Всеки ден от началото на годината се отчита замърсяване на въздуха в Пловдив

Гласове

Превишаването на нормата е между 1 и 3 пъти, основно в часовете след  19 часа и от 10 до 13 часа

Гражданите трябва да се ориентират към използването на градския транспорт, споделени пътувания с автомобили, използване на друг тип отопление, съветват еколозите

Таня Грозданова

Все повече пловдивчани се оплакват от качеството на въздуха, който дишаме и все по-често по улиците се виждат хора с маски на лицата. Официалната информация за качеството на атмосферния въздух от измервателните станции показва превишени норми на фини прахови частици ежедневно от 1 януари насам. От Под тепето се свързахме за коментар с директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив – доц. Стефан Шилев.

Доц. Шилев, от началото на зимата състоянието на въздуха в Града под тепетата е влошено.Какво е положението в момента, има ли засечени повишените стойности на фини прахови частици от началото на годината ?

От началото на новата година Пловдив е сред градовете с превишения на средноденонощната норма – между 1 и 3 пъти, като почти е нямало ветрове. Завишените стойности са основно в часовете след  19 часа и от 10 до 13 часа.  

Най-съществено влияние върху качеството на атмосферния въздух (КАВ), по отношение на фините прахови частици, се наблюдава през зимните месеци. Това се дължи на използването на твърди горива за отопление в битовия сектор, следвано от транспорта, състоянието на пътната настилка и прилежащата инфраструктура, строителните дейности и не на последно място – промишления сектор.

Климатичните условия оказват също значително влияние върху КАВ. За района на Пловдив са  характерни неблагоприятни фактори, като топографски особености (котловина) и климатични условия (ветрове под 1,5 m/s през до 280-290 дни и инверсия), което възпрепятства разсейването на локално емитираните замърсители.

Данните за наличието на превишения могат да се видят от интернет-страницата на ИАОС, където ежедневно се публикува бюлетин за качеството на атмосферния въздух или от сайта за мониторинг в реално време на околната среда на община Пловдив.

След 2011 г., независимо че на много места нормите все още не са постигнати, има устойчива тенденция за подобряване качеството на атмосферния въздух както в страната, така и в Пловдив. Осемдесет дни през 2016 г. са били с превишения на фини прахови частици с размер 10 микрона, измерени на АИС „Каменица“ (фонов пункт даващ представа за състоянието на въздуха в града). За сравнение през 2015-та дните с превишения на нормите са 69, а през 2014 – 78.

Какво е наложително да се предприеме в такива случаи?

Гражданите трябва да се ориентират към използването на градския транспорт, споделени пътувания с автомобили, използване на друг тип отопление (газ, ТЕЦ или дори ток) или ако се отопляват на твърдо гориво, да използват задължително енергоефективни котли и печки, висококалорични въглища с ниско съдържание на сяра и суха, а не влажна дървесина.

Има ли разписани някакви спешни мерки за действие и вярвате ли, че предложението на г-жа Йорданка Фандъкова за безплатен градски транспoрт в такива дни има резон?

С промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух от 2015 г. на общините бяха дадени по-големи правомощия за ограничаване на вредното въздействие на битовото отопление и транспорта върху атмосферния въздух в градовете. Кметовете могат да определят зони с ниски емисии на вредни вещества, в които да се въведат ограничения за дейности, които водят до замърсяване. Градоначалниците могат да ограничават движението на автомобили или употребата на определени видове горива за битово отопление на гражданите.

Община Пловдив попада в „АГЛОМЕРАЦИЯ ПЛОВДИВ“ – район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух /КАВ/. В тази връзка Община Пловдив е изготвила и изпълнява общинска програма по КАВ. С цел постигане на нормите за КАВ ежегодно се организира Програмен съвет за изпълнение на мерките заложени в Програмите за достигане нормите на КАВ, като от страна на РИОСВ – Пловдив са дадени указания за включване на ефективни мерки. Така например съвсем скоро ще се обяви конкурс за 13 автобусни линии на градския транспорт с автобуси с двигатели Евро 5.

Предложението за въвеждане на безплатен градски транспорт би имало ефект само ако е част от една голяма стратегия на местната власт за подобряване на КАВ.

Какво прави еко министерството на национално ниво ?

МОСВ води последователна политика за ограничаване на замърсяването на атмосферния въздух в страната и подкрепя общините в усилията им за справяне с проблема. По новата оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.“ има отворена процедура за набиране на проектни предложения на стойност 3 млн. лв. за подобряване качеството на атмосферния въздух за 29 общини с влошено качество на атмосферния въздух. Крайният срок за подаване на документи е 30.01.2017 г. През тази година ще бъде открита процедура за намаляване на замърсяването с фини прахови частици и азотен оксид. Тя е с бюджет 111 млн. лв. и по нея ще могат да кандидатстват общини с нарушено качество на въздуха. Процедурата включва мерки, адресиращи замърсяването от битовото отопление, като например: подмяна на стационарни домакински горивни устройства на твърдо гориво; поставяне на филтри за прахови частици; мерки за алтернативно отопление на жилищни райони, състоящи се от индивидуални къщи и/или малки многофамилни сгради, използващи твърдо гориво за отопление.

Опазването чистотата на въздуха е акцент и в образователно-информационната кампания на МОСВ „Яко е да си еко“, както и на инициативата на РИОСВ – Пловдив „Да бъде по-чист, по-зелен и по-красив моят Пловдив“, която успешно се провежда вече 2 години сред подрастващите в нашия град.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.