Новини

МИГ Куклен-Асеновград обявява обществено обсъждане

МИГ Куклен-Асеновград обявява обществено обсъждане на документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.733 МИГ Куклен-Асеновград марка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общественото обсъждане се провежда  на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 20.01.2023г. (включително) на електронна поща: [email protected]

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Сдружение „МИГ Куклен – Асеновград”

Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-33/19.04.2018 Г.

Утвърждавам: …. п/п..

Председател на УС на МИГ Куклен – Асеновград

Инж. Петър Петров

* заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД

ОБЯВА

за прием на проектни предложения по

Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване:
BG06RDNP001-19.733 Сдружение  „МИГ Куклен-Асеновград“ – Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

На основание Протокол на Управителния съвет на СНЦ “ МИГ Куклен-Асеновград ”  от 01.03.2023г., чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград ”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка  Мярка  М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

1.Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

•             Повишаване на привлекателността на селата на територията на МИГ ”Куклен – Асеновград” чрез създаването и обновяването на техническа и социална инфраструктура като основа за създаването на оптимална жизнена среда на селските територии;

•             Насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в региона на МИГ ” Куклен – Асеновград”.

2.Допустими кандидати

1. Общините от територията за всички допустими дейности

2. Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот, със седалище на територията на МИГ;

3. Читалища за дейности, свързани с културния живот, със седалище на територията на МИГ;

4. Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ на територията на „МИГ – Куклен – Асеновград“ при спазване на разпоредбите на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г., определящи териториалния обхват на мерките финансирани от ЕЗФРСР включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие.

3.Допустими дейности:

-1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;

2. Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;

3. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;

4. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;

5. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;

6. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

7. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

8. Допустими са само дейности на територията на „МИГ – Куклен – Асеновград“ (при спазване на разпоредбите на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г., определящи териториалния обхват на мерките финансирани от ЕЗФРСР включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие).

4.Допустими за финансова помощ са следните разходи:

1. за строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост, съгласно допустимите за подпомагане дейности;

2. закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности;

3.придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;

4. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, 2 и 3.

4.1.Разходи за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта, които са част от разходите по т.4. не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, 2 и 3.

5.Период за прием:

Първи краен срок за подаване на проектните предложения е 31.03.2023 г. 17.00 часа.

Размер на БФП по първи прием –651 521,56 лева.

Втори краен срок за подаване на проектните предложения е: 30.06.2023г. (Втори прием ще бъде обявен при условие, че е наличен финансов ресурс по мярката).

6.Място на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg,  лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице .

7.Бюджет на приема:

Размер на БФП по трети прием – 651 521,56 лева.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект;

Минимален размер на допустимите разходи за проект – левовата равностойност на 5000 евро.

Максимален размер на допустимите разходи за проект – левовата равностойност на 200 000 евро.

Интензитет на финансовата помощ за одобрените проекти /% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи/

  • За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране в случай, че не е налично генериране на приходи.
  • Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи.

В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.

8. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест;

Заявленията за подпомагане следва да са в съответствие с действащото българско законодателство в областта на инвестиционното проектиране и разпоредбите на Закона за устройство на територията. Всички предложения за проекти се проверяват за съответствие с критериите за допустимост. Всички проекти, които отговарят на критериите за допустимост се класират по следните приоритетни критерии:
Критерии оценка на проекти:Точки
1. Подпомагане на приоритетни за територията дейности: Проектът включва дейности за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикална планировка и подобряване на прилежащите пространства – 80 точки; Проектът включва дейности за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура – 80 точки; Проектът включва инвестиции в други допустими дейности – 60 точки.80 т.
2. Дейностите по проекта се реализират в населени места извън общинските центрове:5 т.
3. Проектът включва дейности и инвестиции свързани с предоставяне на услуги за уязвимите групи:5 т.
4. Проектът ще се осъществява в район, в който е идентифицирано наличие на етнически малцинства:5 т.
Максимален брой точки:95 т.
За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап „Техническа и финансова оценка“ трябва да е равна или по-голяма от 15 т

9. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация;

За контакти:

1.Илица Даскалова– Изпълнителен директор на МИГ Куклен- Асеновград

работен ден от 7.00 до 15.00 часа в  офиса  на МИГ – Куклен – Асеновград на адрес:  гр. Куклен, ул. “Христо Г. Данов“ № 21, тел.: 0887627646.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от  две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване по  приема.

 Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: mig-kuklen-asenovgrad@abv.bg

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на Сдружение „МИГ Куклен – Асеновград“: http://mig-kuklen-asenovgrad.eu/ , както и на сайта на ИСУН http://eumis2020.government.bg/  .

10. Начина за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg,  лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице.

Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето. Той активно заема гражданската си позиция по всички чувствителни теми за града и развитието му.

Вашият коментар

Прочети също
Close
Back to top button
Изпрати новина