България е на път да се изправи за трети път пред Европейския съд поради неспазване на природозащитното законодателство

В своето предупреждение Европейската комисия подчертава, че „в защитените зони от Натура 2000 могат да се извършват икономически дейности, при условие, че няма неблагоприятен ефект върху целостта на зоните

Качество на въздуха: EК предявява иск пред Съда на ЕС срещу България за неизпълнение на негово предходно решение

В страната систематично и постоянно не са били спазвани пределно допустимите стойности за прахови частици (ПЧ10) и не са били предприети подходящи мерки, с които да се гарантира, че периодът на превишаванията е възможно най-кратък

„Градини и паркове“ събра ландшафтните архитекти

Според ландшафтните архитекти например издаването на заповеди за санитарни резитби на дървета, както и графиците за изпълнение, трябва да се прехвърлят от районните кметства към предприятието