МИГ „Куклен-Асеновград“ проведе обучение на територията на община Куклен през месец юни 2022 г.

Новини

В началото на юни 2022 г. в гр. Куклен, Лекционна зала, НЧ „Никола Вапцаров-1909“, ул. „Александър Стамболийски“№ 50 се проведе еднодневно обучение, свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти“ на тема: “Кандидатстване по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР, финансирана от ПРСР 2014-2020 чрез ЕЗФРСР“. МИГ „Куклен-Асеновград“ активира процедура за прием на проектни предложения по същата мярка дни преди провеждане на обучителната среща.

Целта на обучението бе повишаване капацитета на местната общност за разработване и управление на проекти към СВОМР. Като в рамките на обучението бяха представени основните изисквания към проекти финансирани от ПРСР 2014-2020 г. чрез ЕЗФРСР, попадащи в обхвата на Стратегията за ВОМР на МИГ Куклен-Асеновград (цели, обхват, допустими кандидати и дейности, разходи, критерии за оценка по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“).

В това число се наблегна и на подготовка на проектно предложение: формуляр, документи; работа с ИСУН: регистрация, подаване на проектно предложение; Администриране на договори, финансово изпълнение и отчитане. Мерки за информиране и публичност.

На обучението взеха участие представители на заинтересованите страни от територията на МИГ Куклен-Асеновград (ЗП, граждани, фирми, читалища/НПО, представители на публичните власти). Обучението премина в презентиране, събеседване и дискусии с представителите на местната общност.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.