ЕК с подкрепа за младежката заетост

Новини Под небето

Старт на инициативата „Подкрепа за младежката заетост: мост към работните места за следващото поколение“

Мерките ще са насочени към лицата на възраст 15—29 години

Инициативата ще е по-приобщаваща с цел избягване на всякакви форми на дискриминация

Европейската комисия предприема действия, за да предостави на младите хора всички възможности да разгърнат пълния си потенциал за изграждане на бъдещето на ЕС.  Пандемията от коронавирус открои още повече трудностите, които младите хора често срещат при навлизането си на пазара на труда.

В основата на пакета от мерки стоят четири елемента, които заедно осигуряват мост към работните места за следващото поколение:

ЕС създаде гаранцията за младежта през 2013 г. и оттогава помогна на около 24 милиона млади хора да навлязат на пазара на труда. С предложението на Комисията за препоръка на Съвета „Мост към работни места“ се укрепва гаранцията за младежта и се активизират действията за достигане до уязвимите млади хора в целия ЕС, като сега мерките ще са насочени към лицата на възраст 15—29 години. Съгласно препоръката се запазва ангажиментът всеки регистриран за гаранцията за младежта да получи в рамките на четири месеца предложение за работа, образование, чиракуване или обучение. Инициативата ще е по-приобщаваща с цел избягване на всякакви форми на дискриминация, с по-широка насоченост към по-уязвимите групи, например млади хора от расови и етнически малцинства, млади хора с увреждания или млади хора, които живеят в селски, отдалечени или необлагодетелствани градски райони.

Предложението на Комисията за препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение има за цел да модернизира системите, да ги направи по-привлекателни и гъвкави и да ги пригоди към цифровата и зелената икономика.

Новият стимул за чиракуването ще бъде от полза както за работодателите, така и за младите хора, като ще осигури квалифицирана работна ръка за широк кръг от сектори. Европейският алианс за професионална подготовка предостави над 900 000 възможности за чиракуване. Обновеният алианс ще насърчава националните коалиции, ще подкрепя МСП и ще засили участието на социалните партньори — профсъюзите и организациите на работодателите. Целта е да се запазят предложенията за чиракуване сега, тъй като чираците, които обучаваме в момента, след няколко години ще бъдат висококвалифицирани работници.

Допълнителните мерки в подкрепа на младежката заетост включват стимули за заетост и за започване на стопанска дейност в средносрочен план, както и изграждане на капацитет, мрежи на млади предприемачи и междуфирмени центрове за обучение в средносрочен план.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.