83 на сто от делата в Пловдивския апелативен съд приключват в 3-месечен срок

Градът Изпод тепето Новини Темида

Съдиите от Пловдивския апелативен съд са сред най-натоварените  апелативни съдии в страната. Въпреки това, 83 на сто от делата приключват в 3-месечен срок и близо същият процент са потвърдените или изменени от Върховния касационен съд. Над две трети от постъпилите дела са граждански, търговски и фирмени, а останалите – наказателни.

Тези данни бяха изнесени от Магдалина Иванова – председател на Апелативен съд – Пловдив, в отчетния й доклад за 2020 г. Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – Пловдив за обсъждане на доклада се проведе дистанционно, чрез видеоконферентна връзка, поради извънредната епидемична обстановка в страната, свързана с разпространението на коронавирусната инфекция COVID – 19.

В доклада е посочено, че магистратите са сред най-натоварените в страната, но това не се е отразило на качественото правораздаване.

„Към  края на отчетния период съдът е работил с намален състав на съдиите – 4 незаети съдийски щата, частично попълвани с командироване на съдии от окръжните съдилища. Действителната натовареност на съдиите остава висока, като при сравнението с общите данни за апелативните съдилища в страната, Апелативен съд – Пловдив запазва досегашните челни позиции по показателите за натовареност по щат и действителна такава“, пише в доклада си Магдалина Иванова.

Средно месечната действителна натовареност по показателя дела за разглеждане е 7.55 броя на съдия, а по отношение на свършените дела е 6.60 броя.

През 2020 г. общият брой на постъпилите дела в Апелативен съд – Пловдив е 2068 бр. От тях 638 бр. са били наказателни, 656 граждански, 774 търговски и фирмени. Делата за разглеждане във всички отделения за цялата 2020 г. са в общ размер 2330 бр. Този сбор е от постъпленията, заварените производства и върнатите от горна инстанция за продължаване на съдопроизводствените действия. За цялата отчетна година съдиите от Апелативен съд – Пловдив са свършили общо 2035 бр. дела. От тях 83% (1698 бр.) са приключили в срок до 3 месеца от образуването им.

В доклада е отчетена и дейността на шестте окръжни съдилища от съдебния район на Апелативен съд – Пловдив. В сравнение с останалите съдилища в страната от това ниво, в челната тройка по натовареност са окръжните съдилища в Стара Загора, Пловдив и Хасково.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.