Новини

Над 850 000 електронни дела са образувани в Единната система на съдилищата

Общо над 850 000 електронни дела са образувани в Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС). Внушителния брой беше достигнат за малко повече от 2 години, след като „Информационно обслужване“ АД въведе в експлоатация единната централизирана система за управление на съдебни дела. За сравнение проектът, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., предвиждаше до края на 2023 г. в ЕИСС да се образуват не повече от 250 000 дела. Около 69% от делата са граждански, 28% – наказателни, 3% са  търговски, а останалите са фирмени.

В края на септември 2022 г. Върховният касационен съд възобнови работа със системата и в момента с нея работят 153 съдилища с всички налични функционалности. Тя съдържа 19 функционални и 19 системни модула. ЕИСС обхваща районните, окръжните, апелативните, Специализирания наказателен съд (СНС), военните, Апелативния специализиран наказателен (АСНС), Военно-апелативния съд и ВКС.

След закриването на специализираните съдилища в България (СНС и АСНС), считано от 28.07,2022 г., в ЕИСС успешно продължава разглеждането на образуваните наказателни дела от тези два съда в СГС и САС, според разпоредбите на Закона за съдебната власт.

Във връзка с оптимизиране на Единния портал за електронно правосъдие от м. септември т.г. от ЕИСС се разшири обхвата на документите, които се публикуват за гражданите и адвокатите в ЕПЕП. В момента по делата, разглеждани в ЕИСС се публикува пълния набор от документи по всяко едно дело.

„Чрез ЕИСС успяхме да унифицираме работните процеси в съдебната система и въведохме единни правила при управлението на делата“, каза изпълнителния директор на „Информационно обслужване“ Ивайло Филипов. По думите му системата значително оптимизира работния процес и повишава ефективността на магистратите и съдебните служители. ЕИСС предоставя възможност за отдалечена работа от всяка точка на света през защитен канал, достъпен чрез квалифициран електронен подпис (КЕП).

Резултатите показват, че за деветмесечието на 2022 г. са регистрирани 82% повече документи, 77% повече електронни съдебни актове и 70 на сто повече заседания в сравнение със същия период на миналата година.

От юни 2020 г. до сега са постановени над 2.5 млн. електронни съдебни акта. ЕИСС се ползва активно от над 10 000 потребители, сред които близо 2 000 съдии, над  4 600 съдебни служители, 2 800 съдебни заседатели и над 600 съдебни призовкари. Работата на призовкарите се обезпечава и чрез създаденото мобилно приложение за връчване на книжа, част от ЕИСС.

Единната информационна система на съдилищата осигурява пълна прозрачност, публичност и проследимост при управление на съдебните дела. Тя дава възможност делата да се проследяват в реално време. ЕИСС обединява цялостния процес по управление на делата – иницииране на дело, случайно разпределение на съдия-докладчик и членове на съдебен състав, провеждане на съдебни заседания, постановяване и обезличаване на актовете, съдебна статистика, натовареност на съдиите, финансово управление на делата, управление на дейността по призоваване и др.

През тази година „Информационно обслужване” АД създаде и Единен регистър на съдебните заседатели (ЕРСЗ). Той осигурява прозрачност и проследимост при избора на съдебните заседатели и тяхната ангажираност в съдебните процеси. Изградена и внедрена е и Специализирана информационна система за мониторинг и анализ (СИСМА), която позволява автоматизирано събиране и обработване на статистически данни от органите на съдебната власт, в т.ч. от ЕИСС, системите на прокуратура и следствието, Националния статистически институт и др. органи. Това позволява на компетентните органи да взимат информирани решения за реорганизиране на съдебната карта на България и анализират текущото състояние на съдебните структури.

ЕИСС е интегрирана и с Единната електронна система за правна помощ на Националното бюро за правна помощ (НБПП), което позволява бързо и лесно разпределяне на служебните защитници по делата. От края на юни 2022 г. до сега от ЕИСС са изпратени над 4 000 искания за служебни защитници изцяло по електронен път до системата на НБПП.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина