РИОСВ спря промени в ОУП на община Марица

Живот Новини Под небето

Решението е заради разнообразни дейности, които попадат в защитени зони от Натура 2000

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ-Пловдив) алармира за проблемни практики за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Марица, които пречат да се оцени реалното въздействие върху околната среда от плана. Директорът на инспекцията предприе действия те да бъдат ревизирани, като проведе консултации с директора на Регионалната дирекция за национален строителен контрол – Пловдив и предупреди кмета на общината те да бъдат преустановени.

Община Марица има одобрен и влязъл в сила ОУП с действие до 2025 година. За плановия документ е проведена процедура по екологична оценка, като той е съгласуван от директора на РИОСВ-Пловдив със Становище по екологична оценка през 2010 година. През последните години, обаче, в екоинспекцията се внасят многобройни уведомления  за изменение на ОУП на община Марица, предвиждащи разнообразни дейности и засягащи имоти, част от които попадат в границите на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.  Само за 2021 година уведомленията са около 50 на брой.

Разглеждането на отделни инвестиционни предложения затруднява значително отчитането на кумулативния ефект и евентуалното значително въздействие върху околната среда. В тази връзка от екоинспекцията считат за необходимо и настояват кметът да процедира изменение на ОУП за цялата територия на общината, за което да внесе в РИОСВ-Пловдив уведомление по реда на чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Погрешна практика е и инвестиционните намерения, касаещи изменение на ОУП на община Марица да се внасят в екоинспекцията от името на различни физически или юридически лица, които не отговарят на определението „възложител на план или програма“ по смисъла на Закона за опазване на околната среда. Компетентният орган за провеждане на процедура по екологична оценка на планове и програми, какъвто е и ОУП, е единствено кметът на общината.

Директорът на РИОСВ-Пловдив вече е издал първите си решения за прекратяване процедури по екологични оценки и по оценка на съвместимост за изменения на ОУП на община Марица.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.