ПУ за пръв път в България приема план за равнопоставеност между жените и мъжете в университета

Актуално Градът Култура Новини
ПУ

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, първи сред висшите училища и научни организации в България, прие План за равнопоставеност между жените и мъжете. В него са разработени конкретни цели, области на интервенция и мерки за четиригодишния период от 2021 г. до 2024 г., изведени след обстоен предварителен анализ и оценка на състоянието по отношение на равнопоставеността в институцията.

Основната цел на документа е да установи институционалната рамка за насърчаване на равнопоставеността в образователните, научноизследователските, трудовите и социалните взаимоотношения сред университетската общност и едновременно с това да повиши осведомеността по въпросите на равенството, да подкрепи жените в академичната им кариера и да подобри баланса между половете в различни дисциплини.

Планът е разработен в рамките на проект SPEAR (Подкрепа за въвеждане на планове за равенство между половете в академичните среди и научноизследователската дейност), който е финансиран от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ е член на консорциума на проекта,  който включва 11 партньорски организации от 9 европейски държави и е координиран от Университета на Южна Дания.

Три са водещите цели, заложени в Плана: интегриране на принципите за равнопоставеност в университетските политики и отчитане на резултатите от постигнатата интеграция; повишаване на осведомеността по въпросите на равнопоставеността между жените и мъжете, както и изграждане на колективна култура за нулева толерантност към репресия или насилие, основани на пола; отчитане на аспектите на равнопоставеността в образователните и изследователски дейности, както и при съчетаването на професионалния и личния живот.

Сред 36 конкретни действия за реализиране на целите, очертани в Плана, са заложени обучения, курсове, дискусии, менторски програми и други мерки, предназначени да помогнат на преподавателите, студентите и персонала при съчетаването на академичната работна среда със семейния живот, например чрез улесняване на работата от дома и предлагане на повече възможности за гъвкави режими на работа и учене. Предвидени са също така лекции и обучения, свързани с равнопоставеността за всички членове на академичната общност, мониторинг на броя на мъжете и жените, които получават финансиране и участват в проекти, както и рационализиране и допълване на политиките и  университетски нормативни документи, които имат отношение към равните права на жените и мъжете в академичните среди.

Планът е изработен със съществения принос на екипа по равнопоставеност между жените и мъжете в Пловдивския университет, както и с участието на представители от висшите и средните ръководни нива в университетската администрация. Едновременно с това той е подкрепен от широк кръг представители на академичната общност (административен и академичен персонал, студенти).

Планът е в пълно съответствие с цялостната институционална политика и ангажименти на Пловдивския университет да предоставя равни възможности за обучение и условия на работа и да се бори с дискриминацията във всичките й форми. Той също така кореспондира с цел 5 „Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета“ от 17-те цели на ООН за устойчиво развитие до 2030 г., както и с приоритетите, определени от Европейската комисия в нейната Стратегия за равенство между половете 2020-2025 г. Водещите цели, заложени в Плана, също така следват политиките, свързани с изграждане на Европейското научноизследователско пространство (ЕНП), които имат за цел да засилят участието на жените в областите на науката, технологиите, инженерните специалности и математиката (STEM) и да насърчи предприемачеството.

Повече информация за Плана за равнопоставеност между жените и мъжете за периода 2021-2024 г. можете да намерите тук (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/2317/.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.