се само с насекоми, повечето от които вредители.

Повече за ЗЗ “Брестовица”
Защитена зона по Директивата за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Включва местообитания със значително средиземноморско влияние и опазва една от малкото останали жизнени популации на сухоземни костенурки в района на планините, обграждащи Горнотракийската низина. Обхваща част от хълмистата предпланина на Родопите на юг от Перущица, Брестовица и Първенец. Зоната е застрашена от плановете за строеж на микро ВЕЦ-ове, които разрушават крайречните местообитания; от западане на екстензивната паша, обусловила съществуването на полуестествени сухи тревни и храстови местообитания, и съответно най-добрите местообитания за сухоземните костенурки.

Лятната академия на Зелени Балкани включва обучения, работа на терен и в офис, като доброволците ще получат сертификат за положения труд.

В рамките на теренното проучване, доброволците добиха знания за прилепите и тяхната

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.