Новини

МИГ „Куклен-Асеновград“ подписа първи договор за предоставяне на безвъзмездна помощ

Председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ – инж. Петър Петров , в присъствието на изпълнителния директор Илица Даскалова и АРТЛУКС ЕООД подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за водено от общностите местно развитие от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 Безвъзмездната финансова помощ в размер на 126 810лв., което представлява 90% финансиране по проектното предложение е за реализирането на проект „Подобряване производствения капацитет в АРТЛУКС ЕООД” по процедура BG16PFOP002-2.082 на „МИГ Куклен- Асеновград  “Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен-Асеновград

 Кандидатстването с проектни предложение се осъществи по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2.: „Капацитет за растеж на МСП“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 от Стратегията за ВОМР на МИГ „ Куклен-Асеновград“.

        Чрез реализирането на този проектт се планират да бъдат закупени машини, за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез увеличаване на обема от произведени продукти и подобряване на техните качества.

Фирма „АРТЛУКС“ EООД предоставя висококачествена и прецизна изработка, доставка и монтаж на алуминиева и PVC дограма, обков, зимни градини, безпрофилно остъкляване, перголи, системи гилотина, външни и вътрешни щори и други аксесоари

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина