АктуалноГрадътИзпод тепетоМненияНовиниПод ножа

Има риск от двойно финансиране със средства от европейските фондове при пробив под Водната палата

Съществува реален риск от двойно финансиране със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове при реализиране на проекта за пробив под Водната палата с пари на заем от Фонда за устойчиви градове. Това се разбира от отговор на регионалния министър Гроздан Караджов на сигнал на нашия читател Георги Тодоров, с който той запозна медията.

Както още миналата година стана ясно, при изпълнението на така важния за кмета Здравко Димитров проект за кръстовище на две нива на бул. „Марица Юг” и „Цар Борис III Обединител” се очаква да бъде засегната инфраструктура, изградена със средства по ОП „Региони в растеж”. От общината обещават, че не просто ще възстановят нарушеното, а ще го надградят. Това обаче отново ще се случи благодарение на европейски инструмент за финансиране, макар и кредитно.

„ След извършена проверка от страна на Управляващия орган на ОПРР е установено, че обектът „Пробив на водна палата – Транспортен възел на две нива за връзка на бул. „Цар Борис III Обединител” и бул. „Марица“ – юг“ – Етап 2, който община Пловдив изпълнява по „Фонд за устойчиви градове“, в действителност ще засегне част от обект Г1, реализиран в рамките на проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив” на община Пловдив по ОПРР 2014-2020 г.”, са казва в отговора на министър Караджов.

Той отбелязва, че общината е представила информация за новия проект, съгласно която същият няма да промени предназначението на реализираната вече инфраструктура, а ще допринесе за надграждане и допълняемост за развитието на транспортната инфраструктура. Управляващият орган е информирало общинската администрация  а с писмо на 17.01.2022 г., че в случай на реализация на посочения нов проект, за всички засегнати дейности или части от тях, изпълнени по проекта по Региони в растеж, бенефициентът следва да възстанови на съответстващата част от реално изплатените средства като безвъзмездна финансова помощ, съгласно отчетените разходи в протоколите за приемане на извършените строително-монтажни работи по проекта. Общината следва да представи детайлна информация за засегнатите разходи при реализиране на пробива.

„ Същевременно, ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ (ФУГ) при извършване на своите оценки е отразил реализирания проект по ОПРР и потенциалния риск от двойно финансиране със средства от ЕСИФ. В тази връзка е заложено, съгласно чл.6, т.17 от Договора за финансиране между ФУГ и община Пловдив, че „Във връзка с предходно реализиран проект по ОПРР 2014-2020 – „Подобряване на градската среда в община Пловдив“, ще бъде осъществяван стриктен мониторинг за липса на двойно финансиране на разходи за едни и същи дейности при реализацията на предвидения в рамките на настоящия проект обект “Пробив на водна палата – Транспортен възел на две нива за връзка на бул. Цар Борис ІІІ Обединител и бул. Марица – юг“ – ЕТАП 2.“.

В допълнение, на 08.12.2021 г. община Пловдив е уведомила ФУГ, че за обект “Пробив на водна палата – Транспортен възел на две нива за връзка на бул. Цар Борис ІІІ Обединител и бул. Марица – юг – Инженеринг“ е обявена обществена поръчка, в обхвата на която общината е заложила да бъде извършено прочуване на възможността за оптимизиране на засегнатия участък, финансиран по ОПРР”, допълва в отговора си министър Гроздан Караджов.

Той уточнява, че Фонд за устойчиви градове ще предприеме дейности с цел минимизиране на риска от налагане на финансови корекции. Предвиден е стриктен мониторинг за изпълнение на задълженията по договора, вкл. за липса на двойно финансиране на разходи за едни и същи дейности с пробива под Водната палата. Преди усвояване на средства за СМР ще бъде изискано от община Пловдив да представи към Фонда на Управляващия орган по ОПРР изготвената проектна документация за обхвата и стойността на засегнатия участък, съгласно избраното предложение в рамките на обществената поръчка за пробива. Ще бъде проведена комуникация между Фонда и Управляващия орган по отношение постъпилата проектна информация.

При установяване на потенциал за двойно финансиране на разходи за едни и същи дейности, Фонда за устойчиви градове ще изключи стойността на засегнатия участък от допустимото финансиране от Фонда за градско развитие ЮГ за пробива.

„Независимо от тези мерки, при извършване на проверките за проследяване на устойчивостта на резултатите от инвестициите по проектите, УО на ОПРР ще проследи както поддържането в добро експлоатационно състояние на инвестициите по проекта, така и влиянието на новия проект върху дейностите, финансирани по проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив” на община Пловдив по ОПРР 2014-2020 г. Обръщам Ви внимание, че община Пловдив е проектен инициатор и възложител на дейностите, като в нейната дискреция остава крайното решение за изпълнение на проекта. Потенциалните рискове са свързани с налагане на финансова корекция по вече реализирания проект, както и с изключване на засегнатия участък от финансирането на ФУГ, за което ще бъдат необходими средства за покриването им от общинския бюджет. За адресиране на подобни рискове и за осигуряване на максимална публичност при изпълнението на обектите, с Решението за поемане на общински дълг (Решение № 164, взето с протокол № 10 от 14. 07. 2021 г.) е създаден Обществен съвет за контрол върху разходването на средствата от поетия дълг”, казва още в отговора си регионалният министър Гроздан Караджов.

 

Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето. Той активно заема гражданската си позиция по всички чувствителни теми за града и развитието му.

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина