70 дни превишения на фини прахови частици в Пловдив за година

Актуално Градът Зелен град Новини

70 дни в рамките на една календарна година е имало превишения на фините прахови частици в атмосферния въздух, съобщиха от РИОСВ. Данните идват от измервателната станция в Тракия. Тази на Каменица пък е показала, че за периода 22 юли 2021 година – 21 юли 2022 година 37 дни с превишения по показател „фини прахови частици“. От екоинспекцията отбелязват, че през месеците март и април тази година Националният институт по метеорология и хидрология е установил пренос на прах от Сахара на територията на страната. Екологичното законодателство допуска дните с превишения на средноденонощната норма на ФПЧ10 рамките на календарната година да са най-много 35.

Данните на РИОСВ са публични, след решение на Върховен касационен съд, с което Община Пловдив и Регионалната инспекция по околната среда и водит бяха задължени да предприемат ефективни действия за достигане на нормативно допустимите концентрации на фини прахови частици в града в срок от 12 месеца.

Ето какво съобщават от РИОСВ в доклада си:

През последната, както и през предходните години, РИОСВ – Пловдив е осъществявала стриктен контрол на промишлените източници на замърсяване на атмосферния въздух. За горецитирания едногодишен период експерти на инспекцията са извършили 60 проверки на предприятия на територията на община Пловдив по компонент „атмосферен въздух“. За периода са съставени четири акта за установяване на административни нарушения и е наложена текуща месечна санкция за увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и ограничения. Срещу един от нарушителите е образувано досъдебно производство, като случаят е поет от Районната прокуратура.

За периода екоинспекцията е осъществявала и активен контрол върху изпълнението на заложените мерки, залегнали в Програмата за подобряване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) на община Пловдив (2018-2023 г.). През месец януари РИОСВ – Пловдив състави, а през месец март 2022 година връчи на кмета на община Пловдив акт за установяване на административно нарушение заради неизпълнение на мерки от Плана за действие към Програмата. Актът е на основание чл.42а, ал. 3 във връзка с чл. 27, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. Административнонаказателното производство е по-конкретно заради констатацията, че община Пловдив не е организирала изпълнението на 3 от мерките в общинската програма, които трябваше да бъдат приключили до 31 декември 2021 година, а до този срок дори не са стартирали:

  • Въвеждане на ограничения за движението на лични автомобили в централна градска част при неблагоприятни метеорологични условия и завишена концентрация на ФПЧ10 или азотен диоксид;
  • Спазване на изисквания към съдържанието на пусканите на пазара твърди горива;
  • Създаване на фонд/сметка за финансиране на проекти за подобряване на КАВ.

На 17.03.2022 г. е подписано Споразумение на основание чл. 58г, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) между РИОСВ – Пловдив и кмета на Община  Пловдив за неизпълнение на горецитираните три мерки, с което той признава виновното си бездействие. Кметът е заплатил и изискуемата по ЗАНН санкция.

Не на последно място през последния едногодишен период пловдивската екоинспекция засили дейностите си по информиране на обществеността за състоянието на атмосферния въздух в община Пловдив и мерките, които всеки един гражданин, бизнес и общност биха могли да предприемат за подобряването му. РИОСВ – Пловдив създаде специален раздел на сайта си, където освен информация за състоянието на атмосферния въздух, периодично публикува и актуална информация под формата на таблица за всички дейности и задачи, предвидени в общинския план и степента им на изпълнение. Институцията публикува в сайта си ежемесечни и годишни отчети, чрез които периодично информира заинтересованите лица за концентрациите на замърсители във въздуха и извършваната контролна дейност. Особено много усилия бяха насочени и към образованието на подрастващите в община Пловдив. За една година бяха проведени 13 инициативи, насочени към деца, ученици и млади хора с цел повишаване на тяхната чувствителност към тази важна за града тема и по-конкретно необходимостта от отговорно лично поведение, устойчив начин на живот и придвижване и важността на зелената система за доброто състояние на атмосферния въздух.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.