БизнесНовини

МИГ „Куклен-Асеновград“ подпомага дребния бизнес

МИГ „Куклен-Асеновград“ подписа втори договор за предоставяне на безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2. 082 – МИГ Куклен-Асеновград – „Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен – Асеновград.“,

Председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ – инж. Петър Петров , в присъствието на изпълнителния директор Илица Даскалова и БЛУРЕД ООД подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за водено от общностите местно развитие от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 Безвъзмездната финансова помощ в размер на 50 618.35лв., което представлява 85% финансиране по проектното предложение е за реализирането на проект „Повишаване на производствения капацитет в БЛУРЕД” по процедура BG16PFOP002-2.082 на „МИГ Куклен- Асеновград  “Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен-Асеновград

 Кандидатстването с проектни предложение се осъществи по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2.: „Капацитет за растеж на МСП“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 от Стратегията за ВОМР на МИГ „ Куклен-Асеновград“.

        Чрез реализирането на този проект се планира

• повишаване на производителността на предприятието.

• Увеличаване на експортния потенциал и експанзия на нови пазари.

 • Внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

• Въвеждане на нови машини и подобряване качеството на произвежданата от нашата фирма продукция.

• Подобряване на пазарните позиции на предприятието кандидат.

Фирма БЛУРЕД ООД е българска фирма като основната й дейност е свързана с производство на спортни облекла. Фирмата разполага със собствен дизайнерски отдел за компютърна разработка на нови модели. С настоящият проект се предвижда закупуването на ново производствено оборудване, което ще бъде използвано за производство на спортни облекла – по проекта се предвижда закупуване на текстилен принтер.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина