Санкции за 35 000 лева през октомври наложи Екоинспекцията в Пловдив

Градът Криминале Новини

През октомври РИОСВ – Пловдив реагира на 83 сигнала от граждани

През октомври експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) са извършили 210 проверки на 191 обекта, от които 96 са планови и 114 – извънредни. Двадесет и пет от проверките са комплексни. В рамките на проведения контрол експертите са направили 68 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

За установените административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и секторните закони са съставени 12 акта – 5 от тях се отнасят за установени нарушения на Закона за чистотата на атмосферния въздух, 4 – за нарушения на Закона за управление на отпадъците, и 3 – за нарушаване изискванията на Закона за биологичното разнообразие. За един месец директорът на РИОСВ е издал 9 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 35 500 лева.

Общо събраните суми от РИОСВ – Пловдив по наложени  глоби и санкции през октомври са над 30 000 лева, а повече от половината от получените средства са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Садово – 5501 лв., Пловдив – 5316 лв., и  Карлово – 2016 лева.

През октомври инспекцията е сезирана повече от 80 пъти от граждани и институции – постъпили са 76 сигнала на „зеления телефон“, както и 7 писмени жалби. По всички са предприети своевременни действия. Сред тях е случаят на получен от полицията сигнал за отглеждане на защитени от Закона за биологичното разноообразие птици в частен дом в Пловдив. При проверката е установено, че се отглеждат 14 екземпляра от вида щиглец и едно обикновено конопарче. На нарушителя е съставен акт, а птиците са пуснати на свобода.

Акцент в работата на инспекторите са проверките на складове за съхранение на стари препарати за растителна защита във връзка с изпълнение на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“. Продължават и проверките по населените места за наличие на нерегламентирани замърсявания. Във връзка с предстоящия отоплителен сезон се засили и контролът по спазване на нормативните изисквания за недопускане на нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Бяха проверени и обекти за озеленяване и облагородяване на общински терени и учебни заведения, финансирани по програма „Чиста околна среда“ на ПУДООС. Специалисти от РИОСВ участваха и в състава на 7 комисии за установяване щети, нанесени върху пчелини от кафява мечка.

За периода в РИОСВ – Пловдив са приложени процедури по 231 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти, които се отнасят към бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, вкл. за кандидатстване по различни финансови механизми. Изготвени са 35 становища за преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, и 3 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони.  Издадени са 5 регистрационни документа по ЗУО и 6 разрешителни за дейност с отпадъци.

През октомври се проведе заседание на Експертния екологичен съвет към РИОСВ – Пловдив и беше издадено становище за съгласуване на изготвената екологична оценка на Общ устройствен план на община Стамболийски.

Пълният текст на отчета за октомври 2019 г. е публикуван на интернет страницата на РИОСВ – Пловдив.

Снимка: снимка на приет обект по програма “Чиста околна среда” в село Войводиново.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.