Проектът за над 113 млн. лв. инвестиции във В и К-инфарструктура обхваща Пловдив и още 4 населени места в Областта

Новини

Както ви съобщихме по-рано управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив,  Спартак Николов обяви стартирането на основните дейности по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, България”.

На встъпителната пресконференция бяха  представени целите и очакваните резултати, както и екипът за изпълнение на проекта. Присъстваха кметът на Oбщина Хисаря инж. Пенка Ганева, зам.-кметът по „Строителство и инвестиции“ в Община Пловдив Пламен Райчев, заместник-кметовете на  общините Карлово, Асеновград, Първомай, Стамболийски, представители на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – гр. Пловдив, РИОСВ – гр. Пловдив, ОИЦ-Пловдив, фирмите изпълнители по сключените договори и журналисти.

„Проектът е факт благодарение на добрите отношения и координация на ВиК с общините, които по своята активност успяха да защитят мероприятията, които този ще бъдат реализирани“, каза управителят на „ВиК“ – гр. Пловдив Спартак Николов. И допълни: “Те са защитени и пред двете ресорни министерства и ЕК.“

Той поясни, че към момента са сключени всички договори за строителство по различните дейности.  На проведените обществени поръчки по проекта е направен одит от Управляващия орган на ОПОС и за всяка една от тях има писмено становище за това, че няма финансова корекция.

Ръководителят на проекта Тодор Тодоров представи екипа за управление, външен за „ВиК“ – Пловдив, избран чрез обществена поръчка. Съставен е от общо 17 специалиста с различна експертиза. Сред тях са 9 инженери, които отговарят за различните обекти. В обхвата на проекта са включени 11 основни групи дейности, като 8 от тях са свързани с извършването на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор.

Обектите, по които се работи, са селектирани в резултат на регионално прединвестиционно проучване. Общата дължина на водопроводната и канализационна мрежа, която се очаква да бъде изградена или съответно реконструирана възлиза на 56 105 м, от които 39 522 м по компонент „Водоснабдяване“ и 16 583 м по компонент „Отвеждане и пречистване“.

Дружеството „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, в качеството му на оператор за обособена територия – област Пловдив и бенефициент по процедура BG161М1ОР002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на ОПОС 2014-2020 г., изпълнява проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, България“. Основната цел на проекта е подобряване на съществуващите системи за управление на питейните и отпадъчните води на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, посредством повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора на територията на изпълнение на проекта, ограничаване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води и осигуряване на екологосъобразно заустване на битовите отпадъчни води. Процедурата е насочена и към повишаване на ефективността на ползване на водите, както и намаляване загубите на вода във водопреносните мрежи.

Към целите на проекта се включват и намаляване на несъответствието по отношение дела на населението, включено към канализационната система, увеличаване на населението с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води и до подобрено водоснабдяване, постигане на съответствие с Европейското екологично законодателство респективно с Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градските отпадъчни води и Директива 93/83/ЕО за качеството на водите, предназначени за консумация от човека, постигане на устойчиво регионално развитие, подобряване на екологичното състояние в Република България чрез екологосъобразно заустване на битовите отпадъчни води, подобряване на екологичната инфраструктура и насърчаване на различни форми на икономическо развитие, опазване на природните ресурси, които са база за развитие и конкурентоспособност.

Основните дейности в проекта са:

„Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция и изграждане на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив“;

„Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря“;

„Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „ЮГ“ до кръстовището на бул. „Пещерско шосе“ и ул. „Царевец“ гр. Пловдив“;

„Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Север“ до бул. „България“ гр. Пловдив“;

„Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Катуница до Прекъсвателна шахта 50м3, гр. Асеновград“;

„Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Карлово“; „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от НР 2500м3 до ПС III подем – гр. Първомай“;

„Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Стамболийски до регулацията на гр. Стамболийски“;

Изграждане на единна интегрирана географска информационна система /ЕИ ГИС/ за територията обслужвана от „ ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив.

Проектът е със срок на изпълнение 54 месеца. Крайната му дата е 12.03.2024 г.  Общата стойност е 137 830 825,33 лв., от които:

82 858 723,49 лв. – европейско съфинансиране от Кохезионния фонд;

14 622 127,70 лв. – национално съфинансиране  от държавния бюджет на Република България;

17 378 169,92 лв. собствен принос на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив;

22 971 804,22 лв. – недопустими разходи.

Споделете ни във:

2 thoughts on “Проектът за над 113 млн. лв. инвестиции във В и К-инфарструктура обхваща Пловдив и още 4 населени места в Областта

  1. И КЪДЕ ТУК Е ЗАПИСАНО ДОКАРВАНЕ НА ЧИСТА ПИТЕЙНА ВОДА ОТ ЯЗОВИР ВЪЧА-НИКЪДЕ Т.Е. ОТКРАДНАТИ ПАРИ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.