АктуалноГрадътИзбориНовиниПод лупа

ОИК установи нарушение с агитационни материали в Пловдив

След проверки по жалби срещу двама кандидати в кметската надпревара Славчо Атанасов и Чило Попов комисията се е произнесла с решения. За Попов нарушения не са били установени

Един кандидат за кмет от общо 18-те за Община Пловдив е нарушил законодателството по разпространение на агитационни материали. Това става ясно от решение на Общинската избирателна комисия, която е извършила проверка по подадени жалби.

Нарушение е установено с печатни предизборни материали в кампанията на Славчо Атанасов, след жалба на друг участник в изборния процес. ОИК е извършила проверка и по жалба срещу Чило Попов – кандидат за райкмет на „Централен“, която е оставила без уважение.

Публикуваме решенията на ОИК, които са съответно по жалби от Борислав Кръстев Инчев и от Бисер Хайтов.

В първия случай в „Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, е постъпила жалба, регистрирана с вх. № 8/17.10.2023 г. в регистъра за жалби и сигнали от Борислав Инчев, в качеството му на кандидат за общински съветник и кмет на район „Южен”, предложен от ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ” в която се твърди, че от страна на местна коалиция „КОАЛИЦИЯ СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ(КАУЗА БЪЛГАРИЯ, НОВИТЕ ЛИДЕРИ) (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, Земеделски съюз Ал. Стамболийски, ВОЛЯ, АТАКА, Партия на ЗЕЛЕНИТЕ)” се разпространява агитационен материал, който съдържа негова снимка. Жалбоподателят не е давал съгласие за това и счита, че по този начин избирателите се въвеждат в заблуда и е налице нарушение на законоустановеното изискване използваните в предизборната кампания агитационни материали да не накърняват добрите нрави. Към жалбата са приложени и екземпляри от агитационния материал. 

В тази връзка, представители на работната група по жалби и сигнали, формирана с Решение № 20-МИ/11.09.2023 г. на ОИК 1622-Пловдив, извършиха проверка на изложените в жалбата твърдения, като установиха следното:

Действително, жалбоподателят Борислав Кръстев Инчев е кандидат за общински съветник под № 5 в кандидатската листа ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ”, съгласно Решение № 135-МИ/26.09.2023 г. на ОИК 1622-Пловдив и кандидат за кмет на район „Южен”, съгласно Решение № 137-МИ/26.09.2023 г. на ОИК 1622-Пловдив.

При обстоен преглед на представения екземпляр на агитационен материал се установява, че същият отговаря на изискванията на легалната дефиниция на чл. 183, ал. 1 и ал. 2 от ИК – посочено е, че се издава от името на местна коалиция “КОАЛИЦИЯ СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ(КАУЗА БЪЛГАРИЯ, НОВИТЕ ЛИДЕРИ) (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, Земеделски съюз Ал. Стамболийски, ВОЛЯ, АТАКА, Партия на ЗЕЛЕНИТЕ)”, посочен е и номерът в интегралната бюлетина. Наличен е надпис „Купуването и продаването на гласове е престъпление”, макар и същият да не е оформен в обособено поле и не заема 10% от лицевата му част. Чрез печатния материал се осъществява предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК, доколкото същият съдържа недвусмислен призив за подкрепа на кандидата за кмет на Община Пловдив – Славчо Атанасов. На дясната вътрешна страница на агитационния материал е отпечатана снимка, на която безспорно може да бъде разпознато лицето Борислав Кръстев Инчев.

В административната и съдебна практика, свързана с изборния процес е прието, че агитационният материал служи за извършване на предизборна агитация с призив за подкрепа в полза на определен кандидат при участие в избори. Материалът съдържа данни за политически субект, за кандидати, издигнати от съответния политически субект, или за независим кандидат, както и номера в бюлетината, съответно номера за отбелязване на предпочитанието. Целта на агитационния материал е подкрепа на кандидата или на политическия субект въз основа на информиран избор на избирателите, без да ги подвежда и обърква, като отговаря и на изискванията на чл. 183 от Изборния кодекс. Видно е, че агитационният материал на местна коалиция местна коалиция “КОАЛИЦИЯ СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ(КАУЗА БЪЛГАРИЯ, НОВИТЕ ЛИДЕРИ) (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, Земеделски съюз Ал. Стамболийски, ВОЛЯ, АТАКА, Партия на ЗЕЛЕНИТЕ)” съдържа снимково изображение, което в нарушение на добрите нрави, създава погрешно впечатление и внушение за връзка на кандидата на ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ” – Борислав Кръстев Инчев с друг политически субект, участващ в изборите. Това фактическо положение може обективно да доведе до объркване на неопределен кръг от избиратели относно обстоятелството коя точно политическа формация е издигнала за кандидат Борислав Кръстев Инчев. Присъствието му като образ в агитационния материал може да въздейства върху избирателите, които да изразят подкрепа към личността му чрез друг политически субект, като по този начин им бъде нарушено правото на избор. От друга страна, нарушават се и правата на другата политическа формация, регистрирана за участие в местните избори – ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ”.

От гореизложеното може да се направи безспорен извод, че публикуваната снимка на Борислав Кръстев Инчев в агитационния материал на местна коалиция “КОАЛИЦИЯ СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ(КАУЗА БЪЛГАРИЯ, НОВИТЕ ЛИДЕРИ) (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, Земеделски съюз Ал. Стамболийски, ВОЛЯ, АТАКА, Партия на ЗЕЛЕНИТЕ)”, навежда съмнения относно участието на първия в предизборната агитация и кампания на местната коалиция, което нарушава добрите нрави, бранещи принципи и ценности, чието зачитане е в интерес на обществото. Поначало моралните принципи и норми, установени в обществото не са предмет на правно регулиране и обичайно нормативните актове не ги дефинират, а директно препращат към тях. Нито КРБ, нито отделните закони дефинират „добрите нрави“, тъй като се отнася за типично понятие на морала и етиката, установени в обществото, но въздигнати в правна норма и тяхното спазване се санкционира в определени хипотези, именно какъвто е случаят. В понятието „добрите нрави“ попадат тези правила и норми, които бранят принципи и ценности, чието зачитане е в интерес на обществените отношения като цяло.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК, Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, 

Р Е Ш И: 

  1. УСТАНОВЯВА НАРУШЕНИЕ на чл. 183, ал. 4 от ИК в агитационен материал, разпространен от МК “КОАЛИЦИЯ СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ(КАУЗА БЪЛГАРИЯ, НОВИТЕ ЛИДЕРИ) (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, Земеделски съюз Ал. Стамболийски, ВОЛЯ, АТАКА, Партия на ЗЕЛЕНИТЕ)” по жалба, регистрирана с вх. № 8/17.10.2023 г. в регистъра за жалби и сигнали от Борислав Кръстев Инчев, относно разпространение на агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 4 от ИК.
  2. ВЪЗЛАГА на основание чл. 186, ал. 1 от Изборния кодекс на кмета на Община Пловдив да ИЗЗЕМЕ всички агитационни материали на МК “КОАЛИЦИЯ СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ(КАУЗА БЪЛГАРИЯ, НОВИТЕ ЛИДЕРИ) (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, Земеделски съюз Ал. Стамболийски, ВОЛЯ, АТАКА, Партия на ЗЕЛЕНИТЕ)”, разпространени на територията на община Пловдив, съдържащи снимка, на която присъства кандидатът за общински съветник и кандидат за кмет на район “Южен” на община Пловдив от ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ” – Борислав Кръстев Инчев.
  3. ВЪЗЛАГА на председателя на ОИК 1622-Пловдив да състави АУАН във връзка с установеното нарушение.
  4. УКАЗВА на местна коалиция „КОАЛИЦИЯ СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ (КАУЗА БЪЛГАРИЯ, НОВИТЕ ЛИДЕРИ) (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, Земеделски съюз Ал. Стамболийски, ВОЛЯ, АТАКА, Партия на ЗЕЛЕНИТЕ)” да не разпространява агитационни материали, чието съдържание е в нарушение на Изборния кодекс.
  5. ДОПУСКА на основание чл. 60, ал. 1 от АПК предварително изпълнение на решението в частта по т. 2, доколкото със същата се защитават особено важни държавни или обществени интереси, каквито безспорно представляват провеждането на предизборна агитация в ясно установените от закона рамки, както и във връзка с обстоятелството, че от закъснението на изпълнението може да последва значителна или труднопоправима вреда както за лицето Борислав Кръстев Инчев, в качеството му на кандидат за общински съветник и кандидат за кмет на район „Южен” от ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ”, така и за самия политически субект, както и за неограничен кръг от избиратели, които могат да бъдат подведени при упражняване на конституционоустановеното им право на глас.

Препис от настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Пловдив за изпълнение по т. 2.

Настоящото решение не подлежи на обжалване в частта му по т. 1 и т. 3, а по т. 2 може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 88, ал. 1 от ИК.

На основание чл. 60, ал. 5 от АПК, разпореждането по т. 5 от настоящото решение, с което се допуска предварително изпълнение, може да се обжалва чрез административния орган пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен.“

Във втория случай в ОИК е постъпила „жалба, регистрирана с вх. № 7/13.10.2023 г. в Регистъра за жалби и сигнали от Бисер Хайтов. В жалбата се твърди, че по ул. „Преслав”, ул. “Христо Г. Данов” и пл. „Гроздов пазар”, по кората на дърветата има разлепени агитационни материали на кандидата за кмет на район „Централен” от КП „Продължаваме промяната – Демократична България” -Чило Попов, които са разположени в нарушение на Заповед № 23-ОА-2407/21.09.2023 г. на кмета на Община Пловдив, както и на разпоредбата на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, като по този начин се създават болки и страдания на дърветата, както и са налице предпоставки за вторично замърсяване с хартиени отпадъци. Към жалбата е приложен и снимков материал. 

В тази връзка, представители на работната група по жалби и сигнали, формирана с Решение № 20-МИ/11.09.2023 г. на ОИК 1622-Пловдив – Нед Златев и Калоян Сухоруков, са извършила проверка на посочените в жалбата места, съответна на 16.10.2023 г., в 11:00 часа, като е установено, че на място липсват, описаните в жалбата, агитационни материали.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК, Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба, регистрирана с вх. № 7/13.10.2023 г. в Регистъра за жалби и сигнали, от Бисер Хайтов, относно неправомерно разполагане на агитационни материали.

УКАЗВА на всички политически партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети да спазват стриктно правилата за поставяне на агитационни материали.

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, по реда на чл. 88, ал. 1 ИК.“

И двете решения могат да се обжалват пред ЦИК.

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по програми за свободата на словото и разследваща журналистика.

Един коментар

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина