АктуалноКултураНовини

Керамика и праисторически сгради унищожени край Долнослав

Министерство на културата и Регионалният инспекторат за културно наследство започват проверка за унищожената праисторическа могила край Долнослав от строителна фирма при прокарване на ВиК инфраструктура. За случая „Под тепето“ съобщи преди седмица, когато в рамките на протест срещу концесия за добив на мрамор, археолог Росица Миткова показа унищоженията от строителите.

Долнославската могила е един от най-значимите археологически паметници от българската праистория. Могилата е с диаметър при основата 150 метра и височина 5 м, пише в сигнала, който от Регионалния археологически музей са сезирали Министерство на културата..

Обектът е проучен от Ана Радунчева от Археологическия институт при БАН и Бистра Колева от Археологическия музей в Пловдив, които правят разкопки там от 1983 до 1991 г. На базата на проучванията си те определят обекта като „култов комплекс“. Проучени са основите на 35 сгради от късния халколит, а част от тях интерпретират като храмови постройки. Разкрити са елементи от архитектурната им декорация, както и голям брой предмети – над 4500, свързани с бита на обитателите и ритуалните практики през късния халколит. В основата на могилата има селище от ранния неолит (кр. на VII – нач. на VI хил. пр. Хр.), което до днес остава непроучено.

Обектът „Енеолитен храмов комплекс „Долнослав“ в селищна могила „Лопките“ е археологическа недвижима културна ценност с категория „национално значение“ и се намира в поземлен имот в област Пловдив, община Асеновград, с. Долнослав, местност „Лопките“. Собствеността е общинска – частна, а видът територия: „земеделска“.

 По данни от доклада на археолога Росица Миткова от РАМ-Пловдив е констатирано нарушение в южната периферия на могилата. Във връзка с каптирането на извора в  югоизточната част на могилата със земекопна техника е направен изкоп с ширина над 10 м и дълбочина над 2 м, при което са нарушени културните напластявания в южната периферия на селищната могила. В изкопа се наблюдават спорадични останки от стени на праисторически постройки (опалени мазилки), фрагменти от замазки на пещи и голямо количество керамични фрагменти от Късния халколит. Открити са и 5 фрагмента тънкостенна  керамика с останки от бяла боя (Ранен неолит), както и цилиндрична керамична антропоморфна фигура (Късен халколит).

По данни, предоставени от Община Асеновград, изкопните работи са извършени във връзка с изпълнение на проект: „Изграждане на нов хоризонтален дренаж и довеждащ водопровод за допълнително водоснабдяване на с. Червен, община Асеновград“, съвместен проект с ВиК – Пловдив. По предварителни данни изкопните дейности са извършени в поземлен имот, който се явява охранителна зона на археологическата недвижима културна ценност. Към днешна дата в направения изкоп са положени дренажните тръби, които да събират подпочвените води. Следва изграждане и  оборудване на помпената станция от ВиК – Пловдив и полагане на захранващ водопровод до съществуващия водоем на селото.

Проектът: „Изграждане на нов хоризонтален дренаж и довеждащ водопровод за допълнително водоснабдяване на с. Червен, община Асеновград“, възложен от Община Асеновград, не е съгласуван с Министерство на културата и Исторически музей – Асеновград и РАМ – Пловдив не са уведомени за започване на изкопните дейности.

Съгласно чл. 83, ал. 1, т. 2 инвестиционите проекти в защитени територии за опазване на културното наследство се одобряват и строежите се изпълняват по реда на Закона за устройство на територията след съгласуване по реда на чл. 84, ал. 1 и 2 от Закона за културното наследство.

Съгласно чл. 161, ал. 1 и 2 осъществяването на инвестиционни проекти на физически и юридически лица в територии, за които има данни за наличие на археологически обекти, задължително се предхожда преди началото на строителните работи от спасителни теренни археологически проучвания, с които се установява дали няма да бъдат засегнати или нарушени археологически обекти. В процеса на строителните дейности се провежда наблюдение от археолози.

В следващите дни Регионалният инспекторат за опазване на културното наследство в гр. Пловдив ще продължи в детайли проверката по спазване на изискванията на Закона за културното наследство и ще предприеме административно-наказателно производство по случая спрямо установения извършител.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Прочети също
Close
Back to top button
Изпрати новина