ЗдравеПУЛС

Управителят на МБАЛ „Св. Мина” контраатакува Тотев и Петков

Д-р Галина Карауланова отговаря на предложението за отстраняването й от длъжност  

Заварените от мен задължения без лихвите и неустойките, надхвърляха 3 млн. лв. Натрупаните дългове от 2012 г. бяха към над 90 кредитора и НАП и заведени над 44 изпълнителни дела с наложени запори, пише тя

Вече 8 месеца след приключване на финансовия одит, официални резултати от него не са представяни

Над 200 лекари застанаха зад управителката в нейна подкрепа 

Управителят на закъсалата финансово общинска болница МБАЛ „Св. Мина” д-р Галина Карауланова да бъде отстранена от длъжност, предлага ръководството на общината за следващата общинска сесия. По непотвърдени данни, причината за това е нежеланието на  назначената на длъжността само през януари тази година специалистка с идеята за сливане на кризисното здравно заведение със „Св. Пантелеймон” . Лекарите от бившата Първа градска обаче коментират, че общината е вдигнала ръце от проблемите на лечебницата, не може да се справи със ситуацията и дори съзират частни корпоративни интереси зад случващото се. Те питаха на протеста си от преди месец къде са резултатите от финансовия одит, какво казват те и кой ще понесе отговорност за натрупаните над 3 милиона задължения в миналите управления и най-вече в това на политически червения доц. Георги Йорданов, който в момента ръководи бившата Окръжна болница.

Заварените от мен задължения без лихвите и неустойките, надхвърляха 3 млн. лв. Натрупаните дългове от 2012 год. към над 90 кредитора и НАП и заведени над 44 изпълнителни дела с наложени запори върху наши вземания от трети лица в това число и от НЗОК, пише д-р Карауланова в доклад и писмо до кмета Иван Тотев и ресорния му заместник Розалин Петков. Те стигнаха до Под тепето чрез местната организация на Реформаторския блок, която запозна медиите с документите. В които управителката подчертава, че осем месеца след приключване на финансовия одит, заключенията и резултатите от него не са предоставяни нито на нея, нито на когото и да било в болницата. Смея убедено да твърдя, че положените от мен усилия като управител и тези на цялото ръководство на лечебното заведение, при активното съдействие на н-к отделенията и на целия медицински и административен персонал безспорно повишиха ефективността на лечебното заведение и всякакви твърдения в обратен смисъл са неоправдани и незаслужени, пише на кмет и зам. -кмет д-р Галина Карауланова.

В същия момент над 200 души излязоха с подписите си в подкрепа на действията на д-р Карауланова в последната година. Ние служителите на МБАЛ „Свети Мина” – Пловдив остро се противопоставяме на смяната на управителя на лечебното заведение. Ние считаме, че от назначаването на настоящия управител д-р Галина Карауланова до момента, болницата започна да се изправя  на крака с малки стъпки и финансовото състояние да се стабилизира. Считаме,  че в кризисния момент, в който се намира лечебното заведение една смяна би била нецелесъобразна. В рамките на девет месеца д-р Карауланова предприе решителни мерки и действия, които доведоха към постепенно стабилизиране на финансовото състояние на болницата. Приходите в последната година са стигнали 3 млн лева, а средномесечният лимит е нараснал до 264 хиляди лева. Оптимизиран е персоналът на болницата, както и разходите за консумативи и медикаменти. Медицинският съвет на МБАЛ „Св. Мина” смяна, че евентуалното сливане с МБАЛ „Свети. Пантелеймон” ще навреди на пациентите и лечебните заведения, пишат лекарите в декларация, която ще входират в ОбС.

Под тепето ви представя доклада, подписан от управителката на „Св. Мина”, без редакторски намеси:

УВАЖАЕМИ Г-Н ТОТЕВ,

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТКОВ,

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

С общинско Решение № 35, взето с Протокол № 1 от 28.01.2016 год. бях избрана за управител на „МБАЛ „Свети Мина” Пловдив“ ЕООД.

Поех Дружеството в изключително тежко финансово състояние. Заварените от мен задължения на Дружеството, без лихвите и неустойките, надхвърляха 3 млн. лв. Наред това в лечебното заведение съществуваше административен и финансов хаос. Заварих необслужвани задължения на болницата от 2012 год. към над 90 кредитора и НАП и заведени над 44 изпълнителни дела с наложени запори върху наши вземания от трети лица в това число и от НЗОК. Всички банкови сметки на Дружеството бяха вече запорирани. Дружеството беше с неплатени текущи сметки и налични стари задължения за счетоводни и медицински програми. Установих необосновани от икономическа гледна точка договори, подписвани в последния момент преди всътпването ми в длъжност. На кратко казано – Дружество бе в практическа невъзможност да извършва своята основна дейност. 

Болницата, на 08.02.2016 год.  – денят в който практически поех ЛЗ, разполагаше с касова наличност в размер на 250 лв. и 120 лв. по банкова сметка в Общинска банка с която не можехме да оперираме поради наложените ни от кредиторите на дружеството запори, вкл. и от страна на НАП за дължими над 260 хил. лв. към приходната агенция, вече потвърдени  с влезли в сила съдебни решения. Наложеният лимит от РЗОК от 250 хил. лв. месечно през първите месеци не се е усвоявал, а усвоената от него част не покриваше дори Фонд „Работна заплата“. В лечебното заведение заварих неосчетоводяване на целия финасов документиоборот и неработещ реално СФУК. Само по фактури се установиха неизплатени средсва за периода от 2012 год. до 2015 год. в общ размер на 2 992 хил. лв. Лечебното заведение бе и в невъзможност да проведе Обществени поръчки за лекарства и консумативи, заради необслужвани стари задължения, заведени дела и наложени запори от фармацевтични фирми и фирми за мед. консумативи, които отказваха да участват в нови обществени поръчки.

Очакваните приходи от НЗОК в края на всеки месец бяха „под въпрос“ защото всеки ден постъпваха уведомления от кредитори за зопорирани ни средсва в РЗОК и покани за доброволни плащания. Процесът се засили още повече след частичното разплащане на някои кредитори с милиона, отпуснат ни от Общината за частично покриване на стари задължения.

Цялата документация на Дружеството бе в насипно състояние и разпиляна между тогавашния гл. счетоводител, счетоводството и управителя. При налична деловодна програма, постъпилите входяща и изходяща поща на ЛЗ не се въвеждаше само от едно место“ деловодсвото“,  за да се дава възможност на управителя да следи и разпределя, а се въвеждаше от три места счетоводсво, н-к човешки ресурси и секретарка на управителя. Нямаше опис на служебната входяща и изходяща поща за две годишен период. Нямаше опис на издадените вътрешноведомствени актове.

 Управителят – д-р Джурджев,   дори „не знаеше“, че една от банковите сметки на дружеството в Си Банк, бе още с позволен достъп за онлйан банкиране от предходния ръководител доц. Йорданов, преди д-р Джурджев  и гл. счетоводител Мандев.

 

В организационен план структурата на Дружеството бе с раздут щат, а някои болнични звена несъответстващи на нормативните изисквания, което поставяше в пряк риск същинската дейност на лечебното заведение. Болнична аптека беше с невалиден лиценз за работа с наркотични вещества и не беше заредена с необходимите за лечебната дейност медикаменти и консумативи. На практика рентгена, клиничната лаборатория и микробиологичната лаборатория работеха без задължително изисквания от закона  независим и лицензиран контрол поради неплатени такси за този контрол. Последното означава, че лечебното заведение не беше в състояние да докаже автентичността и достоверността на тези диагностични изследвания, а следователно и на поставяните въз основа на тях диагнози и провежданите лечения. Имаше неизплатени такси за повече от две години за извършени от външни лицензирани лаборатории за задължителни изследвания, обезпечаващи дейността на Неонатологията – една толкова деликатна и високорискова сфера на българското здравеопазване.

Намереният от мен вътрешен докуметооборот трябваше в кратки срокове да се актуализира и хармонизира със законовите и подзаконови изменения и с изискванията за сключване на договор с НЗОК за 2016 год. На практика предходното ръководсво не беше подготвило организационно и технически лечебното заведение за сключване на нов индивидуален договор с НЗОК съобразно новите условия и нормативни изисквания. Едновременно с форсираната подготовка за сключване на договор с НЗОК новото ръководство трябваше да се справя и с обезпечаване текущата дейност на лечебното заведение и да оптимизира разходите за нея до техния възможен минимум.

 Тези ни усилия доведоха до това, че ЛЗ обезпечава основната си дейност със свои собствени приходи – кешови плащания в касата на ЛЗ и приходи от НЗОК. Отпуснатият от Общината един милион лв. бе израходван за погасяване на стари задължения към 50 кредитора по предварително одобрен от Обинския съвет списък. Останалите непогасени стари задължения в размер на 2 600 хил. лв., обаче продължават да тежат на Дружеството и по тях се трупат лихви, такси и разноски, образуват се изпълнителни дела, налагат се запори и се предприемат принудителни действия по тяхното удовлетворяване за сметка на текущите ни приходи от медицинска дейност.

Тези обстоятелства бяха описани многократно от мен – в представяните на принципала оздравителна програма, отчети и доклади.

По мое настояване и със Заповед № 16ОА241/02.02.2016год. на Община Пловдив бе извършен финансов одит на лечебното заведение. Много от горепосочените факти бяха установени именно в хода на този одит. За съжаление, вече 8 месеца след приключване на въпросния одит, официални резултати от същия не са ми преставяни, а и не мие извистно такива да са представяни на принципала на Дружеството. Т.е. не е ясно дали е съставен окончателен одитен доклад или ако е съставен такъв какви констатации съдържа той, каква е оценката на финансовото състояние на болницата преди всъпването ми в длъжност и какви препоръки по отстраняване на нарушения и пропуски относно финансовата дисциплина и организацията на дейността следва да предприемем. Въпреки липсата на официални данни от този финансов одит, но по искане на Общината изготвих проект на оздравителна програма за тригодишен период, който представих в Община – Пловдив с Вх. № 16ЗД722/08.04.2016г.  Целта ми бе да Ви запозная с обективното състояние на Дружеството и да Ви предложа тригодишна програма за възстановяване на болницата от нанесените й от предходните две управления щети. Програмата съдържаше и предложения за допълнително финансиране на Дружеството чрез разкриване на собствено ДКЦ към ЛЗ, за разширение и развитие на спешността в ЛЗ, както и кандидастване за средсва от МЗ за тази спешност, която и без това се подържа в ЛЗ в две бази и е при 87 % от случаите на хоспитализиране в болницата.

Като мениджър непрекъснато търсех варианти за допълнително финансиране на ЛЗ. Подадохме искане и бяхме удобрени   за работа по европейска програма чрез МЗ и РЗИ-Пловдив за профилактика и ранно откриване диагностика на рак на шийката на матката и рак на дебелото черво. От там също се очакват приходи от МЗ до края на годината и през следващата – 2017 год.

Така представеният от мен проект на оздравителна програма, който до момента нито е приет, нито е изразено становище от страна на принципала.

Въпреки това, като мениджър на търговско дружество за 9 месеца постигнах добри резултати. Но за девет месеца е невъзможно ЛЗ с натрупани задължения за над три милиона лева да генерира толкова приходи, че да погаси тези стари задължения, че и да се самоиздържа.

 В създалата се ситуация на финансовия колапс, счетох за уместно да поискам от Общината и Общинския съвет допълнителна финасова помощ на основание чл.100, ал.1 и ал.2, т.4 от Закона за лечебните заведения. Отново посочих заплахите за отежняване финасовото състояние на Дружеството през годината с предявяване на нови претенции от кредиторите по стари задължения, генерирани от 2012 год. до 2015 год. Искането ми не бе удовлетворено, дори беше възприето като неоснователно.

 

Във връзка с така изложените до тук обстоятелства и отправените ми упреци за неефективност на управлението ми през изтеклите девет месеца, съдържащи се в предложението на ресорния зам. кмет за освобождаването ми от длъжност, считам за наложително да заявя следното:

Категорично заявявам пред Вас, че изложените в предложението на зам. кмета финансови показатели за дейността на лечебното заведение са неточни, а тяхната интерпретация и направените заключения – несъстоятелни.

Загубата за 2015 г. реално е по-голяма от тази на 2016г., тъй като голяма част от финансовия документооборот за 2015год. не е бил осчетоводяван – това беше сторено едва през 2016год. с встъпването ми в длъжност. Естесвено се увеличават и лихвите върху неплатените стари задълженияи и  да се генерират нови текущи. Въпросното неосчетоводяване на съществуващи задължения позволява основателно да се твърди, че представените от предходното ръководство финансови отчети за дейността на Дружеството за 2015 год. са недостоверни.

Във финасовия отчет за 2015 год. не са предвидени лихвите и разходите по делата и запорите или защото не се е знаело колко са, или са били преднамерено прикривани. Както вече посочих, през месеците на  моето управление продължаваха да постъпват  фактури за минали периоди, искания за доброволто плащане за извършени разходи за предходни периоди,  за неизплатени мед. консултации и услуги към други лечебни заведения извършени през 2015 год., за неизплатени гаранции за участие и гаранции за изпълнение по обществени поръчки и търгове.

До  моето идване  се е работило с проформа фактури, а някои от доставчиците не са издавали фактури с цел да не се дължи ДДС, поради факта че не са били покривани задълженията към тях.

На този фон е повече от странно правеното внушение, че действията ми като управител на Дружеството не са в интерес на работатата. Внушение, което сочи за свое основание единствено непотвърдени финансови данни от един недостоверен очет на предходното ръководство за дейността му през 2015 год. Не ми е известно извършения финансовия одит от Общината да е потвърдил официално тези данни.

 

Ако се вземат предвид посочените неосчетоводени разходи и задължения то в абсолютни суми действителната загуба за 2015 год. би била 1 801 хил. лв., а не сочената от зам. кмета. С тази корекция в данните за 2015 год.  е видно, че през  деветмесечието на 2016 год. имаме реално намаляне на загубите.

            По отношение на приходите от Здравната каса за 2016 год. те са в размер на 2 601 хил. лв., а за същия период на 2015 год. те са 2 654 хил. лв. през настоящата година са с 53 хил. лв. по-малко.  Приходите от НЗОК за деветмесечието на 2016 год. са с 135 121 лв. в повече от предходното деветмесечие за 2015 год.  

            За деветмесечието на 2016 год., ако прибавим към приходите от 2 601 хил. лв. и сумата от 33 513 лв. – удържани през 2016 год. за покриване на последното тримесечие на 2015 год., то приходите за текущата година биха възлезли общо на 3 080 хил. лв., ведно с неизплатените, но предстоящи за изплащане надлимитни дейности на стойност 145 хил. лв. Тези данни считам за мой успех и красноречиво доказателство за това, че Дружеството може да се самоиздържа от дейност. Ако се покрият старите задължения ЛЗ може да премине на автономен режим и самоиздръжка още от 2017 година.

            Неверно е  и твърдението, че  договореният пре 2016 год.  лимит с НЗОК е по-малък спрямо този за  2015год. Уважаемият зам. кмет евентуално не е взел впредвид, че не управителя определя лимитите за мед. дейности, а НЗОК.  И въпреки това договорената лимитирана медицинска дейност за 2016 год. е с 14 хил. лв. повече сравнена с миналата 2015 год.  Средно месечно за 2015 год. лимитираните приходи от здравната каса са 250 хил. лв., а за 2016 год. договорения средномесечен лимит е в размер на 264 хил. лв.    Със заплащанията за родилките и новородените от МЗ, както и за здравно неосигоурените лица за месец октомври 2016 г. е изработена медицинска дейност на стойност 320 хил. лв..

Това са подобрени  финансови показатели в резултат на подобряване на организацията в Дружеството и на повишаване търсенето на медицинските услуги в  ЛЗ. 

През м. декември 2015г. Общината е превела на старото ръководство 142 852 лв. за изплащане на заплати на персонала.

През изминалите девет месеци на 2016 год. изплащаме заплатите независимо, че директно от приходите ни от РЗОК се превеждат суми на ЧСИ по изпълнителни дела за стари задължения. Освен това месечните разходи за цялостната дейност на Лечебното заведение се поемат от издръжката, а приходите от РЗОК идват с един месец по-късно за вече направени разходи. Удържани суми от частните съдебни изпълнители от приходите от РЗОК са в размер на 402 хил. лв.

            Ръководството изпълняваше и изпълнява служебните си задължения в условия на непрекъснати атаки от страна на доставчици, частни съдебни изпълнители, адвокати, вещи лица и проверяващи за незплатени  и просрочени задължения за минали години. Само през последните месеци бяха взети директно от РЗОК, от заработените клинични пътеки над 402 хил. лв. в полза на ЧСИ и взискатели.

            При всички тези трудностите задържахме  медицинския персонал, нямаме тревожно напускане на мед. кадри, напротив продължаваме да назначаваме медицински специалисти, млади кадри и специализанти, мотивирани да работят  и смея да заявя, че имам тяхната подкрепа.

           

Мерки и действия, предприети от ръководството през периода м. февруари – м. октомври 2016 г.:

 1. Лечебното заведение получи Разрешение за осъществяване на лечебна дейност с което повиши нивото на компетентност на отделение „Физикална терапия и рехабилитационна медицина” (от I-во на II-ро ниво)
 2. Поднови се Разрешението за откриване на болнична аптека;
 3. Получихме Лиценция за дейността с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;
 4. Поднови се дейността на отделение „Ревматология”, преустановена през 2015 год. от предишно ръководство;
 5. Въведе се финансов ред, подобри се и административната дисциплина.
 6. Повиши се вътрешния контрол  върху качеството на мед. услуги.
 7. Закупи се нова медицинска апаратура – Капиляроскоп.

 

Към общината и Пренципала бяха входирани следните документи и предложения.

 1. Писмо – запитване до Комисията по здравеопазване и социални дейности към Община Пловдив, относно обществените поръчки – вх. № 16ЗД1604/ 09.06.2016 г.
 2. Предложение до Кмета на Община Пловдив с копие до Зам. кмета за необходимостта от финансова помощ за нуждите на МБАЛ „Св. Мина” ЕООД – Пловдив с вх. № 16ЗД1665/ 20.06.2016 г.
 3. Предложение до Кмета на Община Пловдив, с кпие до Зам. кмета за създаване на лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ (ДКЦ) с вх. № 16ЗД140/ 28.06.2016 г.
 4. Доклад до Кмета на Община Пловдив, с кпие до Зам. кмета за дейността и финансовото състояние на дружеството за I-во полугодие на годината с вх. № 16ЗД1949/ 25.07.2016 г.
 5. Доклад за дейността и финансовото състояние на МБАЛ „Св. Мина” ЕООД – Пловдив за първото полугодие на 2016 г. до Председателя на Общински съвет – Пловдив.
 6. Доклад за дейността и финансовото състояние на МБАЛ „Св. Мина” ЕООД – Пловдив за първото полугодие на 2016 г. до Председателя на Комисия „ Здравеопазване и социални дейности към Община Пловдив – г-н Аргиров с вх. № 16IV-22/ 25.07.2016 г.
 7. Предложение до Кмета на Община Пловдив и Председателя на Общински съвет с копие до Зам. кмета с необходимостта да се обсъди текущото състояние  МБАЛ „Св. Мина” ЕООД – Пловдив с вх. № 16ЗД2225/ 30.08.2016 г.
 8. Доклад до Кмета на Общината, относно получени сигнали срещу проф. П. Петров- Началник АГО в Лечебното заведение с Вх. № 16ЗД 2237/31.08.2016г.
 9. Доклад по Председателя на Общински съвет Пловдив, свързан с извършения финансов одит от Община Пловдив, както и за създаване на на ДКЦ на територията на Лечебното заведение и спешната необходмост от финансово подпомагане с Изх. № О-77/12.09.16г.

 

В Отговор от Общината сме получили:

 1. Писмо, касаещо казуса с проф. Петров- Вх. № О-76/10.09.16г.
 2. Писмо от Общината с
 3.  искане да представя оздравителна програма на Дружеството с Вх. № О-35/12.03.16г. За всички останали няма отговор.

 

 

Със свое писмо с Вх. № 16ЗД1124/26.04.16г. предложих разплащанията от 1 млн. лв., получени по Общинско решение № 220, да бъдат осъществени чрез сключване на тристранни споразумения между Лечебното заведение, доставчика /кредитор/ и Община Пловдив, но това не се случаи.

С писмо с Вх. № 16ЗД571/2/02.03.16г. до Зам. Кмета на Община Пловдив  съм уведомила за липсата на спешно приемно отделение при положение, че вече имаме налични 2 спешни кабинета, които успешно работят и издржката им е за сметка на болницата, т.е. поддържат 24-часова спешност.

 

С оглед гореизложеното, смея убедено да твърдя, че положените от мен усилия като управител и тези на цялото ръководство на лечебното заведение, при активното съдействие на н-к отделенията и на целия медицински и административен персонал безспорно повишиха ефективността на лечебното заведение и всякви твърдения в обратен смисъл са неоправдани и незаслужени.

                                                                                           

 

                                                                                           С уважение:

                                                                                            Д-Р ГАЛИНА КАРАУЛАНОВА

                                                                     Управител МБАЛ „Св. Мина” ЕООД- Пловдив

 

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

3 коментари

 1. Частни интереси явно пак има и Тотев ги обслужва, много ясно, и искат да грабнат апетитните активи на болницата. От изложениете данни ясно се вижда как общината пречи на болницата, вместо да съдейства.

 2. ДАНС е открил фрапиращи нарушения в онкодиспансерa.В констатациите е записано,че 51% от поставените от патолога диагнози през тази година се разминават с извършените ревизии на изследванията след операциите.Съвпаденията в диагнозите за 2016 г. са само 13%,пише още в констатацията на експертите от Изпълнителна агенция „Медицински одит”.При тези данни Прокуратурата трябва да даде отговор на въпроса на колко пациенти са направени ненужни операции.

 3. др.тотев,вместо постоянно да се занимаваш с ТАЗИ болница,виж в какво състояние е Окръжна болница,че там насадихте *великия спИцИЪлист* жорката,който СЪСИПА Първа градска болница*Св.Мина*!Имаш опит в *наградите* – така награди и червената мастия странджев,за да ти се махне от главата,уж да пише книга.Помним,тотев,помним…

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина