БългарияЗдравеНовиниПУЛС

В България има увеличаване на смъртността от ракови заболявания

Малко преди Световния ден за борба с рака, 4 февруари, Комисията и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) представят първите профили на държавите по отношение на рака в рамките на Европейския регистър на неравенствата при раковите заболявания за всички държави — членки на ЕС, Норвегия и Исландия.

Профилите показват, че държавите от ЕС са изразходвали значителна сума в размер на почти 170 милиарда евро, за грижи за болните от рак (през 2018 г.). Друга важна констатация е, че ракът на белия дроб остава най-честата причина за смърт от рак. Съществуват и големи неравенства по отношение на смъртността от рак между държавите от ЕС и в рамките на самите държави. Това може отчасти да се обясни с различната експозиция на рискови фактори за рак, но също и с различния капацитет на здравните системи да осигуряват навременен и безплатен достъп до ранна диагностика, висококачествени грижи за болните от рак и лечението им. Профилите показват, че определянето на предизвикателствата и споделянето на най-добри практики между държавите членки могат да помогнат на страните да преодолеят неравенствата при раковите заболявания.

Профилите се представят по време на конференцията на високо равнище в рамките на европейския план за борба с рака: „Конференция за рака — равенство, високи постижения и иновации: съвременна грижа за всички болни от рак“, съвместно организирана от Комисията и шведското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Още констатации в профилите на държавите по отношение на рака

Профилите подчертават други важни факти:

С 26 % от смъртните случаи ракът е втората причина за смъртност в ЕС след сърдечносъдовите болести.

Налице е почти двойна разлика между държавите по смъртност от рак , както и големи различия по пол.

Съществуват и явни социално-икономически неравенства при смъртността от рак. Тези различия се обясняват отчасти с разлики в експозицията на рискови фактори като пушене, затлъстяване, вредна консумация на алкохол и замърсяване на въздуха. Като цяло рисковите фактори обикновено преобладават сред мъжете и групите с ниски доходи и ниско образование.

Различни са и предизвикателствата пред държавите от ЕС, свързани с предоставянето на висококачествени грижи за болните от рак. Някои държави разполагат с оборудване, но имат недостиг на квалифициран медицински персонал, докато други имат голям брой квалифицирани лекари, но им липсват примерно апарати за лъчетерапия.

Разходите за профилактика през последните години са нараснали. Все пак те са едва 3,4 % от общите разходи за здравеопазване.

Действия на равнището на ЕС за борба с неравенството

Комисията предприе за рекордно време действия по европейския план за борба с рака. Неотдавна, на 23 януари, Комисията започна Европейската инициатива за образна диагностика на рака с цел да подкрепи доставчиците на здравно обслужване, научноизследователските институти и новаторите в оптималното използване на иновативни, основани на данни решения за лечение и грижи за болните от рак.

Новата Препоръка на Съвета относно скрининга за рак, приета през декември 2022 г., е също ключов елемент от новата, финансирана от ЕС схема за скрининг за рак, чиято цел е да предложи скрининг за рак на гърдата, на шийката на матката и на дебелото черво и ректума на 90 % от отговарящите на условията европейци, като обхватът ѝ беше разширен, така че да включва рака на белите дробове, рака на простатата и, при определени обстоятелства, рака на стомаха.

През тази година ще продължи работата по над 30 действия . Сред основните инициативи Комисията ще представи предложение за препоръка на Съвета относно предотвратимите чрез ваксинация ракови заболявания, както и ще актуализира препоръката на Съвета от 2009 г. за среда без тютюнев дим, за да се повиши защитата на гражданите от тютюнопушенето и да се спомогне за постигането на целта за поколение от европейци, неупотребяващи тютюн, до 2024 г.

Контекст

За първото представяне на 1 февруари 2023 г. с помощта на ОИСР бяха изготвени общо 29 профила на държави по отношение на рака (ЕС27, Исландия и Норвегия). Профилите са инструмент, чрез който се определят неравенствата при профилактиката на раковите заболявания и грижите за болните от рак. Те насочват вниманието върху главните постижения, предизвикателства и различия в рамките на всяка държава и сравняват констатациите за отделните държави със ситуацията в ЕС като цяло. По този начин се подпомагат създателите на политики и се насочват инвестициите и интервенциите на регионално, национално и европейско равнище в рамките на европейския план за борба с рака.

Европейският план за борба с рака е основен стълб на Европейския здравен съюз, обявен от председателя Фон дер Лайен през 2020 г. Планът за борба с рака, чието начало бе поставено през 2021 г., определя нов подход на ЕС към профилактиката и лечението на раковите заболявания и грижата за болните от рак чрез интегрирани политики, във всички от които се вземат предвид здравните въпроси, и подход с участието на множество заинтересовани страни. В него се предлагат 10 водещи инициативи и множество действия за справяне с целия цикъл на заболяването.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина