ГрадътИзпод тепетоНовини

РИОСВ: Значителен е броят на замърсители на водите в Пловдив

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ-Пловдив) е издала 9 наказателни постановления за нарушения на екологичното законодателство през последния месец на миналата година. На нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 28 000 лева.

Екоинспекцията санкционира и трима оператори за констатирани наднормени замърсявания на водите и въздуха в общ размер от над 7 000 лева/месец, които те трябва да плащат ежемесечно до преустановяване на замърсяването.

През декември институцията е сключила 3 споразумения за прекратяване на административнонаказателни производства, като по този нов ред, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания, са наложени имуществени санкции с общ размер 7 700 и глоба в размер на 980 лева.

Освен тях за констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и специалните закони от РИОСВ – Пловдив са съставили и 7 акта на нарушителите.

„Прави впечатление, че при извършените проверки и проведените пробонабирания експертите констатират все повече нарушения на законодателството в областта на водите. Осем от деветте наказателни постановления, както и четири от актовете са съставени на производствени предприятия и на ВиК-оператора за наднормено замърсени пречистени отпадъчни води, превишение на емисионните норми, заложени в разрешителните за заустване, ползване на водни обекти, без необходимото основание за това. Наблюдават се затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води и канализационните мрежи в добро техническо и експлоатационно състояние“, отбелязват от РИОСВ – Пловдив.

В сметката на пловдивската екоинспекция през декември са постъпили близо 44 000 лева от платени наложени глоби и санкции от предходни периоди.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

  1. Поздравления за инспекторите от РИОСВ. Това е може би единствената държавна служба, която си върши работата. Миналия месец семейството ми подаде сигнал и на по-следващия ден ми решиха проблем за койно общината не им обръщаше никакво внимание

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина