ВластИзбориНовиниОбщина Пловдив

Областният върна увеличените заплати на съветниците в Пловдив

Областният управител на област Пловдив Илия Зюмбилев върна за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания Решението на Общински съвет Пловдив за актуализация възнагражденията на общинските съветници от първи март, съобщиха днес от Областна администрация.

Решението е незаконосъобразно, тъй като не отговаря на Административнопроцесуалния кодекс, че Правилник се изменя и допълва само с изрична разпоредба на последващ нормативен акт от същата степен. Не е спазена и процедурата по Закона за нормативните актове, изискваща задължително публично оповестяване на проект с мотиви за изменение и допълнение на нормативен административен акт.

Така Решение № 43, взето с протокол № 2 от 15.02.2024 г. на Общински съвет Пловдив се връща за ново разглеждане в местния парламент за поправка.

Вижте пълните мотиви на юристите на Областна администрация: „

„I. На основание чл. 20, ал. 4 и ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 175, взето с протокол 10 от 09.07.2020 г., Общински съвет Пловдив актуализира чл. 20, ал. 1, т. 1 и т. 2 и ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация както следва:

1. В чл. 20, ал. 1, т. 1 „15 (петнадесет) на сто“ се заменя с „27 (двадесет и седем) на сто“

2. В чл. 20, ал. 1, т. 2 „2 (две) на сто“ се заменя с „4 (четири) на сто“.

3. В чл. 20, ал. 1, т. 2, в изречение второ „38 на сто“ се заменя със „70 на сто“.

4. В чл. 20, ал. 5, в изречение второ „40%“ се заменя с „12%“.

II. Настоящото решение влиза в сила от 01.03.2024 г.“.

Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е нормативен административен акт по смисъла на чл. 7, ал. 1 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, постановяващ, че правилникът е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в неговата цялост, за организацията на държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност.

Така приетото горепосочено решение, с което по същество се извършва изменение на  Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, противоречи на чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Съгласно разпоредбата на чл. 79 от АПК, нормативните административни актове се отменят, изменят и допълват с изрична разпоредба на последващ нормативен акт. Този последващ нормативен акт е от същата степен като отменения, изменения или допълнен нормативен акт. Наредба се изменя и допълва, като с решение общинският съвет приема Наредба за изменение и допълнение. Съответно правилник се изменя и допълва, като с решение се приема Правилник за изменение и допълнение. Ето защо, за да бъде спазено изискването на закона, трябва с решение на общинския съвет да се приеме Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в който да се съдържат измененията и допълненията, които се правят в него. Неспазването на императивната разпоредба относно изменението и допълнението на нормативния административен акт води до незаконосъобразност на решението. Следователно, по силата на изрична правна норма актът, който изменя нормативен административен акт, има качеството на нормативен административен акт и следва да е изготвен и приет при зачитане на законовите изисквания.

Редът за издаване на нормативни административни актове е регламентиран в чл. 75 – 80 от Административнопроцесуалния кодекс, като в чл. 80 от АПК е предвидено субсидиарно прилагане на Закона за нормативните актове /ЗНА/ за неуредени в този раздел въпроси. С нормата на чл. 26, ал. 3 от ЗНА е въведено императивното изискване преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието по чл. 20 от ЗНА. Когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването се извършва на Портала за обществени консултации, а когато е орган на местното самоуправление – на интернет страницата на съответната община и/или общински съвет.

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от ЗНА, срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.

Според чл. чл. 26, ал. 5 от ЗНА, след приключването на обществената консултация по ал. 3 и преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта публикува на интернет страницата на съответната институция справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения. Когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването на справката се извършва едновременно и на Портала за обществени консултации.

Неизпълнението на горепосочените законови изисквания представлява възпрепятстване на гражданите и заинтересовани лица да се запознаят със съдържанието на проекта и да изразят становище по него. Съгласно чл. 77 от АПК компетентният орган издава нормативния административен акт, след като обсъди проекта заедно с представените становища, предложения и възражения. Неспазването на императивните процесуални разпоредби относно подготовката и приемането на нормативния административен акт води до незаконосъобразност на решението.

За да съответства решението на посочената законова разпоредба, проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация трябва да се публикува на интернет страницата на общината, заедно с мотивите, съответно доклада, в случая обосноваващи актуализацията на размера на възнаграждението, което общинският съветник получава за участието си в заседанията на общинския съвет и в заседанията на неговите постоянни комисии, както и разходите на общинския съветник във връзка с работата му в общинския съвет, и предварителната оценка на въздействието по чл. 20 от ЗНА като на заинтересованите лица се предоставя срок не по-кратък от 30 дни, а при изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, срок не по-кратък от 14 дни за предложения и становища по проекта, публикуван за обществена консултация. След приключването на обществената консултация и преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта трябва да публикува на интернет страницата на съответната институция справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения, а когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването на справката се извършва едновременно и на Портала за обществени консултации. Едва след изпълнението на тези изисквания, проектът се внася за приемане от общинския съвет, който по аргумент от чл. 77 от АПК следва да обсъди приложените към него становища, предложения и възражения.

Констатираното по-горе съществено нарушение на административнопроизводствените правила, представлява самостоятелно основание за незаконосъобразност на административния акт по аргумент на чл. 146, т. 3 от АПК и налага Решение № 43, взето с протокол № 2 от 15.02.2024 г. на Общински съвет Пловдив,  да бъде отменено съобразно дадените указания.

Направените по-горе изводи са застъпени в трайно установената съдебна практика на Върховния административен съд, отразена и в Решение № 9342 от 18.06.2019 г. на ВАС по адм. д. № 112/2018 г., III о., докладчик съдията Пламен Петрунов; Решение № 1509 от 17.02.2022 г. на ВАС по адм. д. № 5535/2021 г., III о., докладчик съдията Таня Куцарова; Решение № 4423 от 26.04.2023 г. на ВАС по адм. д. № 1291/2023 г., IV о., докладчик съдията Красимир Кънчев; Решение № 274 от 11.01.2023 г. на ВАС по адм. д. № 2375/2022 г., VIII о., докладчик председателят Димитър Първанов и др..

За отстраняване на допусната незаконосъобразност е необходимо общинският съвет с последващо свое решение да отмени Решение № 43, взето с протокол № 2 от 15.02.2024 г. и да възложи на председателя на общинския съвет, който по силата на  чл. 25, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗМСМА свиква съвета на заседание; ръководи подготовката на заседанията на съвета; ръководи заседанията на съвета и координира работата на постоянните комисии, да предприеме необходимите действия по привеждане на изменението на Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, касаещо възнаграждението, което общинският съветник получава за участието си в заседанията на общинския съвет и в заседанията на неговите постоянни комисии, както и разходите на общинския съветник във връзка с работата му в общинския съвет в съответствие с горепосочените разпоредби на АПК и ЗНА. В същото решение на основание чл. 43, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 20, ал. 4 и ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет, както и чл. 60, ал. 1 от АПК може да бъде включено разпореждане за предварителното му изпълнение, което да е мотивирано.

Предвид гореизложените фактически и правни съображения, връщам за ново обсъждане Решение № 43, взето с протокол № 2 от 15.02.2024 г. на Общински съвет Пловдив като незаконосъобразно, с оглед на указанията, които са дадени.

На основание чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА е необходимо да преразгледате върнатото решение в 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, като оформите същото в съответствие със законовите изисквания, в противен случай ще са налице основания да бъде оспорено по съдебен ред по силата на чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА.“

Снимка: архив

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по програми за свободата на словото и разследваща журналистика.

Един коментар

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина