Европейски пари за малкия и среден бизнес в Куклен и Асеновград

Новини

Сдружение „Местна инициативна група „Куклен-Асеновград” обявява процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.082: МИГ Куклен-Асеновград – „Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен –  Асеновград.“

Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”;

Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“;

Инвестиционен приоритет 2.2.: „Капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК;

Основна цел на процедурата: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможностите за създаване и устойчиво развитие на местен бизнес на територията на МИГ Куклен, Асеновград, който да осигурява заетост на местното население и възможности за повишаване на доходите.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

„ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА МСП ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ КУКЛЕН -АСЕНОВГРАД“.

 

 1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 

Кандидатите трябва да изпълняват следните условия:

 

– Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;

-Кандидатите от територията на общ. Асеновград попадаща в обхвата на МИГ следва да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП).

-Кандидатите от територията на общ. Куклен следва да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП).

-Кандидатите трябва да имат минимум три приключени финансови години.

-Кандидатите трябва да извършват своята дейност на територията на МИГ „Куклен-Асеновград“.

 

Не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат безвъзмездна финансова помощ кандидати, които попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

 

 1. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните видове дейности:

 1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии.

Дейностите трябва да са насочени към:

1.1)повишаване на производителността; и/или

1.2) ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии), чрез внедряване на нови технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес; и/или

1.3) подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи; и/или

 

1.4) разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги; и/или

1.5)диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп до пазари.

 

 1. Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет1, управление на факторите на производство, с акцент върху изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и добри практики; и/или на .

2.1) разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, опазване на околната среда, еко маркировка2, сигурност на информацията и други съгласно международни, европейски и национални стандарти3; и/или

Всички стандарти за системи за управление, с много малки изключения, се разработват от международните организации за стандартизация, преобладаващата част от тях се приемат като европейски стандарти, а останалата част се приемат като национални стандарти. Под национални стандарти следва да се разбират идентично въведените европейски и международни стандарти като национални стандарти на страните членки на ЕС

2.2) разработване, трансфер, внедряване и сертифициране на добри производствени практики4 и /или;

2.3. услуги по реинженеринг на процесите в предприятията5; и/или  разработване на стратегии за пазарна реализация, проучвания и трансфер на инструментариум за навлизане на нови пазари и за задоволяване на пазарното търсене и разнообразяване на предлагането; и/или

2.4. инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за изпълнението на някоя от горепосочените дейности.

ВАЖНО: Задължителен краен резултат от изпълнението на съответни дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет е придобиването на документ/сертификат/удостоверение/маркировка. Ако в срока на изпълнение на проекта не бъде придобит документ/сертификат/удостоверение/маркировка, извършените разходи за изпълнение на съответната дейност няма да бъдат признати и бенефициентът следва да възстанови предоставените му от Управляващия  орган средства със съответната законова лихва.

 1. Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги .

 

Дейностите трябва да са насочени към:

3.1) подобряване на качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения, включително „виртуализирани“, „облачни“, „мобилни“: за управление на бизнеса, включително такива за интеграция на различни звена и локации на дадено дружество; и/или

3.2) системи за автоматизирано проектиране, инженерни дейности и производство; и/или

3.3) системи за трансформиране на бизнес и операционни процеси, които водят до повишаване на производителността и конкурентоспособността; и/или

3.4) електронни платформи за бизнес за подобряване на достъпа до чужди пазари.

Обхватът на дейностите не може да включва само инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения6.

 

 1. Дейности за информиране и публичност.

Пълният набор от мерки за информиране и публичност (визуализация), които бенефициентите трябва да прилагат при изпълнение на проекти финансирани от ЕСИФ, се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация“ 2014-2020, който може да бъде намерен на интернет страницата на Управляващия орган: http://opic.bg/informatsiya-i-publichnost/grafichni-iziskvaniya .

 

Всички дейности, включени в проектно предложение, следва да са пряко свързани с изпълнението на проекта.

Конкретната процедура е разработена като схема за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18-ти декември 2013 г.

 

 1. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

Краен срок за подаване на проектни предложения : до 17.00 часа на 30 октомври 2021г.

 

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

 1. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

 

Бюджет по процедурата: 627 003,77 лв.

 

 

 1. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

 

Интензитет на подпомагане:

 

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект по настоящата процедура е 30 000 лв.

 

Максимална стойност на проектно предложение: 391 166 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект по настоящата процедура е 352 049,40 лв.

Максималният интензитет  на  безвъзмездната финансова помощ (БФП) е до 90 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

 

 1. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Лице за контакт: Боряна Таскова, тел. 0887627646; е-mail: [email protected]

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

 • на сайта на Сдружение „МИГ „Куклен-Асеновград“ mig-kuklen-asenovgrad.eu ;
 • на сайта на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България – http://www.eufunds.bg.

 

 

 

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.