БългарияГероите на деня

Кандидатът за кмет на „Родопи“ Павел Михайлов: Познавам добре проблемите на всяко село в общината

Павел Михайлов излиза на балотаж в битката за община "Родопи" в неделя. Кандидатът на БСП е роден на 13 юли 1973 година в Пловдив. За¬вършил е право в ПУ „П. Хилендарски”. Бил е общински съвет¬ник в „Родопи” през мандата 2011-2015 година като ръководи¬тел на групата съвет¬ници на БСП. Той е член на надзорния съвет на „Родопи 95” АД. Живее в Първенец, женен е, с две деца. 

 
– Г-н Михайлов, в по¬следните четири годи¬ни бяхте общински съ¬ветник, защо влизате в битката за кмет на община „Родопи”? 

– Живея в община „Ро¬допи”, семейството ми, голяма част от прияте¬лите ми също живеят в тази община. Всички мои проблеми са и техни. Ето защо всички имаме интерес те да бъ¬дат решавани. Всички въ¬проси, задавани от жите¬лите на общината, съм ги задавал и аз в качеството ми на общински съветник многократно, но почти никога не съм получавал адекватен отговор. За да се случи, реших аз да поискам доверие от хората и им обещавам, че ще получат отговори на своите въпроси.  

– Казвате, че имате поглед върху управление¬то на общината. Кои са най-тежките проблеми в "Родопи"? 

Като гражданин и общински съ¬ветник добре познавам проблемите на всяко на¬селено място. Въпреки това, аз и моят екип из¬готвихме анкета и попи¬тахме над 1800 жители на община „Родопи” за основните проблеми на тяхното населено мяс¬то. След като направи¬хме анализ, резултатите съвпадат категорично. Основните проблеми са липсата на канализация, състоянието на уличната мрежа, чистотата, сигур¬ността, безработицата. Над 85% от анкетираните отговарят, че общинската администрация не се е справила. Именно защо¬то никой от управляващи¬те в момента не зачита мнението на обикновения човек, смятаме да създа¬дем обществени съвети по села и към общината с реални правомощия. По този начин населението ще участва пряко в управлението. 

-С какво ще започнете следващата седмица, ако в неделя спечелите вота? 

– Ще започнем конкретна работа, защото вече имаме подробна платформа за управление в следва¬щите 4 години. Ще спомена основните ни приоритети, а те са след¬ните: Подобряване на ин¬фраструктурата – пътна, ВиК, елмрежа, зелени площи и паркове. За целта трябва да бъде придвижена про¬цедурата за 

изготвяне на Общ устройствен план –

той ще бъде в основа¬та за развитие на инфра¬структурата на общината. Обмисляме създаване на общинско предприятие, което ще има грижата да поддържа пътища, тро¬тоари и озеленяване. По този начин ще бъдат при¬влечени нови инвести¬ции, а от там и осигурява¬не на нови работни места. Трябва бързо да бъде сформиран квалифициран екип за ефективно полз¬ване на европейските средства за изпълнение на общинските планове за развитие и участие по програмите на европейските фондове. Стреме¬жът ни е да водим социал¬ноангажирана политика, като разширим обхвата на млечни кухни, социа¬лен патронаж и клубове на пенсионера. Имаме програма за развитие на читалищата, училища и детските градини. Внедряването на елек¬тронно обслужване на населението също е прио¬ритет. Не трябва да забравяме и младите хора. Вече осигурихме безплатен интернет в Цалапица и Първенец. Това трябва да се случи в цялата община. Но с това няма да осигу¬рим работа на младите хора. А това трябва да е първата ни задача и решението е ефективно взаимодействие между общината и бизнеса. 

-А как ще работите с бизнеса? 

– Трябва да бъде осигу¬рена подходяща данъчна среда. Ще привличаме нови инвеститори. Не разбирам защо в съседната община "Марица", която като нас няма собствен административен център, в последните години се изградиха толкова много модерни предприятия, които създават хиляди работни места, а в "Родопи" това не се случва. Всъщност знам причината. И тя е в поведението на местната власт. Явно не успява да рекламира добре общината и да работи в услуга на бизнеса, а не да му пречи. При нас ситуацията в тази посока е доста сложна. От години например не може да се реши проблемът между ръко¬водството на Общината и тържището в с. Първе¬нец, чиито собственици са около 7000 души  – ак¬ционери в създаденото от тях Акционерно друже¬ство. Тържището осигу¬рява прехраната на около 100 свои служители и на над 1000 производители и търговци. За мен оста¬ва непонятно обаче пове¬дението на общинските управници към един от най -големите си и коре¬ктни данъкоплатци, от който взима по около 60 000 лева на година от печалбата, а по този на¬чин засегнати са всички близо 7000 акционери. Освен това кметът на об¬щината не одобрява из-готвения ПУП, а тържи¬щето не може да участва по европроекти и да се развива. Община „Родо¬пи” е селска община, ето защо създаването на ус¬ловия за реализиране на продукцията на земедел¬ските производители е от съществено значение за осигуряване на прехрана¬та на тези хора. 

– Не се ли опасявате от общото недоверие на хората към политиците?

-Вярно е, че в последните години хората са доста разочаровани от политиците. Вече свикнаха разни кандидати да им обе¬щават „светло бъдеще”. Всеки човек обаче сам избира и в това е неговата лична отговорност. Аз лично опитвам да бъда реалист за възможностите си, по¬ради което за разлика от някои скъпи предизбор¬ни кампании, предпо¬читам да се срещна очи в очи с повече хора, да обикалям по разбитите улици на Брестовица, Марково, Брестник, Бра¬ниполе и другите села и без учудване да виждам, че „светлото бъдеще” се е превърнало отново в кално и мръсно насто¬яще. Само един пример – след проливните дъждо¬ве през август миналата година част от пътя за Дедово пропадна. Тогава правителството реагира адекватно и отпусна 1 170 000 лева на община „Родопи”, за да отремон¬тира проблемния учас¬тък. До този момент кме¬тът не е направил нищо, за да използва тези сред¬ства по предназначение. Стигна се даже до там, че жителите на село¬то, които почти всички са в пенсионна възраст, направиха на два пъти протест, вторият бе пред сградата на общината. Проблемът е, че ако не се ремонтира пътя до края на годината, има вероят¬ност отпуснатите сред¬ства да бъдат загубени. А при една „лоша зима” и неблагоприятни ат¬мосферни условия пътят може да пропадне напъл¬но и да откъсне тези хора от света. 

-Вие сте юрист, ако спечелите изборите, бихте ли потърсили съ¬дебна отговорност от досегашното управле¬ние за определени реше¬ния? 

-Никога не съм ха¬ресвал думата „реванши¬зъм”. Има компетентни органи, кои¬то могат да констатират дали е спазен закона или не. А и в крайна сметка всеки заемащ управлен¬ски пост трябва да е наяс¬но с отговорността, която носи на плещите си.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина