АктуалноМненияНовиниПод ножаСъдТемида

Съдът отмени наказанието на кариерата в Белащица

Екоинспекцията в Пловдив обжалва

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) обжалва решението на Районен съд – Пловдив, с което се отменя наложеното от екоинспекцията наказателно постановление на „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД във връзка с дейността на производствената база и кариерата в находище „Белащица“ (участък „Родопи“).  Обжалването е по наложена на дружеството санкция в размер на 4000 лв. по наказателно постановление от месец март 2019 г. за неспазване на изискването дружеството да осигурява измиване на частта от републиканската пътна мрежа, използвана от дружеството при осъществяване на дейността му, за да не се допуска запрашаване.

Наказателното постановление е отменено на първа инстанция от съда във връзка със срока на изпълнението, постановен от РИОСВ, който е „от датата на получаване на предписанието“. Екоинспекцията изразява становище, че не е необходимо да се конкретизира срок за изпълнение на предписанието, тъй като недвусмислено става ясно, че дружеството е длъжно да почиства винаги, през целия период на експлоатация на кариерата, а дата на извършване на нарушението е всеки един момент, в който е установено замърсяване. Решението на съда не е влязло в сила. Предстои произнасяне от Административния съд.

В изпълнение функциите си по контрол на производствената база и кариерата в находище „Белащица“ (участък „Родопи“) и мониторинг на компонентите и факторите на околната среда в района близо до обекта РИОСВ извършва проверки на концесионера „Холсим кариерни материали Пловдив“. При две от проверките на кариерата екоекспертите констатират, че дружеството не изпълнява дадени от РИОСВ предписания – да осигурява измиване на частта от републиканската пътна мрежа, използвана от дружеството при осъществяване на дейността му, за да не се допуска запрашаване, и да води дневник за това. Съставени са два акта за установяване на административни нарушения (от ноември 2018 г. и от февруари 2019 г.).  Впоследствие по тях са издадени наказателни постановления – през януари и март 2019 г. с налагане на санкции в размер съответно на 2000 лева и на 4000 лева. Първото наказателно постановление е влязло в законна сила, без да бъде обжалвано от оператора на кариерата, въпреки че на практика то е аналогично на второто, оспорвано от дружеството пред Районен съд – Пловдив.

В сряда – 3 юли, експерти извършиха внезапна проверка на обекта и установиха, че пътят и работната площадка са видимо чисти и се оросяват. Според дневника на дружеството в предходния ден е била изметена и измита чрез „машинна чистачка“ и водоноска частта от републиканската пътна мрежа. Екоинспекцията ще продължи да осъществява контрол на обекта за прилагане нормите на екологичното законодателство.

Находището в Белащица се експлоатира от „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД по силата на концесия, предоставена от Министерския съвет по предложение на Министъра на енергетиката в землището на с. Белащица, община Родопи.

Кариерата в Белащица е един от обектите, които РИОСВ следи с повишено внимание поради чувствителността на местното население по дейността на кариерата. От началото на 2018 г. досега контролните проверки са 17 – част от осъществените проверки са планови, а друга по жалби и сигнали от граждани и организации.

Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда по заявка на РИОСВ и при оперативна възможност според Наредба №12 към Закона за чистотата на атмосферния въздух извършва системен мониторинг в района на концесията и най-близко разположените населени места. Белащица е включена в Годишния график за имисионен контрол. Всеки сезон в началото на селото откъм кариерата (в близост до хотел „Свети Георги“) се позиционира мобилна автоматична станция, която в продължение на 14 последователни денонощия измерва качеството на атмосферния въздух. Последната пролетна серия измервания се проведе в периода 7-21 май и не показа превишения по отношение на запрашаването (фини прахови частици) и останалите измервани показатели. Резултатите са предоставени на кмета на село Белащица, на кмета на община Родопи и на Регионална здравна инспекция – Пловдив. Съгласно нормативната уредба общинските органи също осъществяват контрол и управление на дейностите, свързани с осигуряване чистотата на въздуха на тяхната територия.

През март 2018 г. „Холсим инертни материали Пловдив“ АД е внесло в РИОСВ уведомление за инвестиционно предложение за добив на строителни материали – мрамори и трошен камък в друг участък от находище „Белащица“ – участък „Калоян“ на площ 50,5 дка.  РИОСВ – Пловдив е провела процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, включваща съгласувания със специализирани органи и е осигурен достъп на засегнатата общественост до информацията за инвестиционното предложение. Предвид местоположението на кариерата, очакваният кумулативен ефект и въздействие върху ключови компоненти на околната среда, с оглед необходимостта от подробен анализ по отношение степента на значимост на въздействието и във връзка с по-пълното отчитане на обществения интерес, през м. юли 2018 г. екоинспекцията е постановила да се извърши процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). На 25.06.2019 г. дружеството е внесло в РИОСВ „задание за обхват и съдържание на доклада по ОВОС“, което ще бъде преценено за пълнота от екоинспекцията и „задължително“ съгласувано с всички заинтересовани страни (РЗИ, БД ИБР, Община Родопи, местна общественост). Становището на РИОСВ е, че трябва да се оцени целият кумулативен ефект от добивните дейности в региона. Към настоящия момент процедурата по ОВОС не е приключила. 

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина