ЗдравеПУЛС

Отменят запрещението на хора с ментални увреждания

Подкрепа вместо лишаване от свобода ще получават хората с ментални увреждания

Приеха законопроекта за отмяна на пълното и ограничено запрещение на хора с ментални увреждания. Вместо него се въвежда комплекс от мерки за оказване на подкрепа за самостоятелно упражняване на права. Това са част от регламентите, записани в проекта на Закона за физическите лица и мерките за подкрепа,  одобрен от Министерския съвет.

Законопроектът на Министерството на правосъдието, който беше подложен на широко обществено обсъждане през последната година, предвижда предпоставката за придобиване на дееспособност да е единствено навършването на 18-годишна възраст, а мерките за подкрепа на хората с увреждания да се определят от районния съд по адресната им регистрация.

Новите текстове са съобразени с ратифицираната от България в началото на 2012 г. Конвенция на ООН за правата на хора с увреждания. Те са и отговор на осъдителните решения на Европейския съд по правата на човека срещу България, с които се приема, че настаняването на лица с психични разстройства в социален дом, без да се потърси тяхното становище, нарушава основни права, защитени от Европейската конвенция по правата на човека.  

Законопроектът предвижда мерките за подкрепа да бъдат поискани от самия човек с увреждания, от негов роднини по права линия, брат, сестра, съпруг, близък, с когото е изградена връзка на доверие или от органа по подкрепеното вземане на решения (кмета на общината). Процедурата се развива през Районния съд по местоживеене на лицето с увреждания.

Ролята на одобрения от съда за подкрепящ, е да съдейства на лицето с увреждания, като му разяснява смисъла и последствията от разпореждане с права, подпомага го при комуникацията със страните по правоотношения и при изразяване на волята му на разбираем за околните начин.

Районният съд определя и мерки за подкрепа. Те включват лично упражняване на права във връзка с управление и разпореждане с движими и недвижими вещи, финансови средства, сключване на сделки, решение за лечение, участие в административни и съдебни производства.

Изключва се възможността мерки за подкрепа да се определят при сключване на брак, развод, сдружаване или съставяне на завещание. Предвидено е тези права да се упражняват самостоятелно, след подходящо консултиране.

За допълнителна защита на хората с ментални увреждания и във връзка с въвеждането на фигурата „подкрепящ“ са предлагат и промени  в Наказателния кодекс. Те предвиждат наказателна отговорност за  подкрепящия в случаите на измама и злоупотреба с доверието на хората с умствена изостаналост, психична болест или деменция.

Припомняме, че ние от Под тепето, потърсихме различни гледни точки на хората, свързани по един или друг начин със законопроекта, който в началото на месеца бе цел, а вече е сбъдната мечта за стотици и хиляди хора из цялата страна. Разговаряхме с членове на различни организации, юристи и семейства, чиито членове са били подтиквани да поставят свои роднини под пълно запрещение. Поредицата репортажи, които нашият екип направи, можете да видите в текстове по-долу в страницата.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина